ฉะเชิงเทรา

ปั้นทรายโลก อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ฉะเชิงเทรา แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤาไนป่าสมบูรณ์
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


หลวงพ่อพระพุทธโสธร ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดฉะเชิงเทรา : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ฉะเชิงเทรา เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง มีประวัติมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวา อยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาได้ขึ้นอยู่ในสังกัดกรมมหาดไทย และคงอยู่เช่นนี้เรื่อยมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 ได้ทรงเปลี่ยนการปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองหนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัดเรียกว่า " จังหวัดฉะเชิงเทรา " คำว่า   " ฉะเชิงเทรา " เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ " แปดริ้ว " ได้มาจากคำบอกเล่าว่า ในเมืองมีปลาช่อนขนาดใหญ่ ชุกชุม เมื่อนำมาทำเป็นปลาตากแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึงแปดริ้ว
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
พระบูชาที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ขนมเปี๊ยะ ขนมจาก มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวแก้ว แตงโม มะม่วง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 70 กิโลเมตร
สามารถนั่งรถไฟจากหัวลำโพง
 
ตราประจำจังหวัด
โบสถ์ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธโสธร
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" นนทรีป่า " Peltophorum Dasyachis Kurz.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 5,451 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรี และนครนายก
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสระแก้ว
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดชลบุรี และจันทบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอบางคล้า
 3. อำเภอน้ำเปรี้ยว
 4. อำเภอบางปะกง
 5. อำเภอบ้านโพธิ์
 6. อำเภอพนมสารคาม
 7. อำเภอสยามชัยเขต
 8. อำเภอแปลงยาว
 9. อำเภอราชสาส์น
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอท่าตะเกียบ
 2. กิ่งอำเภอคลองเขื่อน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 038 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 8 (037) 312-282, (037) 312-284
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม