จุดชมวิวเขาพังเหย อุทยานแห่งชาติไทรทอง จ.ชัยภูมิ
 
ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยภูมิ
 ชั ย ภู มิ
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : จุ ด ช ม วิ ว เ ข า พั ง เ ห ย : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

จุดชมวิวเขาพังเพย
อยู่ที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ

จุดชมวิวเขาพังเหย ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ทุกฤดู
... ปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่ดอกกระเจียว ออกดอกสวยงาม
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ไม่เสียค่าธรรมเนียม
 
อาหาร
... มีร้านขายอาหาร ( เท่าที่จำได้คิดว่ามี )
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" จุดชมวิวเขาพังเหย " ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร ( ต้องเดินเท้า ) จากจุดชมวิวเขาพังเหยจะมีทุ่งดอกกระเจียว ( เป็นทุ่งเล็กๆ )
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังจุดชมวิวเขาพังเหย
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากจุดชมวิวเขาพังเหย :- วันที่ 4 กรกฎาคม
ป้ายจุดชมวิว จุดชมวิวเขาพังเหย จุดชมวิวเขาพังเหย ดอกกระเจียว

... ดอกกระเจียว..จะออกดอกช่วง..ปลายเดือนมิถุนายน - กลางเดือนสิงหาคม...
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ ปณ. 1 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ 08-9282-3437

 
 

การเดินทาง :-

แผนที่การเดินทางไปยังจุดชมวิวเขาพังเหย

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 :
.. จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ถ้าเลี้ยวซ้ายท่านจะเข้าไปยังตัวเขื่อน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 กับ ถนนสาย 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 132 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองชัยภูมิ

จากตัวจังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงหมายเลข 225 ( สายชัยภูมิ - นครสวรรค์ ) เป็นทางราดยางตลอด ประมาณ 76 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 110 - 111 ) จะถึงจุดชมวิวเขาพังเหย ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน

จอดรถบริเวณจุดชมวิวเขาพังเหยได้เลยนะครับ


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - จุดชมวิวเขาพังเหย
..ระยะทางประมาณ 386 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )


เส้นทางที่ 2 :
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 146 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดชัยภูมิ ( ทางหลวงหมายเลข 225 ) ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดนครสวรรค์ )

เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นขับตรงไป ตามทางหลวงหมายเลข 225 ประมาณ 65 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 110 - 111 ) จะถึง จุดชมวิวเขาพังเหย ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - จุดชมวิวเขาพังเหย
..ระยะทางประมาณ 302 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม