กำแพงเพชร

โรงแรม ชากังราว ริเวอร์วิว


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กำแพงเพชร "กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


วัดช้างรอบ ภาพโดย นักเดินทาง
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดกำแพงเพชร : : :
ข้อมูลทั่วไป :
กำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน เป็นเมืองเก่าแก่ที่ปรากฎหลักฐานอยู่ในทางประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ยังปรากฎซากกำแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตามรูปลำน้ำปิงและยังมีซากของป้อมปราการที่แข็งแรง แสดงถึงความสำคัญในอดีตที่จะต้องเป็นเมืองในระดับเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านมาก่อน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่า ก่อนมีเมืองกำแพงเพชรเคยมีเมืองเก่ามาก่อนนั้นแล้ว 2 เมือง คือ เมืองชากังราว ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงกับเมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิง ตรงกันข้ามกับเมืองกำแพงเพชรเก่า
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
กล้วยไข่ กระยาสารท เผือกฉาบ มันฉาบ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 358 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปกำแพงโบราณประดับด้วยเพชร บนใบเสมา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สีเสียดแก่น " Acacia catechu Willd.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 8,607.490 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดตาก และสุโขทัย
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดพิจิตร และพิษณุโลก
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดตาก

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอคลองขลุง
 3. อำเภอไทยงาม
 4. อำเภอขาณุวรลักษบุรี
 5. อำเภอพรานกระต่าย
 6. อำเภอลานกระบือ
 7. อำเภอคลองลาน
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอทรายทองพัฒนา
 2. กิ่งอำเภอปางศิลาทอง
 3. กิ่งอำเภอบึงสามัคคี
 4. กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 055 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 4 514-341-3
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร 711-344
ที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 711-310
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร 711-055
ประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร 711-820
โรงพยาบาลกำแพงเพชร 711-234, 714-223-5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร 711-344, 713-990
สถานีขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร 799-103
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม