หมู่บ้านดิน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ชุมชนบ้านดินชุมชนบ้านดิน
โทร. 080-7955138, 080-7385543 ลุงโอ๋ บ้านดิน
บริการ บ้านพักเป็นบ้านดิน
มีหอชมวิว พระอาทิตย์ยามเช้า อยู่ไม่ไกลจากบ้านพัก สามารถเดินไปได้
ห่างจากอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ประมาณ 7 กิโลเมตร
 
ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยภูมิ ชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี
 ชั ย ภู มิ
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห มู่ บ้ า น ดิ น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot Uรุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

หมู่บ้านดิน
อยู่ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

บ้านดิน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" หมู่บ้านดิน " ทำจากดิน หลังคามุงด้วยแฝก หรือหญ้าคา มีประมาณ 10 หลังคาเรือน
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot Uรุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจาก หมู่บ้านดิน :-
บ้านดิน บ้านดิน บ้านดิน บ้านดิน
บ้านดิน บ้านดิน บ้านดิน เจ้าของบ้าน
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
.. ต้องใช้รถกระบะ หรือรถขับเคลื่อน 4 ล้อ
      สำหรับรถเก๋ง หรือรถที่ท้องต่ำ ไม่ต้องคิดจะเข้าไปเลยนะครับ


...สอบถามเส้นทางได้จาก 0-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 


ข้อมูลจาก 0-1629-3354 โจ
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม