กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงใหม่ "ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์"
 เ ชี ย ง ใ ห ม่
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ อ อ บ ข า น : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติออบขาน อยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง ท้องที่ตำบลสะเมิงใต้ ตำบลแม่สาบ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ขาน - แม่วาง ท้องที่ตำบลแม่วิน ตำบลบ้านกาด กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง และป่าช้าง - แม่ขนิน ท้องที่ตำบลน้ำแพร่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดขุนเตียน สูง 1,550 เมตร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม ได้แก่ ออบขาน ออบไฮ ผาตูบ ถ้ำตั๊กแตน ถ้ำน้ำซุ้มและถ้ำห้วยหก น้ำตกแม่เตียน น้ำตกแม่สะป๊อก น้ำตกห้วยแม่วิน นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ไม้และสัตว์ป่าที่สำคัญอีกหลายชนิด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 574 ตารางกิโลเมตร หรือ 341,875 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ความวิกฤตการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยเฉพาะจากภัยธรรมชาติ เช่น เหตุการณ์อุทกภัยภาคใต้ของประเทศไทย เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2531 ส่งผลให้มีพระราชกำหนด ปิดป่าสัมปทานทำไม้ ( เฉพาะป่าบก ) ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีนโยบายเพิ่มที่ป่าอนุรักษ์ โดยให้กรมป่าไม้ดำเนินการตามนโยบายโดยรีบด่วน เมื่อพิจารณาแล้วกรมป่าไม้จึงได้มีคำสั่งที่ 475/2532 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2532 สั่งให้ข้าราชการในสังกัดกองอุทยานแห่งชาติ ออกไปสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ป่าจำนวน 28 แห่งทั่วประเทศ ในจำนวนนี้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่แตง ป่าแม่ริม และป่าแม่สะเมิง ป่าแม่ขาน - แม่วาง ป่าท่าช้าง - แม่ขนิน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่หนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้น ตามคำสั่ง กรมป่าไม้ที่ 1627/2532 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2532 ให้นายทวีชัย คำภีระ ไปสำรวจเพิ่มเติมและจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติได้พิจารณาเห็นชอบ ตามที่อุทยานแห่งชาติเสนอ คือ ใช้ชื่ออุทยานว่า " อุทยานแห่งชาติออบขาน " ตามที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้ประชุมครั้งที่ 2/2535 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 มีมติเห็นชอบให้กรมป่าไม้ดำเนินการสำรวจ เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติออบขาน จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้เห็นควรจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

ปัจจุบันกรมป่าไม้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
ออบขาน เป็นลักษณะของจุดเด่นทางธรรมชาติที่แปลก และสวยงาม อยู่บริเวณลำน้ำแม่ขานใกล้จุดแบ่งเขตอำเภอหางดง และอำเภอสะเมิง เป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติออบขาน ( ชั่วคราว ) เกิดจากลำน้ำแม่ขานไหลกัดเซาะหน้าผาสองฝั่งแม่น้ำ ให้มีลักษณะเว้าๆ แหว่งคด ปัจจุบันได้มีประชาชนในท้องถิ่น และบริเวณใกล้เคียงเข้าไปท่องเที่ยวบ้างในวันหยุดราชการและในฤดูกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ เป็นต้น

ออบไฮ เป็นออบขานขนาดเล็กคล้ายออบขาน ยาวประมาณ 40 เมตร อยู่บริเวณลำน้ำแม่ขานเหนือ ออบไฮห่างจากออบขานประมาณ 1 กิโลเมตร

ผาตูม เป็นหน้าผาขนาดเล็ก ตั้งตระหง่านติดเชิงเขา อยู่บริเวณลำน้ำน่าน เหนือออบไฮ และห่างจากออบไฮประมาณ 2 กิโลเมตร จากฐานของผาตูมเป็นลานหินราบเรียบมาจดลำน้ำแม่ขาน

ถ้ำตั๊กแตน เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่บริเวณป่าฝั่งซ้ายห้วยขนิน ในท้องที่ ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง ใกล้กับโครงการหลวงน้ำซุ้ม ปากถ้ำเป็นโพรงกว้าง มีหินงอกและหินย้อย สวยงามมาก ความลึกของถ้ำยังไม่ได้สำรวจ เนื่องจากภายในถ้ำเย็นและอับชื้นมาก เหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และจัดตั้งเป็นหน่วยพิทักษ์อุทยานบริเวณนี้

ถ้ำน้ำซุ้มและถ้ำห้วยหก เป็นถ้ำขนาดกลางอยู่บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำตั๊กแตน ยังไม่ได้สำรวจ

น้ำตกแม่เตียน เป็นน้ำตกชั้นเดียว เกิดจากน้ำแม่เตียน ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเตียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่วิน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่สะป๊อก เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากห้วยแม่สะป๊อก อยู่ในโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตั้งอยู่ที่บ้านแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกห้วยแม่วิน อยู่บริเวณตอนกลางของลำห้วยแม่วิน ระหว่างบ้านห้วยหยวก บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน กิ่งอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง ประกอบด้วยน้ำตก 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นน้ำตกขนาดเล็ก สูงประมาณ 10 เมตร อยู่ห่างจากบ้านห้วยหยวก ( บ้านกะเหรี่ยง ) ประมาณ 20 เมตร น้ำตกชั้นที่ 3 อยู่ห่างจากน้ำตกชั้นที่ 2 ประมาณ 800 เมตร ความสูงประมาณ 15 เมตร กว้างประมาณ 9 เมตร การเดินทางไปน้ำตกห้วยแม่วิน ต้องเดินเท้าจากบ้านห้วยหยวก ไม่มีทางรถยนต์เข้าถึงได้
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง - ต่ำสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในแนวทิศตะวันออก - ตะวันตก เป็นแนวเทือกเขาติดต่อมาจากเทือกเขาในเขตอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ภูเขาส่วนใหญ่จะไม่สูงมากนัก ยอดเขาที่สูงที่สุดได้แก่ ยอดขุนเตียน สูง 1,550 เมตร ดอยขุนห้วยพระเจ้าสูง 1,443 เมตร ดอยขุนวินสูง 1,424 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ ลำห้วยสายสำคัญที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง ได้แก่ แม่น้ำน่าน แม่น้ำลาน แม่น้ำเตียน ห้วยแม่วิน ห้วยแม่โต๋ ห้วยแม่ขนิน ห้วยหละหลวง เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันสูง โดยเฉลี่ยประมาณ 800 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีพื้นที่ราบขนาดเล็กตามริมแม่น้ำ ลำห้วย และที่ราบเชิงเขา เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝน :- มีฝนตกชุก เป็นช่วงระยะสั้นๆ
ฤดูหนาว :- อากาศหนาวเย็น
ฤดูร้อน :- ภูมิอากาศโดยทั่วไปค่อนข้างจะร้อน โดยฤดูร้อนค่อนข้างยาวนาน
 

พรรณไม้ :-
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสูง - ต่ำสลับซับซ้อน สภาพป่าจึงมีหลายประเภท ประกอบด้วยป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ป่าสน ป่าเบญจพรรณ

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ กะบก กระบาก ยมหอม แดงน้ำ สมพง ยาง ไม้กอ จำปีป่า ทะโล้ อบเชย กำยวน สนสองใบ สนสามใบ ไม้สัก ประดู่ ตะแบก ตะคร้อ ตีนนก สมอไทย และไม้ไผ่ชนิดต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ เลียงผา เก้ง หมี เสือปลา กระจง อีเห็น กระต่ายป่า หมูป่า ลิง นางอาย พังพอน เม่น กระรอก กระแต หนูต่างๆ เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติออบขาน ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
โทรศัพท์ 0-5381-8348


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
มีเส้นทางคมนาคมโดยรอบพื้นที่ ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวเขตอุทยานแห่งชาติด้วย ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269 ( หางดง - สะเมิง ) ถนน ร.พ.ช. หมายเลข 12066 ( สะเมิง - บ่อแก้ว ) ถนน ร.พ.ช. หมายเลข 12040 ( บ่อแก้ว - แม่เฮ ) ถนน ร.พ.ช. 12039 ( แม่เฮ - สบวิน ) และทางหลวงจังหวัด หมายเลข 1103 ( สบวิน - สันป่าตอง )
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติออบขาน :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม