จุดชมวิวสุดแผ่นดิน อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ชัยภูมิ

กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยภูมิ
 ชั ย ภู มิ
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : จุ ด ช ม วิ ว สุ ด แ ผ่ น ดิ น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

จุดชมวิวสุดแผ่นดิน
อยู่ในอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... เที่ยวได้ทุกฤดู จุดชมวิวสุดแผ่นดินเหมาะสำหรับชมพระอาทิตย์ตกดิน
... กลางเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่ดอกกระเจียว ออกดอกสวยงามเต็มทุ่ง
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" จุดชมวิวสุดแผ่นดิน " เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นจุดที่สูงสุดของเทือกเขาพังเหย ซึ่งอยู่ในเขตของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ( 846 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) ซึ่งเกิดจากการยกตัวของพื้นที่เป็นที่ราบสูงภาคอีสานจึงเป็นรอยต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ทำให้เรียกบริเวณนี้ว่า "สุดแผ่นดิน" ณ จุดนี้จะเห็นทิวทัศน์ของสันเขาพังเหยและเขตพื้นที่ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา จุดชมวิวนี้อยู่ทางด้านทิศเหนือของที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีทางรถยนต์เข้าถึง
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ลานหินงาม
- ทุ่งดอกกระเจียว
- อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
- แผนที่การเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากจุดชมวิวสุดแผ่นดิน :-
ป้าย..สุดแผ่นดิน ระวัง !..ตกหน้าผา ป้าย..สุดแผ่นดิน ป้าย..สุดแผ่นดิน
ศาลาชมวิว วิว..สุดแผ่นดิน วิว..สุดแผ่นดิน วิว..สุดแผ่นดิน
วิว..สุดแผ่นดิน วิว..สุดแผ่นดิน วิว..สุดแผ่นดิน  

... จุดชมวิวสุดแผ่นดิน..ชมได้ทั้งเช้า..กลางวัน..เย็น ...
... เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน.. ที่สวยอีกที่หนึ่งของประเทศไทย...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ตู้ ปณ.2 ปทจ. เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ 36230
โทร. 044 - 890105

 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - จุดชมวิวสุดแผ่นดิน.. ระยะทาง 249 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
.. จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1
มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากตัวเมืองสระบุรี ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนสาย 21 ( ไปเพชรบูรณ์ ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 52 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปนครราชสีมา ( หลักกิโลเมตรที่ 51 - 52 ถนนหมายเลข 21 ) เข้าถนนหมายเลข 205 ( เส้นทางลำนารายณ์ - ชัยบาดาล - ลำสนธิ - เทพสถิต ) จากนั้นขับตรงไปประมาณ 6.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายแล้วขับตรงไปประมาณ 66.4 กิโลเมตร จากนั้น เลี้ยวซ้าย ( หลักกิโลเมตรที่ 292 - 293 ถนนหมายเลข 205 ) ไปอำเภอหนองบัวระเหว ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2354 ขับตรงไปประมาณ 17.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้าย ( หลักกิโลเมตรที่ 17 - 18 ถนนหมายเลข 2354 ) แล้วขับตรงไปประมาณ 13 กิโลเมตร ก็จะถึง ที่ทำการอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

การเดินทางไปยัง ลานหินงาม :- ทุ่งดอกกระเจียว :- จุดชมวิวสุดแผ่นดิน :-
 • จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติขับไปตามเส้นทางประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบสามแยก แยกซ้ายจะไป ลานหินงาม ขับไปตามเส้นทางประมาณ 600 เมตร จะถึงลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ลงรถเดินขึ้นไปยังทางเข้าประมาณ 50 เมตร ตรงทางเข้าจะมีรายละเอียด + แผนที่แสดงจุดต่างๆ ในลานหินงาม จากทางเข้าเดินตามสะพานซึ่งทางอุทยานจัดไว้ให้ เดินตามสะพานประมาณ 150 ก้าว ก็จะถึงลานหินงาม

 • จากสามแยก ถ้าขับตรงไปจะไป ทุ่งดอกกระเจียว ให้ขับตรงไปจากสามแยกนี้อีกประมาณ 700 เมตร ท่านจะพบกับป้ายที่เขียนว่า ทุ่งดอกกระเจียว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน เลยป้ายไปนิดนึงทางด้านซ้ายมือจะเป็นทางเข้าทุ่งดอกกระเจียว แต่ตรงทางเข้า..จอดรถไม่ได้นะครับ ให้ขับเลยไปอีกประมาณ 300 เมตร จะมีลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน เมื่อจอดรถแล้วเดินย้อนมาเพื่อมาตรงทางเข้าทุ่งดอกกระเจียว ตรงทางเข้านี้จะมีแผนที่บอกเส้นทางเข้าชมทุ่งดอกกระเจียว รวมทั้งข้อปฎิบัติต่างๆ อ่านและทำความเข้าใจกับป้ายสักนิดนะครับ

 • ถ้าท่านจะไป จุดชมวิวสุดแผ่นดิน จากทุ่งดอกกระเจียวขับขึ้นเขาไปอีกจนสุดเส้นทาง ประมาณ 500 เมตร จะถึงลานจอดรถซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน ลงรถเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ประมาณ 100 เมตร
หมายเหตุ :-
 • เส้นทางจะเป็นทางราดยางตลอดครับ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไปลานหินงาม หรือว่าทุ่งดอกกระเจียว หรือว่าจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ก็ตาม
 • ในช่วงเทศกาลถ้าเป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ ท่านต้องจอดรถไว้ที่ที่ทำการอุทยานฯ แล้วนั่งรถ ซึ่งทางอุทยานฯ จะจัดไว้ให้ ค่าบริการท่านละ 20 บาท
 • ในช่วงเทศกาลถ้าเป็นวันจันทร์ - ศุกร์ ท่านสามารถขับรถขึ้นไปชมลานหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว และจุดชมวิวสุดแผ่นดิน ได้นะครับ

  .. สำหรับช่วงเทศกาล..อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม..
คำถาม :-
 • ทำไมต้องจอดรถไว้ที่ทำการอุทยานฯ ด้วยล่ะ ?
 • ขอตอบว่า เนื่องจากเส้นทางที่ขับไปชมลานหินงาม ทุ่งดอกกระเจียว และจุดชมวิวสุดแผ่นดิน เป็นเส้นทางที่ต้องขับขึ้นเขา ทางบางช่วงจะมีความชันมากน้อยแตกต่างกันไป และอีกอย่างหนึ่งเส้นทางก็แคบ พอรถวิ่งสวนกันได้ ( เป็นถนน 2 เลน ) และตลอดเส้นทางโดยมากจะเป็นทางโค้ง ซึ่งต้องขับด้วยความระมัดระวัง มิเช่นนั้นอาจเกิดการเฉี่ยวหรือชนกันได้ ซึ่งทางอุทยานเห็นว่าเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว จึงสมควรจอดรถไว้ที่ที่ทำการอุทยานฯ
 • และอีกสาเหตุหนึ่งก็คือ รถที่มามีจำนวนค่อนข้างมากในช่วงเทศกาล ดังนั้นถ้าต่างคนต่างขับรถของตนเองขึ้นไป จะทำให้การจราจรติดขัด และอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัย จึงต้องจอดรถไว้ที่ที่ทำการอุทยานฯ
ข้อแนะนำ :-
 • ถ้าเป็นไปได้ควรเลือกมาในวันจันทร์ - ศุกร์ ท่านจะได้ไม่ต้องมาเบียดเสียดกับผู้คน ไม่ต้องแย่งหรือรอคิวถ่ายรูป ยกตัวอย่างเช่น ตรงบริเวณหน้าผา ณ จุดชมวิวสุดแผ่นดิน ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ต้องรอคิวกันนานเลยละครับ..ขอบอก..
ป้ายต่างๆ ของอุทยานฯ :-
 • แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ
 • ป้ายบอกรายละเอียด เช่น บอกรายละเอียดเกี่ยวกับลานหินงาม เกี่ยวกับทุ่งดอกกระเจียว เกี่ยวกับจุดชมวิวสุดแผ่นดิน
 • ป้ายบอกเส้นทาง เช่น จุดชมวิว 300 เมตร
 • ป้ายคำเตือน เช่น ระวัง ! ตกหน้าผา ...ห้าม ! ออกนอกเส้นทาง

  ...สำหรับป้ายคำเตือน..ท่านควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด..


  ...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม