ชัยภูมิ


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยภูมิ ชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

ดอกกระเจียว ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดชัยภูมิ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ชัยภูมิ เป็นเมืองเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ ซึ่งถือว่าเป็นเมืองผ่านของขอม มีหลักฐานหลงเหลือคือ ปรางค์ศิลาหลายแห่ง เช่น ปรางค์กู่ พระธาตุหนองสามหมื่น พระธาตุกุดจอก ฯลฯ

ชัยภูมิ เป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวในการเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติ และทุ่งดอกไม้อันงดงาม
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหมมัดหมี่, ผ้าฝ้าย, ผ้าขิต, หมอนขวาน และสิ่งประดิษฐ์จากผ้าทอ
นอกจากนี้ยังมีเครื่องจักสานฝีมือประณีต และไส้กรอกอีสานที่มีรสชาติอร่อย
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 332 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปธงสามชาย
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ขี้เหล็กบ้าน " Cassia Siamea Britt.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 12,779 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และขอนแก่น
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอคอนสวรรค์
 3. อำเภอแก้งคร้อ
 4. อำเภอหนองบัวแดง
 5. อำเภอเกษตรสมบูรณ์
 6. อำเภอภูเขียว
 7. อำเภอบ้านแท่น
 8. อำเภอคอนสาร
 9. อำเภอบ้านเขว้า
 10. อำเภอจัตุรัส
 11. อำเภอบำเหน็จณรงค์
 12. อำเภอเทพสถิต
 13. อำเภอหนองบัวระเหว
 14. อำเภอภักดีชุมพล
 15. อำเภอเนินสง่า
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอซับใหญ่
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 044 )
ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 213-666, 213-030
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - -- - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม