กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยภูมิ ชัยภูมิ ทิวทัศน์สวย รวยป่าใหญ่ มีช้างหลาย ดอกไม้งาม
ลือนามวีรบุรุษ สุดยอดผ้าไหม พระใหญ่ทวารวดี
 ชั ย ภู มิ
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ภู เ ขี ย ว : : :

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อยู่ในอำเภอคอนสาร มีพื้นที่ 1,560 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศเป็นแบบเทือกเขาหินทราย มีหน้าผาสูง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำพรม ลำสะพุง แม่น้ำชี และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า รวมทั้งนกที่มีไม่น้อยกว่า 350 ชนิด เหมาะสำหรับการทัศนศึกษาพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่า

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
การขออนุญาตเข้าชมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าให้ผู้สนใจเข้าไปศึกษาธรรมชาติติดต่อขออนุญาตโดยทำหนังสือถึง หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ตู้ ป.ณ. 3 ปทจ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ
 
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ ใ น เ ข ต รั ก ษ า พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ภู เ ขี ย ว : : :

สถานที่น่าสนใจ
ศาลปู่เหนาะ
 
ลำน้ำพรม
 
บึงแปน
 
น้ำตกตาดคร้อ
 
ทุ่งกระมัง
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม