ชลบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชลบุรี "ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--


หาดบางแสน ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดชลบุรี : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ชลบุรี เรียกกันจนติดปากว่า "เมืองชล" อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ตามเส้นทางสายบางนา - ตราด เป็นระยะทาง 81 กิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมาช้านาน เนื่องจากการเดินทางที่สะดวก ไปเช้า - เย็นกลับได้ นักท่องเที่ยวจึงนิยมมาพักผ่อนแล่นน้ำทะเลและทานอาหารทะเล นอกจากนี้จังหวัดชลบุรียังเป็นแหล่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่สำคัญยิ่งของไทย มีการทำไร่อ้อย,ไร่มันสำปะหลัง,การประมง ทั้งยังเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า คือ "ท่าเรือแหลมฉบัง"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ข้าวหลามหนองมน, มะพร้าวอ่อน, สับปะรดศรีราชา, กระท้อน, ฝอยทอง,
ขนุนเหลืองพิชัย, ครกอ่างศิลา, ผลไม้ดินปั้น
เครื่องจักสานต่างๆ เช่น กระจาด, ฝาชี, ตะกร้า ฯลฯ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 81 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปเขาสามมุก
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" ประดู่ป่า " Pterocarpus Macrocrpus Kurz.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 4,365 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดระยอง
ทิศตะวันออก       : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก         : ติดต่อกับจังหวัดระยองและอ่าวไทย

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอพนัสนิคม
  3. อำเภอพานทอง
  4. อำเภอบ้านบึง
  5. อำเภอศรีราชา
  6. อำเภอบางละมุง
  7. อำเภอสัตหีบ
  8. อำเภอหนองใหญ่
  9. อำเภอบ่อทอง
  10. อำเภอเกาะสีชัง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 038 )
ททท.สำนักงานภาคกลาง เขต 3 428-750, 427-667
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล 391-671
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 338-390, 311-561
ศรีราชาฟาร์ม 338-101-5
เมืองจำลอง 421-628
อุทยานหินล้านปี 249-347-9
สวนนงนุช 238-158-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม