กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่ "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"
 เ ชี ย ง ใ ห ม่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ด อ ย เ วี ย ง ผ า : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง ท้องที่ตำบลศรีดงเย็น ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ ท้องที่ตำบลแม่ข่า ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ท้องที่ตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 583 ตารางกิโลเมตร หรือ 364,375 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2532 กำหนดให้ปี 2532-2535 เป็นปีแห่งการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และต่อมารัฐบาลมีนโยบายที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรของชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 475/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2532 ให้เจ้าหน้าที่มาดำเนินการสำรวจเบื้องต้น โดยได้ไปดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 ต่อมากรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้เจ้าหน้าที่มาสำรวจเพิ่มเติมเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2532 จึงได้อนุมัติการดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มาตามลำดับขั้นตอนทั้งคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2537 วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2537 เห็นสมควรให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และให้เป็นไปตามมติดังกล่าว จึงได้ให้ส่วนวิศวกรรมดำเนินการจัดทำแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง และป่าแม่ลาวฝั่งซ้าย ในท้องที่ ตำบลแม่คะ ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ตำบลแม่ทะลบ ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลป่าแดด ตำบลศรีถ้อย ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สลวย จังหวัดเชียงราย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ( อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ) และกรมป่าไม้ได้มีหนังสือ ที่ กษ.0712.3/842 ลงวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2544 ว่าได้ดำเนินการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินฯ และเห็นควรนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เป็นอุทยานแห่งชาติที่อยู่ในระหว่างการเตรียมประกาศ ขั้นตอนการดำเนินการได้ผ่านคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติแล้ว ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนนำเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
น้ำตกห้วยทรายขาว เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากลำห้วยทรายขาว มี 3 ชั้น หน้าร้อนน้ำจะแห้ง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 300 เมตร

น้ำตกดอยเวียงผา เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 18 เมตร เกิดจากลำห้วยแม่ทะลบ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 8 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ฝางหลวง เป็นน้ำตกขนาดกลาง มีความสูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ วผ. 1 ( หัวฝาย ) ประมาณ 10 กิโลเมตร

จุดชมวิวดอยเวียงผา ชมความงามของธรรมชาติ ทิวเขา ในยามเช้าและยามเย็น ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นและมีหมอกในตอนเช้า เป็นความงามที่น่าสัมผัส อยู่ห่างจากหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผาที่ วผ.1 ( หัวฝาย ) ประมาณ 30 กิโลเมตร
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ เป็นแนวแบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ - เชียงราย มียอดดอยสูงสุดคือ ดอยเวียงผา มีความสูง 1,834 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดของลำห้วยใหญ่ๆ ที่สำคัญ โดยเฉพาะเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำฝาง และสาขาหนึ่งของแม่น้ำลาว เช่น ห้วยแม่ฝางหลวง ห้วยแม่ฝางน้อย น้ำแม่ยางมิ้น
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล

ฤดูฝน :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม โดยจะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนกันยายน
ฤดูหนาว :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงอากาศเย็นสบายเหมาะสำหรับเดินทางมาท่องเที่ยว
ฤดูร้อน :- เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน เป็นช่วงอากาศค่อนข้างร้อน จึงไม่เหมาะต่อการเดินทางมาท่องเที่ยว
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วยป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนเขา ป่าเต็งรังและป่าเบญจพรรณ ซึ่งป่าแต่ละชนิดเหล่านี้จะอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในเขตอุทยานฯ ตามระดับความสูงของพื้นที่

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ประดู่ จำปีป่า สนสองใบ ก่อชนิดต่างๆ มอส เฟิร์น กล้วยไม้ เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
เนื่องจากสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ และขึ้นผสมปะปนกันอยู่หลายชนิด ตลอดจนระดับความสูงของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 300-1,834 เมตร จึงทำให้เกิดแหล่งอาหารและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ประกอบด้วย เก้ง หมูป่า เลียงผา เม่น กระต่ายป่า ลิง อีเห็น กระรอก กระแต และ นกนานาชนิด เช่น นกกางเขนดง นกเขาเหยี่ยว ไก่ป่า เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา ตู้ ปณ. 14 อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
หรือศูนย์อุทยานแห่งชาตินครพิงค์
โทรศัพท์ 0-5381-8348


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 ไปทางอำเภอไชยปราการ ถึงกิโลเมตรที่ 125 บ้านแม่ขิ แล้วเลี้ยวขวาไปตามทางอีก 10 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม