อ่างทอง


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
อ่างทอง
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


พระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดอ่างทอง : : :
ข้อมูลทั่วไป :
อ่างทอง เดิมมีชื่อเรียกว่า "เมืองวิเศษชัยชาญ" ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน้อย เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของกรุงศรีอยุธยา ในการสู้รบกับกองทัพพม่า ดังปรากฎในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา และเกิดการสู้รบครั้งที่จารึกในประวัติศาสตร์ไทยคือ "ศึกบางระจัน" ต่อมาในสมัยธนบุรีได้ย้ายที่ตั้งเมืองมาอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านบางแก้ว เรียกชื่อเมืองใหม่ว่า "เมืองอ่างทอง" เพราะที่ตั้งเมืองใหม่เป็นที่ราบลุ่ม และเป็นอู่ข้าวอู่น้ำ
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องจักสานไม้ไผ่, หวาย และลาน
กลองทุกชนิด, เครื่องดนตรีไทย, เครื่องหนัง, ตุ๊กตาชาววัง, ผ้าทอ
เนื้อทุบ, ปลาช่อนตากแห้ง, ไข่เค็ม
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 108 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปรวงข้าวชูไสวอยู่ในอ่าง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะพลับ " Diospyros Mmlabarica Kostel.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 696.453 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก      : ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี และพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก        : ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอวิเศษชัยชาญ
  3. อำเภอไชโย
  4. อำเภอโพธิ์ทอง
  5. อำเภอแสวงหา
  6. อำเภอป่าโมก
  7. อำเภอสามโก้
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 035 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 6 246-076-7
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม