หามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
  หน้าแรก > ท่องเที่ยว > บันทึกเรื่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติทั่วไทย > อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดนครสวรรค์
สอบถามข้อมูล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กม.ที่ 65 อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร 62180
โทรศัพท์ 055-766027 , 055-766436
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

  การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

  ช่องเย็น ( กม.93 ) : จุดชมวิวพระอาทิตย์ตก + จุดชมวิวทะเลหมอก

  บึงบอระเพ็ด + น้ำตกคลองลาน + ช่องเย็น

  แผนที่อุทยานแห่งชาติทั่วไทย

  อุทยานแห่งชาติทั่วไทย
 
สถานที่พักแรม


  อุทยานแห่งชาติแม่วงก์
  มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงศ์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินอ่อนทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 894 ตารางกิโลเมตร หรือ 558,750 ไร่

  ฤดูกาลท่องเที่ยว
  ...เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด

  ประวัติความเป็นมา :-
  ด้วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ( นายสวัสดิ์ คำประกอบ ) ได้มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0104/9871 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) ขอให้จัดพื้นที่ป่าแม่วงก์ - แม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีสภาพธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงามหลายแห่ง สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นป่าต้นน้ำลำธารกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2526 ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 1290/2526 ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2526 ให้นายชัยณรงค์ จันทรศาลทูล นักวิชาการป่าไม้ 4 ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูล ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูง เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์ มีทิวทัศน์ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้และสัตว์ป่านานาชนิด เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจที่ กษ 0713/พิเศษ ลงวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2526

  ส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2528 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2528 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้พระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองคลุงและป่าคลองแม่วงก์ในท้องที่ ตำบลปางตาไว อำเภอคลองคลุง จังหวัดกำแพงเพชร และป่าแม่วงก์ - แม่เปิน และป่าในท้องที่ตำบลแม่เลย์ และตำบลห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 183 ลงวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2530 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 55 ของประเทศ


  สถานที่น่าสนใจ :-
  นอกจากสภาพป่าธรรมชาติซึ่งสวยงามในหลายลักษณะแล้ว ทางเดินน้ำซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของแม่น้ำสำคัญหลายสาย เช่น ห้วยคลองคลุง แม่น้ำแม่วงก์ คลองโพธิ์ ไหลลงสู่แม่น้ำปิงและแม่น้ำเจ้าพระยา นอกจากนี้ยังมีแหล่งพักผ่อนคือ น้ำตกหลายแห่ง ซึ่งซ่อนตัวอยู่ในความสลับซับซ้อนของป่าเขา เช่น

  น้ำตกแม่กระสา การเดินทาง ต้องเดินเท้า ไปประมาณ 18 กิโลเมตร ( ใช้เวลาประมาณ 8 ชั่วโมง ) เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 700 เมตร มีชั้นลดหลั่นถึง 9 ชั้น น้ำไหลแรงสวยงามตลอดปี

  น้ำตกแม่รีวา การเดินทาง ต้องเดินเท้า ไปประมาณ 11 ชั่วโมง มีลักษณะเป็นอ่างกลมกว้างราว 30-40 เมตร รับสายน้ำที่ตกลงมาเป็นชั้นๆ

  น้ำตกแม่กี - แม่วงก์ มีความสูงประมาณ 200 เมตร แบ่งเป็นชั้นๆ ถึง 9 ชั้น น้ำไหลเกือบตลอดปี การเดินทาง ต้องเดินเท้า ไปใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง และได้ชื่อว่า สวยงามที่สุดในเอเซีย ( จากหนังสือ ASEAN MAGAZINE พ.ศ. 2518 )

  แก่งผาคอยนาง - แก่งน้ำบนแก่งหิน จากถนนคลองลาน - อุ้มผาง ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ 800 เมตร จะมีทางแยกเข้าไปอีก 200 เมตร จะถึงบริเวณแก่งหินขนาดใหญ่ ที่มีลำน้ำคลองคลุงไหลผ่าน ซึ่งเป็นลำน้ำสายหนึ่งในหลายๆ สายที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิง จากบริเวณแก่ดินขึ้นไปตามลำน้ำอีกประมาณ 350 เมตร จะถึง น้ำตกผาคอยนาง น้ำตกขนาดเล็กที่เด่นและสะดุดตา นอกจากน้ำตกแล้วพื้นที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ก็ยังมีแก่งหินปูนมีน้ำไหลลดหลั่นเป็นชั้น เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนในเวลากลางวัน และเป็นที่ชมวิวพักรับประทานอาหาร ในบรรยากาศท่ามกลางหุบเขาอันร่มรื่นเย็นสบาย

  จุดชมวิวกิโลเมตร 81 ทิวเขาไกลสุดสายตา จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปตามถนนคลองลาน - อุ้มผาง อีก 15 กิโลเมตร จะถึงบริเวณหน้าผาที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามมองเห็นทิวเขาไกลสุดสายตา

  ช่องเย็น กิโลเมตรที่ 93 ช่องเขารับสายลมระยะทาง 27 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของถนนคลองลาน - อุ้มผาง จะถึงบริเวณหน้าผาที่ตั้งอยู่ระหว่างเขา ซึ่งทำให้บริเวณแห่งนี้มีสายลมพัดผ่านตลอดเวลา จึงถูกขนานนามว่า ช่องเย็น ตามสภาพภูมิอากาศของพื้นที่แห่งนี้ เนื่องจากช่องเย็นมีสภาพอากาศที่เย็นและชื้น จึงพบพันธุ์ไม้ที่ชอบความชุ่มชื้นบริเวณนี้ ได้แก่ กล้วยไม้ เฟิร์น มหัสดำ ( Treefern ) นอกจากนี้ช่องเย็นยังเป็นที่ อาศัยของนกหลากหลายชนิด จึงเป็น แหล่งดูนกที่สำคัญแห่งหนึ่ง

  ยอดเขาโมโกจู ขุนเขาแห่งความหนาวเย็น ด้วยความสูง 1,960 เมตร จากระดับน้ำทะเล โมโกจูจึงเป็น ยอดเขาที่สูงที่สุด ในแม่วงก์ ระยะทาง 50 กิโลเมตร จากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ แม้ระยะทางจะไกลและยากแก่การเข้าไปถึง แต่โมโกจูก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางหลายๆ คนที่จะเก็บเป็นความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิต

  สภาพภูมิประเทศ :-
  สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเรียงรายกันอยู่ตามเทือกเขาถนนธงชัยลดหลั่นลงมาจนถึงพื้นราบ ประมาณ 40-50 ลูก ยอดเขาที่สูงที่สุดคือ ยอดเขาโมโกจู สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,960 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่วงก์ ส่วนพื้นที่ราบมีไม่มาก ส่วนใหญ่อยู่บริเวณริมแม่น้ำ และเป็นแหล่งแร่ธาตุสำคัญ เช่น แร่ไมก้า

  สภาพภูมิอากาศ :-
  สภาพภูมิอากาศแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาล คือ

  ฤดูร้อน :- ระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
  ฤดูฝน :- ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม
  ฤดูหนาว :- ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด

  พรรณไม้ :-
  สภาพป่าทั่วไปประกอบด้วย ป่าเบญจพรรณ จะอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งห้วยและภูเขาที่ไม่สูงนัก

  พันธุ์ไม้ ได้แก่ ไม้สัก พะยอม ชิงชัน กะบก มะม่วงป่า มะค่าโมง แดง ประดู่ จันทร์หอม ป่าดงดิบ ตะเคียน ก่อ กะบาก และป่าเต็งรังซึ่งมีพันธุ์ไม้จำนวนน้อย เช่น ไม้เต็งรัง เหียง พลวง

  สัตว์ป่า :-
  มีสัตว์ป่านานานชนิด เนื่องจากอยู่ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งสัตว์สามารถใช้เส้นทางเดินติดต่อกันได้ ได้แก่ กระทิง ช้าง เสือ กวาง เก้ง หมี กระต่ายป่า ไก่ป่า กระรอก เม่น แมวลาย ลิง และ นกนานาชนิด เช่น นกแก้ว นกกางเขน นกเขา ฯลฯ


  ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่    การเดินทาง + แผนที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์..คลิกที่นี่   
Custom Search
   
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม  
  หน้าแรก > ท่องเที่ยว > บันทึกเรื่องเที่ยว > อุทยานแห่งชาติทั่วไทย > อุทยานแห่งชาติแม่วงก์