เกาะสีชัง ชลบุรี

ปารี ฮัท กระท่อมริมผา มีน้ำกับฟ้าเป็นเพื่อน
( ชมวิวพระอาทิตย์ยามเย็น )

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชลบุรี
 ช ล บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ ก า ะ สี ชั ง : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

เกาะสีชัง
ตั้งอยู่ที่อำเภอเกาะสีชัง
จังหวัดชลบุรี

เกาะสีชัง ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
tr>
 
 
พื้นที่โฆษณา ตรงกลุ่มเป้าหมาย เดือนละ 200 บาท
ข้อความไม่เกิน 4 บรรทัด
สนใจลงโฆษณาติดต่อ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 

ข้อมูลเพิ่มเติม :-

เกาะสีชัง หมู่เกาะสีชังเป็นหมู่เกาะที่อยู่บริเวณก้นอ่าวไทย มีระยะทางห่างจากชายฝั่งอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 12 กิโลเมตร ประกอบด้วย เกาะสีชัง และเกาะบริวารน้อยใหญ่อีก 8 เกาะ คือ เกาะยายท้าว เกาะค้างคาว เกาะท้ายตาหมื่น เกาะปรง เกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย เกาะสัมปันยื้อ และเกาะร้านดอกไม้

เกาะสีชัง เป็นเกาะขนาดใหญ่ มีพื้นที่รวมประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร มีการตั้งถิ่นฐานของชุมชนนานนับร้อยปี มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงาม ตลอดจนมีปูชนียสถานปูชนียวัตถุ ท่าเทียบเรือ โรงเรียน โรงพยาบาล สถานที่พักตากอากาศ และหน่วยงานราชการหลายแห่งตั้งอยู่ ส่วนเกาะยายท้าว เป็นเกาะขนาดเล็กอยู่ทางทิศใต้ของเกาะสีชัง ถัดลงมาเป็นเกาะค้างคาว และเกาะท้ายตาหมื่น ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการศึกษานิเวศวิทยาแนวปะการังที่สำคัญแห่งหนึ่งในอ่าวไทย ส่วนเกาะขามใหญ่ เกาะขามน้อย เกาะปรง และเกาะร้านดอกไม้นั้นอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะสีชัง

เกาะสีชัง ตั้งอยู่โดดเด่นบริเวณปากอ่าว อันเป็นบริเวณที่เชื่อมต่อระหว่างทะเลอ่าวไทย และทะเลหลวงภายนอก จึงเปรียบเสมือนประตูผ่านเข้าอ่าวไทยจากทะเลใหญ่ และกลายเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึง หรือออกจากประเทศไทย ในสมัยที่การเดินทาง และการค้าขายกับต่างประเทศยังคงใช้เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหลัก รวมทั้งเป็นแหล่งพักการเดินเรือ เพื่อหลบมรสุม มาตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ในอดีตมีพระเจ้าแผ่นดินถึง 3 พระองค์ คือ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 เสด็จมาประพาสพักผ่อน และรัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชฐานบนเกาะขึ้นเป็นแห่งแรก เพื่อเป็นสถานที่ประทับในฤดูร้อน และพระราชทานนามว่า พระจุฑาธุชราชฐาน ตามพระนามพระราชโอรสที่ประสูติบนเกาะสีชังแห่งนี้
 
 
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ บ น เ ก า ะ สี ชั ง : : :

สถานที่น่าสนใจ บนเกาะสีชัง
เรือนผ่องศรี พระจุฑาธุชราชฐาน พระราชวังฤดูร้อนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณแหลมวังด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสีชัง มีสิ่งก่อสร้างตั้งอยู่ตามชั้นเนินเขาสูงต่ำลดหลั่นกันอย่างงดงาม ประกอบด้วย พระที่นั่ง 4 องค์ พระตำหนัก 14 หลัง ศาลา 1 หลัง มีสวนดอกไม้ สระ ธารน้ำ น้ำพุ ถ้ำ และหน้าผา ตกแต่งตามลักษณะอุทยานในพระราชวังของประเทศตะวันตก
 
ไม่มีภาพ พระเจดีย์อุโบสถ วัดอัษฎางคนิมิตร เป็นพระอุโบสถที่อยู่ในเขตพระราชวัง มีลักษณะแตกต่างจากที่อื่น คือ มีพระอุโบสถอยู่ใต้เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา ตัวพระอุโบสถสร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บริเวณพระเจดีย์อุโบสถยังมีต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนำหน่อมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ปลูกไว้ด้วย พระเจดีย์อุโบสถนี้ตั้งอยู่บนเขา ณ ตำแหน่งที่สูง มองเห็นได้ชัด และจากองค์พระเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพบริเวณพระราชฐานโดยรอบ รวมถึงภูมิทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม
 
ไม่มีภาพ วัดถ้ำยายปริก สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาสูง และเป็นจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะสีชังได้โดยรอบ บริเวณภายในวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาธรรมะ และสัมผัสถึงความสงบสุขทางใจ
 
 
ไม่มีภาพ รอยพระพุทธบาท ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะ บนไหล่เขายอดพระจุลจอมเกล้า เหนือศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เป็นรอยพระพุทธบาทจำลอง มีความยาวศอกเศษ ทำจากหิน อัญเชิญมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุให้สักการะบูชาอีกด้วย รวมทั้งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงาม เพราะมองเห็นทิวทัศน์ทะเลและรอบเกาะสีชัง รวมทั้งเกาะขามใหญ่
 
เจ้าพ่อเขาใหญ่ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาคยาศิระ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรดาชาวจีนทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้ความเคารพสักการะ ศาลเจ้าเป็นอาคารใหญ่ ลักษณะทรงวิหารจีน นอกจากองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่แล้ว ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อเห้งเจีย ศาลเจ้าแม่กวนอิม วิหารพระสังกัจจายน์ ฯลฯ ในช่วงตรุษจีนจะมีผู้คนมาบวงสรวงสักการะเนืองแน่น ด้วยความเชื่อว่าจะทำให้กิจการค้าขายรุ่งเรือง
 
ช่องเขาขาด ช่องอิศริยาภรณ์ ( เขาขาดและหาดหินกลม ) มีลักษณะเป็นช่องเขาที่ขาดออกจากกัน เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม สามารถมองเห็นพระอาทิตย์จมหายลับสู่ขอบน้ำ และมีหาดซึ่งมีหินก้อนกลมแบนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของลมที่พัดผ่านจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกในช่วงเดือน มีนาคม - กันยายน และที่สำคัญในบริเวณนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานของพลับพลารัชกาลที่ 5 โดยสามารถมองทิวทัศน์ได้รอบ เห็นทั้งเกาะ หน้าผา และทะเล ซึ่งพระองค์ทรงใช้เป็นหอดูดาวด้วย
 
หาดถ้ำพัง หาดถ้ำพัง มีลักษณะเป็นอ่าวโค้ง หาดทรายขาวสวยงาม มีผู้คนมาเล่นน้ำที่นี่กันมาก ด้านเหนือหาดเป็นแหลมจักรพงษ์ ซึ่งเป็นแหลมหินที่งดงาม ประกอบด้วยเนินสูงต่ำทอดต่อเนื่องกันไป นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลา และ ชมพระอาทิตย์ตก
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- เทศบาลตำบลเกาะสีชัง

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
    ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon

ภาพถ่ายจาก เกาะสีชัง :-
เกาะสีชัง เกาะสีชัง เกาะสีชัง ท่าเรือ
ท่าเรือตอนเช้า ท่าเรือตอนกลางคืน วิวตอนเย็น วิวตอนกลางคืน
ช่องเขาขาด หาดถ้ำพัง ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เจ้าพ่อเขาใหญ่
เรือนผ่องศรี เรือนไม้ริมทะเล เรือนวัฒนา สะพานอัษฎางค์
สะพานอัษฎางค์ หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้ว หาดทรายแก้ว
 

ภาพถ่ายจาก เกาะสีชัง :- มีการจุดพลุที่ฝั่งอำเภอศรีราชา 5 มิถุนายน 2549
ฝั่งศรีราชา ฝั่งศรีราชา    
 

สถานที่พักแรม :-

สีชังชายเขารีสอร์ท อยู่ห่างจากช่องเขาขาดประมาณ 100 เมตร
      โทร 08-1863-1627

สีชัง พาเลช รีสอร์ท อยู่ใกล้กับท่าเรือโดยสาร ( ขึ้นจากเรือโดยสาร สามารถเดินไปได้ )
      โทร 038-216276-8

เบ็นซ์บังกาโลว์ อยู่ใกล้กับพระจุฑาธุชราชฐาน ( สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นจากที่พัก )
      โทร 038-216091-2, 038-216144

ถ้ำพัง บีช รีสอร์ท อยู่ที่หาดถ้ำพัง ( เป็นหาดเดียวบนเกาะ ที่สามารถเล่นน้ำได้ )
      โทร 038-216153, 038-216179, 08-1949-0860

 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
เทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 20120
โทรศัพท์ : 038 - 216141
 Fax :      038 - 216532
         http://www.srichang.com/home.php

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายบางนา - ตราด มุ่งหน้าสู่จังหวัดชลบุรี

จากตัวเมืองชลบุรี มุ่งหน้าสู่บางแสน ( หลักกิโลเมตรที่ 104 ท่านจะถึงแยกขวามือเข้า หาดบางแสน ) จากทางเข้าหาดบางแสน ให้ท่านขับตรงไปประมาณ 13 กิโลเมตร จะถึง ห้างโรบินสันศรีราชา ซึ่งอยู่ทางขวามือของท่าน ( ตรงห้างโรบินสัน คือ หลักกิโลเมตรที่ 117 ) จากนั้นให้ท่านเลี้ยวขวาตรงห้างโรบินสัน เมื่อเลี้ยวขวาเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านขับตรงไปยังท่าเรือเกาะลอย ประมาณ 2 กิโลเมตร ท่านก็จะถึง ท่าเรือเกาะลอย
br>
เรือโดยสารจากท่าเรือเกาะลอย ไปยังเกาะสีชัง :-
จากท่าเรือเกาะลอย นั่งเรือโดยสารข้ามไปยังเกาะสีชัง ซึ่งจะมีเรือออกทุกชั่วโมง

... จากท่าเรือเกาะลอย ไปยังเกาะสีชัง เที่ยวแรก 07.00 น. เที่ยวสุดท้าย 20.00 น.
... จากเกาะสีชัง ไปยังท่าเรือเกาะลอย เที่ยวแรก 06.00 น. เที่ยวสุดท้าย 18.00 น.


ค่าเรือโดยสาร คนละ 40 บาท ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จากท่าเรือเกาะลอย ถึงเกาะสีชัง


...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
 


ทางรถประจำทาง :-
จากกรุงเทพฯ (เอกมัย) นั่งรถกรุงเทพ - สัตหีบ หรือกรุงเทพ - ศรีราชา หรือ กรุงเทพ - พัทยา
แล้วไปลงที่ หน้าห้างโรบินสันศรีราชา จากนั้นเดินข้ามฝั่งไปยังห้างโรบินสัน แล้วเหมาสามล้อเครื่องไปยัง ท่าเรือเกาะลอย ( ค่าโดยสารสำหรับสามล้อเครื่อง 40 บาท )
 

การเดินทางท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง :-
รถสามล้อ (สกายแลป ) รถที่จะนำท่านท่องเที่ยวบนเกาะสีชัง ( ดูภาพด้านล่างนะครับ )

   สอบถามราคา รถสามล้อ ( สกายแลป ) โทร 08-7072-0995 หนุ่ม

รถสกายแลป
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


ข้อมูลจากแผ่นพับของเทศบาลตำบลเกาะสีชัง
 

Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม