พระนครศรีอยุธยา

แสง สี ตอนกลางคืน อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา "ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -


วัดพระศรีสรรเพชญ์ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา : : :
ข้อมูลทั่วไป :
พระนครศรีอยุธยา หรือเรียกสั้นๆ ว่า "อยุธยา" ตั้งอยู่ในภาคกลางเป็นเมืองเก่าแก่ของไทย สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1893 โดยสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

จนกระทั่งมาเสียกรุงให้แก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ในแผ่นดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ หลังจากนั้นจึงย้ายมาตั้งที่กรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นเวลา 417 ปีที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีกษัตริย์ปกครอง 34 พระองค์ จาก 5 ราชวงศ์ คือ ราชวงศ์อู่ทอง, ราชวงศ์สุวรรณภูมิ, ราชวงศ์สุโขทัย, ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บ้านพลูหลวง นับเป็นราชธานีของไทยที่มีอายุยืนยาวที่สุดในประวัติศาสตร์

ภูมิประเทศของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ลุ่ม ไม่มีภูเขา แต่มีแม่น้ำสายใหญ่คือ แม่น้ำป่าสัก, แม่น้ำลพบุรี และแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลมาบรรจบกันในลักษณะล้อมรอบผืนแผ่นดินเป็นส่วนใหญ่
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
มีดอรัญญิก, พัดสาน, เครื่องแกะสลัก, ปลาแห้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 95 กิโลเมตร
Top
ตราประจำจังหวัด
ปราสาทสังข์
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" หมัน " Cordia Cochinchinensis Plerre.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,373 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดลพบุรี, อ่างทอง และสระบุรี
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ คือ
 1. อำเภอพระนครศรีอยุธยา
 2. อำเภอนครหลวง
 3. อำเภอภาชี
 4. อำเภอบ้านแพรก
 5. อำเภอบางซ้าย
 6. อำเภอบางไทร
 7. อำเภอลาดบัวหลวง
 8. อำเภอบางบาล
 9. อำเภอมหาราช
 10. อำเภอบางปะหัน
 11. อำเภอเสนา
 12. อำเภออุทัย
 13. อำเภอบางปะอิน
 14. อำเภอผักไห่
 15. อำเภอท่าเรือ
 16. อำเภอวังน้อย
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 035 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 6 246-076-7
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม