อุทยานแห่งชาติแม่โถ เชียงใหม่

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่
 เ ชี ย ง ใ ห ม่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ม่ โ ถ : : :

อุทยานแห่งชาติแม่โถ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร หรือ 618,750 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาย อำเภอฮอด และป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ในปี พ.ศ. 2517 กรมป่าไม้ โดยกองอนุรักษ์ต้นน้ำ ได้ทำการสำรวจพื้นที่ล่อแหลมและพื้นที่ถูกบุกรุกทำลายป่าจากชาวบ้านในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธารทางภาคเหนือ และมีโครงการที่จะปลูกป่าเพื่อปรับปรุงพื้นที่ต้นน้ำที่ถูกทำลายให้กลับฟื้นคืนสภาพป่าดังเดิม โดยกำหนดให้มีโครงการจัดตั้งหน่วยพัฒนาและปรับปรุงต้นน้ำขึ้น จำนวน 10 หน่วย และได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 ( ดอยแม่โถ ) ขึ้นที่บ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่ภูเขาสูงที่เป็นต้นน้ำลำธารที่ถูกทำลาย จนถึงปี พ.ศ. 2523 ได้ปลูกป่าเต็มพื้นที่ตามแผนงาน จึงได้ย้ายหน่วยย่อยแยกไปดำเนินการปลูกป่าที่ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในพื้นที่ที่ปลูกป่าเต็มตามแผนงานแล้ว ยังคงดำเนินการตามแผนงานการบำรุงป่าต่อไป

ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 กรมป่าไม้ได้มีคำสั่งที่ 626/2534 แต่งตั้งให้นายณรงค์ เจริญไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ 5 ไปดำเนินการสำรวจบริเวณพื้นที่ของหน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 และบริเวณใกล้เคียง เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ และให้ชื่อว่า " อุทยานแห่งชาติแม่โถ " ุอุทยานแห่งชาติแม่โถได้นำเรื่องการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่ลาย อำเภอฮอด และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้มีมติการประชุมครั้งที่ 3/2536 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536 เห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติแม่โถ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจแนวเขตอุทยานแห่งชาติ
 
Top

ที่ตั้งและอาณาเขต :-
อุทยานแห่งชาติแม่โถ มีพื้นที่อยู่ระหว่างเส้นลองติจูดที่ 18 องศา 07 ลิปดา ถึง 18 องศา 29 ลิปดาเหนือ และเส้นละติจูดที่ 98 องศา 8.5 ลิปดา ถึง 98 องศา 24 ลิปดาตะวันออก มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 990 ตารางกิโลเมตร หรือ 618,750 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาย อำเภอฮอด และป่าสงวนแห่งชาติแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ :- ตั้งอยู่ที่หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 ( ดอยแม่โถ ) เดิม ในท้องที่บ้านเลาลี หมู่ที่ 9 ( แยกหมู่บ้านมาจากบ้านแม่โถ หมู่ที่ 1 ) ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

อาณาเขต

ทิศเหนือ จด -------- เส้นทาง รพช. สายแม่แจ่ม - บ้านพุย อำเภอแม่แจ่ม
ทิศใต้ จด -------- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ( สายฮอด - แม่สะเรียง ) และห้วยแม่ลอด
ทิศตะวันออก จด -------- อุทยานแห่งชาติออบหลวง และบางส่วนของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088
ทิศตะวันตก จด -------- เขตอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
จุดชมวิวดอยแม่โถ ( ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ) เป็นที่ขึ้นชื่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ต่อมาระยะหลังหน่วยงานเดิม ( หน่วยพัฒนาต้นน้ำที่ 6 ) ไม่มีงบประมาณในการบำรุงรักษา จำนวนเจ้าหน้าที่และคนงานน้อยลงทำให้ขาดการบำรุงดูแลพื้นที่ จนถึงปัจจุบันแทบจะไม่มีการบำรุงรักษาสภาพบ้านพักและสภาพแวดล้อม ดอกไม้จึงดูไม่ค่อยสวยงามนัก ขณะนี้อุทยานแห่งชาติแม่โถกำลังดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้สวยงามดังเดิม ณ จุดชมวิวแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จแม่โถประมาณ พ.ศ. 2523

" จุดชมวิวดอยแม่โถ " เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของทะเลหมอกไปจนถึงยอดดอยอินทนนท์

น้ำตกแม่แอบ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไปจนถึงบ้านแม่แอบ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร มีเส้นทางแยกจากบ้านแม่แอบไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงจุดจอดรถ เดินเท้าอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะมีน้ำตกที่มีความกว้างประมาณ 10-12 เมตร จะมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมในฤดูแล้งพอสมควร

น้ำตกแม่ลิด ตามเส้นทางหมายเลข 108 สายฮอด - แม่สะเรียง ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 63 แยกซ้ายไปตามเส้นทางเข้าหมู่บ้านทุ่งหลวง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตรถึงบ้านทุ่งหลวง แล้วเดินเท้าจากหมู่บ้านไปอีกประมาณ 500 เมตร จะมีน้ำตกที่มีความกว้าง 8-10 เมตร มีความสูง 12-15 เมตร เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก ในฤดูแล้งจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไปเยี่ยมชมจำนวนมากพอสมควร ทำให้ราษฎรในท้องถิ่นมีรายได้เสริมจากการทำ ที่พักแรม ให้แก่นักท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน

ล่องแก่งลำน้ำแม่แจ่ม จากเส้นทางหลวงหมายเลข 108 สายฮอด - แม่สะเรียง แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1088 เส้นทางไปอำเภอแม่แจ่มถึงบ้านนาบางดิน เดินทางต่อไปจนถึงหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่โถ ( สลักหิน ) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ซึ่งเป็น จุดเริ่มต้นการล่องแก่ง ไปตามลำน้ำแม่แจ่ม แล้วไปขึ้นฝั่งที่บ้านกองแป ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
: : : กิ จ ก ร ร ม ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :

กิจกรรมท่องเที่ยว :-


เส้นทางสายบ้านแม่ปิงน้อย - สบแม่ตูม - สบห้วยกองแป :-

สิ่งที่ควรรู้ :- เนื่องจากเส้นทางนี้ยังไม่เปิด ให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าไปใช้เส้นทาง นักท่องเที่ยวที่สนใจจะใช้บริการจึงต้อง ติดต่อขอผู้นำทางและเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติแม่โถโดยตรง พร้อมทั้งจัดเตรียมสัมภาระมาเอง ( พักแรม 2 คืน )
จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ เดินทางโดยรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ไปตามเส้นทางสายบ้านแม่ปิงน้อย - บ้านอมแรด แวะเดินเท้าเที่ยวชมน้ำตกห้วยแม่เจือ ระยะทางเดินเท้าประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ไปจนถึงบ้านอมแรด จัดเตรียมสัมภาระเพื่อเดินเท้ามุ่งหน้าไปพักแรมที่ริมแม่น้ำตูม โดยให้รถยนต์กลับไปรอที่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ พักค้างแรมที่ ริมแม่น้ำตูม รุ่งเช้าหลังจากเสร็จภาระกิจแล้ว จึงเดินทางไปชม ถ้ำหลวงแม่ตูม ซึ่งอยู่ใกล้จุดที่พักแรม ปากถ้ำมีขนาดเล็ก ภายในถ้ำเป็นโพรงโล่งกว้างเพดานสูง ความลึกของถ้ำประมาณ 500 เมตร มีหินงอกหินย้อย รูปร่างประหลาดและสวยงามอยู่ทั่วไป มีค้างคาว อาศัยอยู่ภายในถ้ำเป็นจำนวนมาก ภายในถ้ำจะแบ่งเป็นตอนๆ 3 ตอน 3 บรรยากาศ กล่าวคือ ลึกจากปากถ้ำเข้าไปประมาณ 100 เมตร พื้นที่ภายในถ้ำจะลาดต่ำลง มีโพรงทะลุถึงภายนอกแสงแดดส่องเข้ามาได้จึงมีลมโกรกเข้ามาทำให้หายใจสะดวก จากจุดนี้จะเป็นพื้นราบไปอีกประมาณ 500 เมตร ด้านซ้ายมือจะเห็นเป็นถ้ำเล็กๆ ลดระดับลงไปคล้ายห้องใต้ดิน จะเริ่มเป็นทางขึ้นเนินเล็กน้อย อากาศเริ่มเย็นลง บรรยากาศเริ่มอับชื้น เมื่อเดินต่อไปเป็นระยะทางประมาณ 60 เมตรทางด้านซ้ายมือจะมีถ้ำแยกออกไป ภายในมี หินงอกหินย้อย รูปทรงคล้ายเสาหินในวิหารโบราณ รอบๆ เสาหินจะมีหินงอกมองดูคล้ายเทวรูปมีลักษณะแปลกประหลาดสวยงามมาก ด้านในสุดของถ้ำแยกนี้เป็นโพรงลึกต่ำลงคล้ายบ่อน้ำ ก้นบ่อมีน้ำขังอยู่ สภาพอากาศภายในถ้ำอบอ้าวแต่ชื้น มีน้ำหยดลงมาจากเพดานถ้ำ พื้นถ้ำเต็มไปด้วยมูลค้างคาวหนาประมาณ 1 ฟุต พื้นที่เริ่มสูงขึ้น อากาศร้อนอบอ้าว และมีกลิ่นอับของมูลค้างคาวรุนแรง จะพบค้างคาวบินเวียนว่อน และเพิ่มจำนวนมากขึ้นตามระยะทางที่เดินเข้าไป ระยะทางประมาณ 80 เมตร จะถึงสุดถ้ำ เป็นผนังผาตันไม่มีทางเดินต่อไป ต้องเดินย้อนกลับทางเดิม รวมระยะเวลาในการเดินเที่ยวชม ถ้ำหลวงแม่ตูม ประมาณ 3 ชั่วโมง หลังจากรับประทานอาหารกลางวันและเก็บสัมภาระแล้ว เดินเท้าเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร ล่องลำน้ำแม่ตูม เที่ยวชมธรรมชาติของป่าเบญจพรรณที่ขึ้นสลับกับสภาพป่าเต็งรัง มีพรรณไม้ขนาดใหญ่หลากหลายชนิดปรากฏความงดงามตามธรรมชาติ ตลอดเส้นทาง อาทิเช่น หน้าผาที่สูงชัน ออบแม่ตูม ผาแดง น้ำตกขนาดเล็กที่ไหลซึมออกตามรอยแยกของหน้าผา บริเวณหน้าผา 2 ฝั่งลำน้ำแม่ตูมมีลักษณะคล้ายต้นกระบองเพชรขึ้นอยู่ทั่วไป ในลำน้ำแม่ตูมที่ใสสะอาดจะมีแก่งขนาดเล็กตลอดลำน้ำไปจนถึง สบห้วยแม่ตูม ซึ่งเป็นจุดที่ลำน้ำแม่ตูมไหลมาบรรจบกับลำน้ำแม่แจ่ม ณ ที่นี้จะเป็น จุดพักแรม ในอดีตบริเวณสบแม่ตูมเคยเป็นที่ตั้งชุมชนของชนเผ่าลั๊ว ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยของวัด และฐานเจดีย์เก่าให้เห็นอยู่ รุ่งเช้า หลังจากเสร็จภาระกิจส่วนตัวแล้วจึงเดินทาง ล่องตามลำน้ำแม่แจ่ม เพื่อเที่ยวชมสภาพป่าเบญจพรรณที่สมบูรณ์ อันประกอบด้วยต้นตะเคียนทองขนาดใหญ่ความโตมากกว่า 200 เซนติเมตร ขึ้นเรียงรายสลับกับต้นสักไปจนถึง สบห้วยกองแป บริเวณหลังสวนป่าแม่แจ่ม ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จึงเป็นการสิ้นสุดการเดินทาง
 
 

เส้นทางสายบ้านแม่ขาน - สบแม่ตูม - สบห้วยกองแป :-

สิ่งที่ควรรู้ นักท่องเที่ยวที่สนใจล่องแก่งสามารถติดต่อขอเช่าแพยางได้จากสวนป่าแม่แจ่ม อุทยานแห่งชาติออบหลวง และของเอกชน แต่การล่องแพในเส้นทางนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากอุทยานแห่งชาติแม่โถ ก่อน
เส้นทางนี้ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในลักษณะการ ล่องแพ พิชิตแก่งต่างๆ ในลำน้ำแม่แจ่ม โดยเริ่มต้นล่องแพจากจุดตรวจสอบแม่ขาน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่โถ ( หน่วยสลักหิน ) ผ่านแก่งสบขาน แก่งคอม้า แก่งท่าเรือ แก่งคด แก่งหลวง แก่งออบ หาดเชียงดา วังควายเผือก หมู่บ้านสบลอง ชมความงามของธรรมชาติ ของหน้าผา และสภาพป่าสองฝั่งลำน้ำแม่แจ่ม ผ่านสบแม่ตูม จนสิ้นสุดการเดินทางท่องเที่ยว โดยการล่องแพ รวมเป็นระยะทาง 25 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมง
 
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชันสลับซับซ้อน ทอดยาวตามแนวเหนือ - ใต้ อยู่แนวเดียวกับเทือกเขาดอยอินทนนท์ มีความสูงตั้งแต่ 400-1,699 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยจะมีความสลับซับซ้อนและลาดชัน จากทิศใต้ขึ้นไปทางทิศเหนือ กล่าวคือ ทางทิศใต้จะมีความสลับซับซ้อนน้อยกว่าและความลาดชันเฉลี่ยน้อยกว่า โดยเฉลี่ยประมาณ 15-20 % ส่วนทางทิศเหนือของพื้นที่จะมีความลาดชันมากขึ้นไปตามลำดับประมาณ 20-48 % มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มียอดเขาที่สูงที่สุดคือ " ยอดดอยกิ่วไร่ม้ง " อยู่ในท้องที่ปางหินฝน ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม โดยมีความสูง 1,699 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ตั้งอยู่ที่ความ สูงประมาณ 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝน :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนกันยายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ~ 25 องศาเซลเซียส และต่ำสุด ~ 10 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว :- เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนกุมภาพันธ์ มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ~ 20 องศาเซลเซียส และต่ำสุด ~ 4 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน :- เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด ~ 30 องศาเซลเซียส และต่ำสุด ~ 12 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี ---- สูงสุด ~ 27 องศาเซลเซียส และต่ำสุด ~ 8 องศาเซลเซียส

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี ---- ~ 1,030 มิลลิเมตร/ปี
 

พรรณไม้ :-
ชนิดป่าและพันธุ์ไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่โถ ประกอบด้วยชนิดป่าได้แก่

ป่าดิบชื้น พบทางด้านทิศเหนือของพื้นที่ในเขตอำเภอแม่แจ่ม
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ตะเคียนทอง ยาง จำปีป่า ยมหอม มะม่วงป่า เติม ตะคร้ำ ตีนเป็ด
ไม้พื้นล่าง ประกอบด้วย ตะคร้าน หมากเต้า พลูดิน เครือต่วย และกระชายป่า

ป่าดิบเขา พบในระดับความสูง 800-1,400 เมตร
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ก่อแพะ ก่อเดือน ก่อตาหมู รักใหญ่ จำปาป่า
ไม้พื้นล่าง ประกอบด้วย หญ้าคมบาง ถั่วแระป่า ค้างคาวดิน สาบหมา เป็นต้น

ป่าเบญจพรรณ พบโดยทั่วไปสลับกับป่าดิบเขา
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สัก แดง ประดู่ ตะแบก เสลา ตะเคียนหมู ยาง
ไม้พื้นล่าง ประกอบด้วยพวกไม้ไผ่และหญ้า

ป่าสนเขาและป่าเต็งรัง พบโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่อำเภอฮอด
พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ สนสามใบ ก่อ เหมือด รักใหญ่ เต็ง รัง เหียง พลวง
ไม้พื้นล่าง ประกอบด้วย หญ้าเพ็ก ไผ่โจด และหญ้าอื่นๆ
 

สัตว์ป่า :-

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ประกอบด้วย กระทิง กวาง เลียงผา เก้ง หมี ชะนี ลิง ค่าง อีเห็น กระต่าย หมูป่า และช้าง ซึ่งมักจะอพยพหากินไปยังเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอมก๋อยและสลับกับดงสามหมื่นและป่าแม่ปาย

สัตว์ปีก ประกอบด้วย นกยูง ไก่ฟ้าชนิดต่างๆ ไก่ป่า นกแก้ว นกขุนทอง นกขุนแผน เหยี่ยว นกหัวขวาน ฯลฯ

สัตว์เลื้อยคลาน ประกอบด้วย งูเหลือม งูหลาม งูเห่า ตะกวด แย้ เต่า ตะพาบน้ำ ฯลฯ

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ประกอบด้วย กบชนิดต่างๆ เขียด อึ่งอ่าง ฯลฯ

ปลา ยังไม่มีการสำรวจ จะมีปลาอยู่ตามลำห้วยและแม่น้ำต่างๆ โดยเฉพาะน้ำแม่แจ่ม มีปลามากมายหลายชนิด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน โดยนักท่องเที่ยวจะต้องนำเต็นท์มาเอง
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแม่โถ ตู้ ปณ.10 ปณจ.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ 053-818348


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
จากตัวเมืองเชียงใหม่ เดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 102 ( สายเชียงใหม่ - ฮอด ) ระยะทาง 89 กิโลเมตร ถึงอำเภอฮอด แล้วไปตามทางหลวงหมายเลข 108 ( สายฮอด - แม่สะเรียง ) ผ่านที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบหลวง ระยะทาง 54 กิโลเมตรถึงบ้านกองลอย แล้วเดินทางแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1270 ( สายบ้านกองลอย - บ้านแม่โถ ) ระยะทาง 16 กิโลเมตร จะถึงทางแยกเข้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่โถ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากทางแยกประมาณ 500 เมตร
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแม่โถ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม