น้ำตกไทรทอง อุทยานแห่งชาติไทรทอง ชัยภูมิ

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชัยภูมิ
 ชั ย ภู มิ
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : น้ำ ต ก ไ ท ร ท อ ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

น้ำตกไทรทอง
อยู่ที่อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติไทรทอง

น้ำตกไทรทอง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ฤดูฝน น้ำตกไทรทอง จะมีน้ำมาก
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... คนละ 20 บาท
 
อาหาร
... มีร้านขายอาหาร บริเวณทางเข้าน้ำตก
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" น้ำตกไทรทอง " อยู่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง สูงประมาณ 5 เมตร กว้าง 80 เมตร มีแอ่งน้ำใหญ่ ในฤดูฝนมีน้ำมาก สามารถลงเล่นน้ำได้ เหนือน้ำตกขึ้นไปมีวังขนาดใหญ่ เรียกว่า "วังเงือก" แล้วไหลลงตามความลาดชันของลานหินลงสู่น้ำตกไทรทองยาวประมาณ 150 เมตร

" น้ำตกไทรทอง " เดินเท้าเข้าไปประมาณ 400 เมตร ตามถนนลูกรัง
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนที่การเดินทางไปยังน้ำตกไทรทอง
- อุทยานแห่งชาติไทรทอง

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากน้ำตกไทรทอง :- วันที่ 4 กรกฎาคม
ป้ายชื่อน้ำตก น้ำตกไทรทอง น้ำตกไทรทอง ปลาบริเวณน้ำตก

... น้ำตกไทรทองมีชั้นเดียว..สูงประมาณ 5 เมตร...
 

สถานที่ใกล้เคียง
ต้นไม้พันปี ( ต้นกระบาก ) ระหว่างทางเดินไปน้ำตกไทรทอง แยกซ้ายมือลงไปประมาณ 100 เมตร จะพบกับต้นไม้พันปี ( ต้นกระบาก )
 
ต้นกระบาก ต้นกระบาก    
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติไทรทอง มีบ้านพัก สถานที่กางเต็นท์ ร้านค้าไว้บริการนักท่องเที่ยว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ ปณ. 1 อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 36250
โทรศัพท์ 08-9282-3437

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 :
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 146 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดชัยภูมิ ( ทางหลวงหมายเลข 225 ) ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปจังหวัดนครสวรรค์ )

เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดชัยภูมิ จากนั้นขับตรงไป ตามทางหลวงหมายเลข 225 ประมาณ 65 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 110 - 111 ) จะถึง จุดชมวิวเขาพังเหย ซึ่งอยู่ทางด้านขวามือของท่าน

จาก จุดชมวิวเขาพังเหย ( หลักกิโลเมตรที่ 110 - 111 ) ขับตรงไป ตามทางหลวงหมายเลข 225 ประมาณ 11 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 121 - 122 ) จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปอุทยานแห่งชาติไทรทอง ( น้ำตกไทรทอง ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 2.8 กิโลเมตร ก็จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 1.1 กิโลเมตร ก็จะถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง

จาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขับตรงไปตามเส้นทางที่จะไปน้ำตกไทรทอง จากนั้นจอดรถไว้ที่ลานจอดรถ และเดินเท้า ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึง น้ำตกไทรทอง


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - อุทยานแห่งชาติไทรทอง
..ระยะทางประมาณ 320 กิโลเมตร


เส้นทางที่ 2 :
.. จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ถ้าเลี้ยวซ้ายท่านจะเข้าไปยังตัวเขื่อน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 กับ ถนนสาย 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 132 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองชัยภูมิ

จากตัวจังหวัดชัยภูมิ เดินทางไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงหมายเลข 225 ( สายชัยภูมิ - นครสวรรค์ ) เป็นทางราดยางตลอด ประมาณ 65 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 121 - 122 ) จากนั้นเลี้ยวขวาไปอุทยานแห่งชาติไทรทอง ( น้ำตกไทรทอง ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 1 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 2.5 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 2.8 กิโลเมตร ก็จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 1.1 กิโลเมตร ก็จะถึง ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติไทรทอง

จาก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขับตรงไปตามเส้นทางที่จะไปน้ำตกไทรทอง จากนั้นจอดรถไว้ที่ลานจอดรถ และเดินเท้า ประมาณ 400 เมตร ก็จะถึง น้ำตกไทรทอง


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - อุทยานแห่งชาติไทรทอง
..ระยะทางประมาณ 382 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย น้ำตกมีเยอะมั๊ย
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

แผนที่ที่ตั้งน้ำตกไทรทอง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม