กาญจนบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กาญจนบุรี แหล่งอารยธรรม แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์
มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล รุ่น 350D ของ Canon <- -

 • เนินกูดดอย ( จุดชมวิวทะเลหมอก )
 • สะพานมอญ
 • จุดชมวิวป้อมปี่
 • เมืองบาดาล
 • น้ำตกผาตาด
 • น้ำตกนางครวญ
 • น้ำตกจ๊อกกระดิ่น
 • น้ำตกเอราวัณ
 • น้ำตกไทรโยคน้อย
 • ด่านเจดีย์สามองค์
 • น้ำตกไทรโยคใหญ่
 • บ่อน้ำพุร้อนหินดาด
 • ช่องเขาขาด
 • เขื่อนวชิราลงกรณ ( เขื่อนเขาแหลม )
 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • ทางรถไฟสายมรณะ
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
 • พิพิธภัณฑ์สงครามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแคว
 • อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์
 • อุทยานแห่งชาติไทรโยค
 • อุทยานแห่งชาติเอราวัณ
 • อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
 • อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ
 • อุทยานแห่งชาติลำคลองงู
 • อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์
 • อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • สะพานข้ามแม่น้ำแคว ภาพโดย คุณอำนาจ
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดกาญจนบุรี : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  กาญจนบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่อุดมไปด้วยทรัพยากรทางด้านการท่องเที่ยว
  ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีทั้งป่าโปร่งและป่าดงดิบ มีแม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ
  แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแควน้อย ซึ่งมีการไหลมาบรรจบกันที่บริเวณตัวเมืองกาญจนบุรี เป็นแหล่งก่อเกิดอารยธรรมที่สำคัญทางประวัติศาสตร์
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  เครื่องประดับ เช่น พลอย เงิน
  เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ก้านดอกอ้อย
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 128 กิโลเมตร
  สามารถนั่งรถจากสายใต้ใหม่สายกรุงเทพ - กาญจนบุรี
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปเจดีย์สามองค์ซึ่งเป็นปูชนียสถานที่สำคัญทางศาสนา
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " ขานาง " Homalium Tomentosum Benth.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 19,490.550 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับสหภาพพม่า
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดราชบุรี และจังหวัดนครปฐม
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรี
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับสหภาพพม่า

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอบ่อพลอย
  3. อำเภอเลาขวัญ
  4. อำเภอพนมทวน
  5. อำเภอไทรโยค
  6. อำเภอสังขละบุรี
  7. อำเภอศรีสวัสดิ์
  8. อำเภอท่ามะกา
  9. อำเภอท่าม่วง
  10. อำเภอทองผาภูมิ
  11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย
  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 2 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอหนองปรือ
  2. กิ่งอำเภอห้วยกระเจา
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 034 )
  ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 1 511-200
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - -- - - :- - - - - -- - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

      
   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม