วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กรุงเทพมหานคร "ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก้ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์"
 ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : วั ด พ ร ะ ศ รี รั ต น ศ า ส ด า ร า ม : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม อยู่ในเขตพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 ทรงสร้างพร้อมพระบรมมหาราชวัง เพื่อเป็นที่ประดิษฐาน " พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร " หรือที่นิยมเรียกกันว่า " พระแก้วมรกต " วัดนี้จึงนิยมเรียกกันว่า " วัดพระแก้วมรกต " มีพระอุโบสถที่งดงาม ที่ระเบียงรอบวัดมีภาพเขียนฝาผนังรามเกียรติ์ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย ได้แก่ หอพระคันธราช ประสาทพระเทพบิดร พระมณฑป พระศรีรัตนเจดีย์ นครวัดจำลอง ฯลฯ

วัดพระแก้ว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
.... เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น.
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
.... คนไทยเข้าชมฟรี !
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- จิตรกรรมฝาผนังที่ยาวที่สุดในโลก
- พระบรมมหาราชวัง

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากวัดพระแก้ว :-
วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว วัดพระแก้ว

ภายในพระอุโบสถ และพระแก้วมรกต ไม่อนุญาตให้..บันทึกภาพด้วยวิธีการใดๆ ทั้งสิ้น
ท่านต้องมาชมความงามภายในพระอุโบสถ และนมัสการพระแก้วมรกต ด้วยตัวท่านเอง
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
สำนักงาน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0-2224-3290 ต่อ 100

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถประจำทาง :-
สามารถเดินทางได้ด้วยรถประจำทางหลายสาย มุ่งหน้าสู่ท้องสนามหลวง
   ( วัดพระแก้วอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ติดกับท้องสนามหลวง )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม