อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า กำแพงเพชร

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กำแพงเพชร
 กำ แ พ ง เ พ ช ร
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ค ล อ ง วั ง เ จ้ า : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองลาน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอเมือง จังหวัดตาก ประกอบด้วยป่าที่สมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของแม่น้ำปิง มีสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา น้ำพุร้อน เป็นต้น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 747 ตารางกิโลเมตร หรือ 466,875 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( พันโทสนั่น ขจรประศาสน์ ) ได้ไปตรวจราชการในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับการบุกรุกทำลายป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมาก ท้องที่อำเภอคลองลาน และอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ได้บันทึกสั่งการให้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ดังกล่าวเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการป้องกัน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดกำแพงเพชร ได้ประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2531 มีมติเห็นควรกำหนดบริเวณป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพธรรมชาติให้อยู่คงเดิม

ส่วนอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0713/1499 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2531 เสนอกรมป่าไม้มีคำสั่งที่ 1914/2531 ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2531 ให้นายวิฑูรย์ อุรัชโนประกร นักวิชาการป่าไม้ 4 สำรวจจัดตั้งป่าบริเวณดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงในท้องที่จังหวัดตากเป็นอุทยานแห่งชาติ ผลการสำรวจตามหนังสือ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ กษ 0713 (วจ)/11 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2532 รายงานว่าพื้นที่ป่าคลองวังเจ้า ป่าคลองสวนหมาก จังหวัดกำแพงเพชร ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฏกระทรวงฉบับที่ 488 ( พ.ศ. 2515 ) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 89 ตอนที่ 175 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และป่าประดาง - วังเจ้า อำเภอเมืองตาก ได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติตามกฏกระทรวงฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2507 ) ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 81 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2507 มีสภาพภูมิประเทศเป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ได้ประกาศจัดตั้งบริเวณป่าคลองวังเจ้าและป่าคลองสวนหมากในท้องที่ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน ตำบลลานดอกไม้ ตำบลโกสัมพี ตำบลบ่อคำ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร และป่าประดาง - วังเจ้า ในท้องที่ตำบลเชียงทอง ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2533 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 158 ลงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2533 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 63 ของประเทศ
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-
น้ำตกวังเจ้า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ของคลองวังเจ้า แนวเขตจังหวัดตาก - กำแพงเพชร เป็นน้ำตกชั้นเดียวไหลทิ้งตัวในแนวตั้งฉาก สูงประมาณ 60 เมตร ความกว้างประมาณ 100 เมตร ถือเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากถนนพหลโยธิน 29 กิโลเมตร บนถนนวังเจ้า - โล๊ะโคะ หลักกิโลเมตที่ 29 การเดินทางสะดวก

ปากคลองนาคีรี เป็นแก่งน้ำตามธรรมชาติที่สวยงาม ไหลผ่านโขดหินแกรนิตสีขาวสะอาด สะท้อนแสง เป็นจุดบริเวณที่คลองนาคีรีไหลมารวมกับคลองวังเจ้า

น้ำตกสมอกล้วย เป็นน้ำตกขนาดกลาง แต่มีลักษณะเด่นสวยงาม มี 5 ชั้น ชั้นที่ 1 มีความสูงประมาณ 40 เมตร ทิ้งตัวในแนวดิ่ง ส่วนชั้นอื่นๆ มีความสูงแตกต่างกันไป เป็นน้ำตกที่มีมีบุษราคัม มีลักษณะสวยงามแฝงด้วยความน่ากลัว อยู่ห่างจากน้ำตกวังเจ้า 1.5 กิโลเมตร เดินทางได้สะดวก

น้ำตกห้วยเต่าดำ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 3 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงมากกว่า 200 เมตร โดยเฉพาะชั้นที่ 3 มีความสูงประมาณ 270 เมตร มีความสูงรวมกันประมาณ 600 เมตร ชั้นที่ 3 ทิ้วตัวในแนวตั้งฉาก สวยงามและยิ่งใหญ่มาก

โป่งน้ำร้อน เป็นบ่อน้ำร้อน อยู่ห่างจากน้ำตกห้วยเต่าดำประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ เป็นโป่งน้ำที่สัตว์ป่าชอบมาอาศัยอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง เป็นต้น อุณหภูมิประมาณ 50-70 องศาเซลเซียส

เขากระดาน เป็นหน้าผาของเขาเต่าดำ อยู่ใกล้น้ำตกเต่าดำ มีลักษณะเหมือนมีคนเอากระดานมาเรียงต่อกันเป็นหน้าผาสูงขึ้นประมาณ 300 เมตร

ผากลม เป็นหน้าผาสูงชันทุกด้าน 360 องศา มีลักษณะคล้ายเอาแท่งดินสอขนาดใหญ่มาปักไว้บนดิน มีลักษณะเด่นงดงามมาก การเดินทางต้องใช้ วิธีเดินเท้า ห่างจากน้ำเข้ารูประมาณ 3 กิโลเมตร

น้ำเข้ารู เป็นชื่อที่ชาวเขาใช้เรียกชื่อบริเวณหนึ่ง ที่มีลักษณะตรงตัว คือ ลำห้วยโล๊ะโคะไหลลงมาบริเวณนี้ จะมุดหายเข้าไปในภูเขา เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ไปโผล่อีกด้านหนึ่งของภูเขา จึงเรียกบริเวณนี้ว่า น้ำเข้ารู

โป่งแก๊ส เป็นบ่อน้ำร้อนขนาดเล็ก มีแก๊สกำมะถันและควันไอน้ำ เป็นแหล่งที่มีสัตว์ป่าชุกชุม

ถ้ำเขาพนัง เป็นถ้ำขนาดใหญ่ อยู่ริมคลองสวนหมาก เป็นถ้ำ หินงอกหินย้อย สวยงามมาก ความลึกประมาณ 100 เมตร

ถ้ำนาและถ้ำเทพพนม เป็นถ้ำขนาดใหญ่ มี ค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีสภาพคล้ายถ้ำเขาพนัง

นอกจากนี้ ยังประกอบด้วยจุดเด่นทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ ถ้ำและหน้าผา อีกเป็นจำนวนมาก ที่มีลักษณะที่สวยงามแตกต่างกันออกไป
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน แนวเขาวางตัวในทิศเหนือ - ใต้ เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาถนนธงชัย ที่ราบอยู่ทางตอนกลางพื้นที่ ซึ่งมีลักษณะเป็นอ่างกะทะขนาดเล็ก จำนวน 2 แอ่ง พื้นที่ 2,000-5,000 ไร่ แนวเทือกเขาที่สำคัญ คือ เขาเย็น เขาเต่าดำ เขาตาดรูปไข่ เขาหมี ดอยบางสูง เขาบางจะเล ฯลฯ มี ยอดเขาเย็น ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของพื้นที่ สูงที่สุด สูง 1,898 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ความสูงของพื้นที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 300-2,000 เมตร
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ มี 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน :- เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน :- เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน
ฤดูหนาว :- เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม - เดือนมกราคม
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าสนและป่าเต็งรัง

มีพรรณไม้ ได้แก่ ไม้สัก แดง ประดู่ มะค่าโมง ตะเคียน ตะแบก เสลา ชิงชัน มะเกลือ ยาง สมพง พลอง ไม้ก่อต่างๆ สนสองใบ สนสามใบ เหียง เต็ง รัง เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบเห็นได้แก่ เลียงผา ช้าง กวาง เก้ง กระจง หมูป่า หมี หนูหริ่ง เสือ ลิง ค่าง ชะนี กระต่าย กระรอก เป็นต้น และ นกนานาชนิด ได้แก่ นกเงือก นกกาฮัง นกแว่น ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหลังเทา ไก่ป่า เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า มีบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ตู้ ปณ. 69 ปณจ. กำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์ 055-766006 (ศูนย์บริการฯ), 055-766007 (สนง.)


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
1. เส้นทางที่ 1 จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตากตามถนนสายเอเซีย ( A1 ) ถีงสี่แยกตลาดวังเจ้า แยกซ้าย ไปทางบ้านนาโบสถ์ ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงแยกเด่นคา แยกซ้าย ไปทางบ้านหนองแดน ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี

2. เส้นทางที่ 2 จากจังหวัดกำแพงเพชร ไปจังหวัดตาก ตามถนนสายเอเซีย ( A1 ) ก่อนถึง สี่แยกบ้านวังเจ้า ประมาณ 500 เมตร แยกซ้ายมือ ไปบ้านโล๊ะโคะ ผ่านบ้านหนองแดน ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ระยะทางรวมประมาณ 36 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนต์เข้าอุทยานแห่งชาติได้สะดวกตลอดทั้งปี
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม