จันทบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
จันทบุรี น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร
สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

พระอาทิตย์ขึ้นที่อ่าวคุ้งกระเบน ภาพโดย คุณผีน้อย
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดจันทบุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
จันทบุรี เป็นเมืองเก่าแก่ เป็นเมืองที่พวกขอมสร้างขึ้น หัวเมืองเดิมตามศิลาจารึกว่า "ควนคราบุรี" ชาวพื้นเมืองเรียกว่า "เมืองกาไว" เป็นเมืองที่มีความสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของไทย โดยเฉพาะในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเตรียมกู้เอกราช ครั้งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง และสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงที่ประเทศไทยถูกรุกรานจากการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก ปัจจุบันยังมีสิ่งก่อสร้างหลงเหลือเป็นหลักฐานให้ได้ชมหลายแห่ง
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล, เครื่องเทศ, พริกไทย, ทองม้วนนิ่ม, ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์
ผลไม้ ได้แก่ มังคุด, เงาะ, ทุเรียน, กระท้อน, ลางสาด
หัตถกรรมพื้นบ้านคือ เสื่อจันทบูร
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 245 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปกระต่ายบนดวงจันทร์
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" จัน " Diospyros Decanda Lour.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,349 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้               : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชา
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดระยอง และชลบุรี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอท่าใหม่
  3. อำเภอขลุง
  4. อำเภอแหลมสิงห์
  5. อำเภอโป่งน้ำร้อน
  6. อำเภอมะขาม
  7. อำเภอสอยดาว
  8. อำเภอนายายอาม
  9. อำเภอแก่งหางแมว
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 039 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 4 (038) 655-420-1, 664-585
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม