ชัยนาท


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

นกยูงรำแพน ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดชัยนาท : : :
ข้อมูลทั่วไป :

ชัยนาท เป็นเมืองที่เกิดในสมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญ เคยใช้เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยทุกครั้งไป จึงเป็นที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแห่งนี้
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
เครื่องหวายและไม้ไผ่, ไม้กวาดดอกหญ้า, ผ้าทอ, ผ้าไหม, น้ำตาลห้วยกรด
ข้าวซ้อมมือ, ส้มโอมโนรมย์, ผ้าขิต, หมอนลายขิต, เสื่อทอ
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา เช่น เปลญวน, ไก่ผักตบชวา
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 194 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธรรมจักร เบื้องหลังเป็นรูปภูเขาสรรพยา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะตูม " Aegle Manaelos Corr.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 2,469 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี และสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และสิงห์บุรี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดอุทัยธานี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอหันคา
  3. อำเภอมโนรมย์
  4. อำเภอสรรคบุรี
  5. อำเภอสรรพยา
  6. อำเภอวัดสิงห์
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอหนองมะโมง
  2. กิ่งอำเภอเนินขาม
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 056 )
ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 (036) 422-768-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม