เชียงใหม่

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่ "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร ภาพโดย คุณผีน้อย
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดเชียงใหม่ : : :
ข้อมูลทั่วไป :
เชียงใหม่ เป็นจังหวัดทางภาคเหนือของไทย ที่มีความสำคัญเป็นที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ เมื่อ " พ่อขุนเม็งรายมหาราช " ทรงสร้างเมืองเชียงรายได้แล้ว พระองค์มีพระประสงค์ที่จะสร้างเมืองใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งเมือง จึงทรงหารือกับ " พ่อขุนรามคำแหงมหาราช " และ " พ่อขุนงำเมือง " จนในที่สุดทั้งสามกษัตริย์ก็ทรงตัดสินพระทัยเลือกบริเวณที่ราบลุ่มเชิงดอยอ้อยช้างเป็นที่ตั้งเมือง ครั้นถึง พ.ศ. 1839 พ่อขุนเม็งรายมหาราชก็เสด็จมาครองเมืองที่สร้างขึ้นใหม่นี้พร้อมกับให้ชื่อว่า "นพบุรี" "ศรีนครพิงค์เชียงใหม่" หรือ "เวียงพิงค์"

เชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาไทย ในอดีตเคยตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า จนพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตีนครเชียงใหม่ได้จึงตกเป็นประเทศราช ทรงตั้งพระยากาวิละ ( กาวิละ ณ เชียงใหม่ ต้นตระกูล ณ เชียงใหม่ ) เป็นเจ้าวิละครองเมืองเชียงใหม่สืบต่อกันมาถึง 9 พระองค์ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2440 ได้ยกเมืองเชียงใหม่เป็นมณฑลพายัพ ต่อมาจึงกลายเป็นจังหวัดเชียงใหม่
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ เครื่องหิน ร่มบ่อสร้าง ไม้แกะสลัก หมูยอ แหนม ไส้อั่ว
และผลไม้เมืองหนาว เช่น ลิ้นจี่ ลำใย ฯลฯ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 750 กิโลเมตร
Top
ตราประจำจังหวัด
รูปช้างในเรือนแก้ว
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ทองกวาว " Butea monosperma (Lamk) O.Ktze
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 20,107 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับรัฐเชียงตุงของสหภาพพม่า
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดลำพูนและจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย, ลำปาง และลำพูน
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอหางดง
 3. อำเภอแม่แตง
 4. อำเภอสารภี
 5. อำเภอสันกำแพง
 6. อำเภอดอยสะเก็ด
 7. อำเภอเชียงดาว
 8. อำเภอสันทราย
 9. อำเภอฝาง
 10. อำเภอฮอด
 11. อำเภออมก๋อย
 12. อำเภอพร้าว
 13. อำเภอแม่ริม
 14. อำเภอแม่สะเมิง
 15. อำเภอจอมทอง
 16. อำเภอแม่แจ่ม
 17. อำเภอสันป่าตอง
 18. อำเภอแม่แม่อาย
 19. อำเภอดอยเต่า
 20. อำเภอเวียงแหง
 21. อำเภอไชยปราการ
 22. อำเภอแม่วาง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอแม่ออน
 2. กิ่งอำเภอดอยหล่อ
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 053 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 248-604, 248-607
สำนักงานเชียงใหม่ 221-457
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ 219-291
ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 221-016
เทศบาลนครเชียงใหม่ 252-481-2
ศูนย์ข่าวสารเทศบาลนครเชียงใหม่ 252-557
สภ.อ.เมืองเชียงใหม่ 276-044
ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ 248-130
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 270-222
ตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 277-510, 201-756
ศุลกากรเชียงใหม่ 277-695
บริษัท การบินไทย จำกัด 211-044-7
สถานีขนส่งอาเขต 242-664
สถานีรถไฟ 242-094, 244-795
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 221-122
สวนสัตว์เชียงใหม่ 221-179
สถาบันวิจัยชาวเขา 221-933
มูลนิธิโครงการหลวง 278-204
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม