กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เชียงราย "เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผ่นดิน ถิ่นวัฒนธรรมล้านนา ล้ำค่าพระธาตุดอยตุง "
 เ ชี ย ง ร า ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ด อ ย ห ล ว ง : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติดอยหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอแม่สรวย อำเภอพาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง และอำเภอแม่ใจ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้ยกฐานะมาจากวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค วนอุทยานน้ำตกปูแกง และวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว รวม 4 แห่ง ที่มีพื้นที่ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน มีสภาพธรรมชาติและจุดเด่น เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของภาคเหนือ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,170 ตารางกิโลเมตร หรือ 731,250 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
กองอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ กส 0708/3430 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524 เสนอกรมป่าไม้ เพื่อขอยกฐานะวนอุทยานน้ำตกจำปาทอง วนอุทยานน้ำตกผาเกล็ดนาค อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และวนอุทยานน้ำตกปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกันและอยู่ในป่าเทือกเขาดอยหลวงด้วยกัน เป็นอุทยานแห่งชาติดอยหลวง โดยได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1578/2524 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ให้นายธวัชชัย เสถียรกาล นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปทำการสำรวจเบื้องต้นและทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง ซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยหลวงได้มีหนังสือที่ กษ 0713 (ดล)/5 ลงวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2525 ส่งรายงานการสำรวจ ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะรวมวนอุทยานทั้งหมด จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ต่อมาจังหวัดลำปางและป่าไม้เขตลำปางได้ขอให้กรมป่าไม้จัดบริเวณวนอุทยานน้ำตกวังแก้ว จังหวัดลำปาง เป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2526 ที่กำหนดให้จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลการสำรวจปรากฏว่า มีพื้นที่เป็นบริเวณติดต่ออยู่ในเทือกเขาดอยหลวงซึ่งเป็นป่าผืนเดียวกันทั้งหมด และเป็นป่าต้นน้ำลำธารชั้น 1เอ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของลำห้วยหลายสายซึ่งไหลลงสู่กว๊านพะเยา พื้นที่ที่สำรวจมีธรรมชาติและจุดเด่นที่สวยงามมากมาย เหมาะสำหรับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2523 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2528 เห็นชอบในหลักการที่จะให้ดำเนินการออกพระราชกฤษฎีกา กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติดอยหลวงต่อไปได้ ทั้งนี้ให้กันพื้นที่บริเวณที่ราษฎรถือครองออกเสียก่อน โดยให้ยึดถือแนวปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2527 คือให้ยึดถือภาพถ่ายทางอากาศปี 2510 เป็นเกณฑ์พิจารณา กองอุทยานแห่งชาติ จึงได้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องที่ดำเนินการตรวจสอบ เพื่อดำเนินการออกประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยหลวงในท้องที่ตำบลแม่สรวย ตำบลแม่พาน ตำบลแม่ถือ อำเภอแม่สรวย ตำบลแม่คาวโคน ตำบลสันกลาง ตำบลป่าทุ่ง ตำบลเมืองพาน ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน ตำบลสันสลี ตำบลเวียง ตำบลงิ้ว ตำบลหัวฝาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ตำบลทุ่งอั้ว ตำบลวังเหนือ ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ตำบลป่าแฝก ตำบลศรีถ้อย ตำบลแม่สุข อำเภอแม่ใจ และตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านต้ำ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านตุ่น ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติดอยหลวงได้ประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2533 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 107 ตอนที่ 31 ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2533 มีพื่นที่ทั้งหมด 731,250 ไร่ เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 61 ของประเทศ
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
น้ำตกปูแกง เป็นน้ำตกที่มีการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ ทำให้เกิด หินงอกหินย้อย และถ้ำมากมายในบริเวณน้ำตก เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณบ้านปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยปกติจะมีราษฎรในท้องถิ่นเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนอยู่เป็นประจำ การเดินทางไปยังบริเวณน้ำตกมีทางลูกรัง แยกจากถนนเชียงราย - พะเยา เข้าถึงบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร เส้นทางใช้ได้ตลอดทั้งปี

น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกที่พบเห็นในสภาพป่าดิบชื้นทั่วๆ ไป มีลักษณะเป็นน้ำตกสูงชัน น้ำใสสะอาด ตกลงมาเป็นสายคล้ายงาช้าง หัวช้างบ้าง ซึ่งราษฎรในท้องถิ่นก็ตั้งชื่อชั้นของน้ำตกที่เห็นตามลักษณะของน้ำตกที่ปรากฏให้เห็น การเดินทางมีถนนลูกรังแยกจากถนนสายเชียงราย - พะเยา ตรงหลักกิโลเมตรที่ 7 ก่อนจะถึงตัวจังหวัดพะเยาเข้าไปประมาณ 16 กิโลเมตร ก็ถึงบริเวณน้ำตก

น้ำตกผาเกล็ดนาค เป็นน้ำตกที่เกิดในป่าดิบแล้ง อยู่ห่างจากบ้านต๋อมเข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร การเดินทางไปบริเวณน้ำตกต้องเดินเท้าเข้าไปชม และความสวยงามของน้ำตกเกิดจากโขดหินต่างๆ บริเวณน้ำตกที่มีลักษณะคล้ายๆ เกล็ดนาค เมื่อถูกแสงแดดจะดูสวยงามมาก

น้ำตกวังแก้ว เป็นน้ำตกที่สวยงามมากของอุทยานแห่งชาติดอยหลวง เป็นน้ำตกที่เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ปนมากับน้ำ เช่นเดียวกับน้ำตกปูแดง แต่มีความสูงมากกว่า มีชั้นของน้ำตกถึงประมาณ 102 ชั้น น้ำตกมีความสวยงามตลอดทั้งปี สามารถเดินทางไปได้ 2 ทาง

ทางแรก เริ่มเดินทางจากอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มายังสายลำป่าง - อำเภอแจ้ห่ม จากอำเภอแจ้ห่มเดินทางมายังอำเภอวังเหนือ อีกประมาณ 58 กิโลเมตร และจากอำเภอวังเหนือเดินทางต่อ ระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกวังแก้ว

ทางที่สอง เดินทางไปตามเส้นทางสายเชียงราย - เชียงใหม่ ถึงบริเวณบ้านแม่ขะจาน มีทางลาดยางประมาณ 16 กิโลเมตร ก็จะถึงอำเภอวังเหนือ ซึ่งทางนี้เหมาะสมและสะดวกกว่าการเดินทางโดยทางแรก

น้ำตกวังทอง อยู่บริเวณใกล้เคียงกับน้ำตกวังแก้ว มีสภาพน้ำตกเช่นเดียวกับน้ำตกวังแก้ว แต่สูงน้อยกว่าน้ำตกวังแก้ว การเดินทางเข้าไปบริเวณน้ำตกยังไม่สะดวกเท่าที่ควร

ถ้ำนางพญาปางดินไฟ เป็นถ้ำที่อยู่บริเวณทางน้ำตกวังแก้ว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นถ้ำไม่ลึกมากนัก ผนังถ้ำมี หินงอกหินย้อย ที่เกิดจากหินปูน บริเวณก่อนถึงถ้ำพญาปางดินไฟนี้มีเนินเขาเตี้ยๆ

นอกจากนี้ ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ที่มีความสวยงามและน่าศึกษาค้นคว้าเป็นต้นว่า หมู่บ้านชาวเขาหรือการเดินทางชมป่าธรรมชาติ
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงทอดตัวตามแนวเหนือ - ใต้ โดยค่อนข้างสูงขึ้นจากแนวเหนือลงมาทางใต้ มีบริเวณ ดอยหลวง เป็นพื้นที่สูงที่สุด และสภาพดินเป็นดินลูกรังผสมหิน โดยเฉพาะบนยอดเขา ส่วนบริเวณหุบเขา จะมีดินสีดำอุดมไปด้วยแร่ธาตุ และหินมีลักษณะเป็นหินกรวดหรือหินปนทราย

จากสภาพพื้นที่เป็นภูเขาหน้าผาสูงชัน และมีโขดหินขนาดใหญ่น้อยมากมาย หินที่เป็นองค์ประกอบของพื้นที่ได้แก่ หินแกรนิตและแกรโนไดออไรท์ สลับกับหินซอลท์และหินตระกูลแกรนิตชนิดมิคมาไทด์ ในชุดหินบลูโตนิคของยุคครีเตเซียส และไทรแแอสสีค ประกอบด้วยแร่ควอร์ท และเฟสด์สปาร์ ในท้องน้ำแม่แจ่มมีเกาะแก่งหินขนาดใหญ่มากมาย ริมฝั่งลำน้ำจะมีหาดทรายเกิดจากน้ำพัดพามาเป็นช่วงๆ หลายแห่ง มีก้อนหินกลมประเภทกรวดห้องน้ำของหินควอร์ทไซด์ ควอร์ทแจสเปอร์ และหินชนิดอื่นๆ อยู่หนาแน่น
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

ฤดูฝน :- เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนตุลาคม
ฤดูหนาว :- เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม
ฤดูร้อน :- เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
 

พรรณไม้ :-
ประกอบด้วยป่าดิบชนิดต่างๆ ปะปนกัน ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ เช่น เสลา อินทนิน ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง กะบก ยมหอม บุนนาค เต็ง รัง เหียง พลวง ไม้ก่อชนิดต่างๆ และไผ่ เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าประกอบด้วย เก้ง หมูป่า หมี กระต่าย อีเห็น ชะมด บ่าง ลิง เสือ และ นกนานาชนิด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง ได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปพักแรมค้างคืน
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ 0-5360-9402


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อยู่บริเวณน้ำตกปูแกง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้เส้นทางสายพะเยา - เชียงราย จากจังหวัดพะเยา 39 กิโลเมตร มีทางแยก ซ้ายมือ ที่บ้านปูแกง เข้าไปประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยหลวง
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติดอยหลวง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม