หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชุมพร
 ชุ ม พ ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ห า ด ท ร า ย รี : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

หาดทรายรี อยู่ที่อำเภอเมือง บริเวณอ่าวชุมพร เป็นหาดทรายยาวและมีทรายสีขาวสะอาดตา มีที่พักและร้านอาหารบริเวณริมหาด หาดนี้เป็นสถานอนุสรณ์ของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ผู้ทรงสถาปนากองทัพเรืออันทันสมัยให้กับประเทศไทย และเป็นที่เคารพของชาวชุมพร ณ ที่นี้มีสิ่งก่อสร้างที่เป็นอนุสรณ์ของพระองค์คือ ศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ( ศาลเก่า ) และ เรือหลวงชุมพร ซึ่งเป็นเรือตอร์ปิโดขนาดใหญ่ ส่วนบนเนินใกล้ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าพ่อกรมหลวงชุมพรฯ ที่สร้างขึ้นใหม่

เรือหลวงชุมพร ภาพโดย กฤษดา
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ตอนนี้ยังไม่มีครับ

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจาก กฤษดา

ภาพถ่ายจากหาดทรายรี :-
เรือหลวงชุมพร เกาะมัตรา
มองจากจุดชมวิวเขาเจ้าเมือง
เกาะมัตรา อยู่ตรงข้ามกับหาดทรายรี
 

สถานที่พักแรม :-

เอ็มทีรีสอร์ท เอ็ม ที รีสอร์ท
13 หมู่ 3 ต.หาดทรายรี อ.เมือง จ.ชุมพร
ติดท่าเรือไปเกาะเต่า ( เรือเร็วลมพระยา )
รับจองที่พักเกาะเต่า, เกาะนางยวน
มีเรือ ชมปะการังหมู่เกาะชุมพร ตกหมึก ตกปลา
( มีบริการฟรีเรือคายัค, แคนู, จักรยานชายหาด
และชา กาแฟ )

ราคาที่พัก 950 -1,250 บาท (รวมอาหารเช้า)
สนใจติดต่อ 077-558153, 089-5052490
e-mail : mt-resort@hotmail.com

 
 

การเดินทาง :-

ทางรถยนต์ :-
ขอเริ่มจากตัวเมืองจังหวัดชุมพร...การเดินทางไปยังตัวเมืองจังหวัดชุมพรคลิกที่นี่

จากจังหวัดชุมพร ไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4001 แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 4098 ผ่านหาดภราดรภาพและหาดผาแดง ประมาณ 20 กิโลเมตร จากตัวเมืองก็จะถึงหาดทรายรี
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม