ชุมพร


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ชุมพร "ประตูภาคใต้ ไหว้เสด็จในกรม ชมไร่กาแฟ แลหาดทรายรี ดีกล้วยเล็บมือ ขึ้นชื่อรังนก"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
-->ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber-shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony<--


หาดทุ่งวัวแล่น ภาพโดย กฤษดา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดชุมพร : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ชุมพร มีฐานะเป็นเมืองสิบสองนักษัตรของนครศรีธรรมราช ใช้รูปแพะเป็นตราเมือง เป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือ ในปี พ.ศ. 1997 แผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ ปรากฎในกฎหมายตราสามดวง เมืองชุมพรเป็นเมืองตรีอาณาจักรฝ่ายใต้ของกรุงศรีอยุธยา มีเมืองขึ้นคือ เมืองปะทิว, เมืองตะโก, เมืองหลังสวน, เมืองระนอง, เมืองกระบุรี ในสมัยรัตนโกสินทร์พม่ายกกองทัพเข้ามาเมื่อ พ.ศ. 2328 ตีได้เมืองระนอง, กระบี่, ชุมพร, ไชยา และนครศรีธรรมราช และเผาเมืองชุมพร รัชกาลที่ 1 จึงโปรดเกล้าฯ ให้กรมพระราชวังบรมมหาสุรสิงหนาทเสด็จยกทัพไปขับไล่พม่า

ในรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นมณฑลชุมพร และต่อมาได้รวมกับมณฑลสุราษฎร์ธานี ครั้นเมื่อยุบสุราษฎร์ธานี ชุมพรจึงไปขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช จนกระทั่งยุบการปกครองระบอบมณฑลเป็นจังหวัด ชุมพรจึงมีฐานะเป็นจังหวัด โดยโอนหลังสวนเข้าไว้ในเขตการปกครองด้วย
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผลไม้สด, ผลไม้กวน, กล้วยเล็บมือนาง, มังคุด, ส้มโอพันธุ์เจ้าเสวย, สับปะรด
กล้วยเล็บมือนางอบน้ำผึ้ง, ลูกจันอบ, ทุเรียน, ระกำหวาน, อาหารทะเลสด - แห้ง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 498 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปเทพยดาประทับยืนประทานพร
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะเดื่อชุมพร " Ficus Racemosa Linn.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,009 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับอ่าวไทย
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดระนอง และสหภาพพม่า

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอหลังสวน
  3. อำเภอท่าแซะ
  4. อำเภอปะทิว
  5. อำเภอละแม
  6. อำเภอพะโต๊ะ
  7. อำเภอทุ่งตะโก
  8. อำเภอสวี
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 077 )
ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 5 288-818-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

  
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม