วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย อ่างทอง

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อ่างทอง
 อ่ า ง ท อ ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด ไ ช โ ย ว ร วิ ห า ร : : :

วัดไชโยวรวิหาร
อยู่ที่อำเภอไชโย
จังหวัดอ่างทอง

วิหารพระมหาพุทธพิมพ์วัดไชโยวรวิหาร ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
    วันที่ 22 มิถุนายน ของทุกปี
    ทำบุญประจำปีวันมรณะภาพ สมเด็จพุฒาจารย์ ( โต ) พรหมรังษี
 
งานประจำปี มี 2 ครั้ง
.... เมษายน ตรงกับ ขึ้น 14 - 15 ค่ำ เดือน 5
.... ตุลาคม ตรงกับ แรม 7 - 11 ค่ำ เดือน 11
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

วัดไชโยวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐาน พระมหาพุทธพิมพ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ซึ่งสมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ) วัดระฆัง ได้สร้างขึ้นในรัชกาลที่ 4 พระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เคาพรบูชาของประชาชนในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้นิยมเล่นพระเครื่องย่อมซาบซึ้งดีว่า สมเด็จวัดไชโย เป็นพระเครื่องที่มีผู้นิยมมากและหาได้ยาก
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- http://www.watchaiyo.in.th วัดไชโยวรวิหาร

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจากวัดไชโยวรวิหาร :-
สมเด็จพระพุฒาจารย์
( โต พรหมรังสี )
พระมหาพุทธพิมพ์ พระมหาพุทธพิมพ์ พระพุทธรูป
ภายในพระอุโบสถ
วิหาร สมเด็จโต สมเด็จพระพุฒาจารย์
( โต พรหมรังสี )
ศาลาการเปรียญ เรือโบราณ

... วัดไชโยวรวิหาร...จะอยู่ติดกับแม่น้ำ...นะครับ...
 

สถานที่ใกล้เคียง
วัดขุนอินทประมูล อยู่ห่างจากวัดไชโยวรวิหาร 12 กิโลเมตร
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
วัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-647276, 035-647278

 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - วัดไชโยวรวิหาร.. ระยะทาง 90 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 18 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 50 ) ให้ท่าน แยกซ้าย สู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( ทางหลวงหมายเลข 32 ) ( ถ้าแยกขวา จะเป็นเส้นทางไปจังหวัดสระบุรี ) จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( หลักกิโลเมตรที่ 70 จะถึงแยกซ้ายมือเข้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ) ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดอ่างทอง ( หลักกิโลเมตรที่ 102 จะถึงแยกซ้ายมือเข้าจังหวัดอ่างทอง ) ไม่ต้องเลี้ยวซ้ายนะครับ ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดสิงห์บุรี จากนั้นให้ท่าน เลี้ยวซ้าย ตรง หลักกิโลเมตรที่ 118 - 119

( ณ ปัจจุบัน หลักกิโลเมตรที่ 118 - 119 ได้ถูกเปลี่ยนเป็น หลัก ทล. 66 - 67 )

เมื่อท่าน เลี้ยวซ้าย แล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 2.1 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวขวา ( ถ้าเลี้ยวซ้าย จะเป็นเส้นทางไป วัดขุนอินทประมูล และเป็นเส้นทางไปตัวเมืองอ่างทอง ) ขับตรงไปประมาณ 120 เมตร จากนั้น เลี้ยวขวา ท่านก็จะถึง วัดไชโยวรวิหาร


หมายเหตุ : -
.. ก่อนถึง วัดไชโยวรวิหาร ท่านจะต้องข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ
.. เมื่อรถของท่านอยู่บนข้ามสะพานข้ามแม่น้ำ มองไปทางขวามือ ท่านจะเห็น วัดไชโยวรวิหาร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-

สอบถามเส้นทาง โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - -- - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม