หามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
  หน้าแรก > ท่องเที่ยว > บันทึกเรื่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติทั่วไทย > อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อุทยานแห่งชาติตาดโตน
อำเภอเมือง
จังหวัดชัยภูมิ
สอบถามข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติตาดโตน ตู้ ปณ. 22 อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 044-853333 , 044-853293
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน

  น้ำตกตาดโตน

  แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

  อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 
สถานที่พักแรม

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติตาดโตน จังหวัดชัยภูมิ

  อุทยานแห่งชาติตาดโตน
  อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองชัยภูมิทางทิศเหนือของ จังหวัดชัยภูมิ ลักษณะทางธรณีวิทยาประกอบด้วยหินปูนและหินดินดาน โดยเฉพาะบริเวณน้ำตกตาดโตนประกอบด้วยลานหินที่กว้างใหญ่และสวยงาม พื้นที่ทั่วไปปกคลุมด้วยป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังเป็นส่วนใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 217.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 134,737.50 ไร่

  ฤดูกาลท่องเที่ยว
  ...ฤดูฝน เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน น้ำตกตาดโตน จะมีน้ำไหลเต็มที่และสวยงาม

  ประวัติความเป็นมา :-
  ในปี พ.ศ. 2513 ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ได้พิจารณาเห็นว่า น้ำตกตาดโตน ซึ่งอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติภูแลนคา ท้องที่ตำบลนาฝาย อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยลานหินกว้างและ มีน้ำไหลตลอดปี เหมาะสมที่จะจัดเป็นวนอุทยานขึ้น จึงได้เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาดำเนินการ ซึ่งกรมป่าไม้มีมติเห็นชอบตามที่จังหวัดเสนอให้จัดตั้ง " วนอุทยานน้ำตกตาดโตน " ขึ้น เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ

  ต่อมา กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การจัดวนอุทยานแห่งนี้เป็นไปตามหลักวิชาการ และเพื่อรักษาสภาพธรรมชาติอันสวยงามแห่งนี้ไว้ ควรสำรวจและปรับปรุงยกฐานะวนอุทยานน้ำตกตาดโตน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ จึงมีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 655/2518 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 ให้นายไกรลาศ เทพสัมฤทธิ์พร นักวิชาการป่าไม้ 4 หัวหน้าวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกตาดโตน ดำเนินการสำรวจหาข้อมูลเพิ่มเติม พบว่าวนอุทยานน้ำตกตาดโตนมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือวนอุทยานน้ำตกตาดโตน ที่ กษ 0808(ตน)/28 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2519 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 เห็นชอบให้ยกฐานะวนอุทยานน้ำตกตาดโตนเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูแลนคา ในท้องที่ตำบลท่าหินโงม ตำบลห้วยต้อน ตำบลนาฝายและตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 208 ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2523 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 23 ของประเทศไทย


  สถานที่น่าสนใจ :-

  น้ำตกตาดโตน จุดเด่นที่สำคัญที่สุดของอุทยานแห่งชาติตาดโตน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชัยภูมิ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิไปทางทิศเหนือ 21 กิโลเมตร มีทางลาดยางตลอดถึงน้ำตก ด้านบนน้ำตกมีสภาพเป็นลานหินกว้างประมาณ 50 เมตร และยาวไปตามลำน้ำ ประมาณ 300 เมตร ทำให้น้ำไหลลาดมาตามลานหิน มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้เป็นจุดๆ และไหลลงมาตกที่หน้าผาเป็นน้ำตกตาดโตนที่มีความสูงประมาณ 6 เมตร และกว้าง 50 เมตร ในฤดูฝน ( ประมาณเดือนมิถุนายน - กันยายน ) น้ำตกจะมีน้ำเต็มหน้าผา นักท่องเที่ยวจะนิยมไปลงเล่นน้ำ เพราะน้ำไม่ลึกและปลอดภัย ที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดโตน จะอยู่ใกล้กับบริเวณน้ำตกตาดโตนนี้

  ศาลเจ้าพ่อตาดโตน ( ศาลปู่ด้วง ) อยู่ที่บริเวณน้ำตกตาดโตน เป็นที่เลื่อมใสและเคารพสักการะของชาวจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากปู่ด้วงเป็นคนรุ่นเดียวกันกับเจ้าพ่อพระยาแล ( เจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดชัยภูมิ ) ปู่ด้วง ท่านชอบใช้ชีวิตแบบสมถะ สันโดษ ชอบความสงบ เที่ยวเดินไปในป่าตลอดเทือกเขาภูแลนคา และมีความรู้ในทางสมุนไพรช่วยเหลือรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วย ประกอบกับท่านใช้ความรู้ในทางเวทมนต์คาถา จนเป็นที่เลื่องลือ เลื่อมใสของชาวบ้าน แม้ว่าปัจจุบันท่านได้เสียชีวิตไปนานแล้ว ชาวบ้านก็ยังเลื่อมใสศรัทธา

  น้ำตกตาดฟ้า เป็นน้ำตกขนาดเล็กอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตอุทยานแห่งชาติ ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิประมาณ 23 กิโลเมตร การคมนาคมจะไปตามทางลาดยางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านไทรงามแล้ว แยกซ้ายมือ ไปตามถนน ร.พ.ช. ซึ่งเป็นทางลูกรัง ถึงบ้านนาวังแก้ว แยกขวามือเข้าไปถึงน้ำตก ระยะทาง 3 กิโลเมตร

  ผาเกิ้งและพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ เป็นจุดสูงสุดของถนนสายชัยภูมิ - อำเภอหนองบัวแดง บริเวณกิโลเมตรที่ 27 เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก มองไปทางทิศเหนือจะเห็นตัวอำเภอหนองบัวแดง และเทือกเขาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ที่บริเวณผาเกิ้งจะมีพระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดชัยภูมิ ปางห้ามญาติ สูงประมาณ 14 ศอก หันหน้าไปทางหน้าผาทิศเหนือ

  น้ำตกผาเอียง เป็นน้ำตกที่มีลักษณะเป็นหน้าผาเฉลียงตัดลำห้วยอยู่ทางทิศตะวันตกของอุทยานแห่งชาติตาดโตน อยู่ห่างจากทางหลวงจังหวัดชัยภูมิ - หนองบัวแดง ( หมายเลข 2159 ) บริเวณบ้านชีลองเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีทางเดินเท้าถึงตัวน้ำตกประมาณ 800 เมตร บริเวณรอบน้ำตกแห่งนี้เป็นป่าดิบแล้งค่อนข้างสมบูรณ์ โดยมีต้นไม้ขนาดใหญ่เหลืออยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง

  น้ำตกผาสองชั้น อยู่เหนือขึ้นไปจากน้ำตกผาเอียง มีลักษณะเป็นน้ำตกซึ่งตกจากหน้าผาสองชั้น โดยหน้าผาสูงประมาณ 5 เมตร

  สภาพภูมิประเทศ :-
  มีพื้นที่อยู่บนเทือกเขาภูแลนคา มีพื้นที่ประมาณ 1 ใน 4 ของเทือกเขาภูแลนคา โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง โดยมีเทือกเขาล้อมรอบที่ราบเอาไว้ ตอนกลางเป็นหุบเขากว้างใหญ่ เทือกเขาที่ล้อมรอบนี้ประกอบด้วยยอดเขาสูงได้แก่ ภูเกษตร ภูดี ภูหยวก เป็นต้น ยอดเขาสูงเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารและต้นกำเนิดของ " น้ำตกตาดโตน " ซึ่งจะไหลรวมกันเป็นห้วยปะทางและไหลผ่านตัวอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง ในบริเวณริมห้วยหุบเขาและยอดเขา มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี และป่าเต็งรังเป็นดินกรวด มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ

  สภาพภูมิอากาศ :-
  สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

  ฤดูร้อน :- ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม อากาศค่อนข้างร้อน ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมไปเที่ยวน้ำตก เพื่อพักผ่อนและเล่นน้ำ
  ฤดูฝน :- น้ำตกตาดโตน จะมีน้ำไหลเต็มที่และสวยงามมาก
  ฤดูหนาว :- ระหว่างเดือนตุลาคม - มกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 13 องศาเซลเซียส

  พรรณไม้ :-
  สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าดิบแล้ง

  ป่าดิบแล้ง Dry Evergreen Forest ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่บริเวณริมลำธาร หุบเขาและยอดเขา
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะเกลือ ตะเคียนหนู ตะเคียนทอง และตะแบก เป็นต้น

  ป่าเต็งรัง ขึ้นอยู่บริเวณเทือกเขา
  พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ เต็ง รัง พลวง กระบก และกระโดน เป็นต้น
  ไม้พื้นล่างที่สำคัญ ได้แก่ หญ้าเพ็ก และลูกไม้ต่างๆ


  สัตว์ป่า :-
  สัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ กระรอก กระแต นกชนิดต่างๆ ซึ่งสัตว์ป่าส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ซึ่งอยู่ไม่ห่างกับอุทยานแห่งชาติตาดโตน

  ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่    การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติตาดโตน..คลิกที่นี่   
Custom Search
   
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม  
  หน้าแรก > ท่องเที่ยว > บันทึกเรื่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติทั่วไทย > อุทยานแห่งชาติตาดโตน