บุรีรัมย์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
บุรีรัมย์ "เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ปราสาทหินพนมรุ้ง ภาพโดย คุณตั้ม
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดบุรีรัมย์ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
บุรีรัมย์ อดีตเคยเป็นที่อยู่ของคนโบราณตั้งแต่ก่อนยุคขอมเรืองอำนาจ เดิมทีบุรีรัมย์ตั้งอยู่ที่เมืองนางรอง เรียกว่า "เมืองแป๊ะ" และได้มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ พ.ศ. 2478 มาเป็นบุรีรัมย์ในปัจจุบัน

บุรีรัมย์ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง หรือที่เรียกกันว่าอีสานใต้ เป็นดินแดนที่ร่มเย็นและน่ารื่นรมย์สมกับชื่อจังหวัด ซึ่งแปลว่า "เมืองแห่งความหรรษารื่นรมย์"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าฝ้ายที่พุทไธสง, ปลาจ่อมประโคนชัย, มะพร้าวเผา
ขาหมูเลิศรสที่นางรอง, กุนเชียงและไก่ย่างที่ลำปลายมาศ
ผ้าไหมสีสวย, น้ำผึ้งหวาน, หัวผักกาดดองน้ำผึ้ง, กุ้งอร่อยที่สะตึก
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 384 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปเทวดารำอยู่บนปราสาทเขาพนมรุ้ง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กาฬพฤกษ์ " Cassia Grandis Linn.F.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 10,330 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดมหาสารคาม
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีและเทือกเขาพนมมาลัย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสุรินทร์
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอนางรอง
 3. อำเภอลำปลายมาศ
 4. อำเภอประโคนชัย
 5. อำเภอพุทไธสง
 6. อำเภอสตึก
 7. อำเภอกระสัง
 8. อำเภอบ้านกรวด
 9. อำเภอคูเมือง
 10. อำเภอละหานทราย
 11. อำเภอหนองกี่
 12. อำเภอปะคำ
 13. อำเภอนาโพธิ์
 14. อำเภอหนองหงส์
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอห้วยราช
 2. กิ่งอำเภอโนนสุวรรณ
 3. กิ่งอำเภอพลับพลาชัย
 4. กิ่งอำเภอชำนิ
 5. กิ่งอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
 6. กิ่งอำเภอโนนดินแดง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 044 )
ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 213-666, 213-030
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม