เมืองบาดาล สังขละบุรี กาญจนบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กาญจนบุรี
 ก า ญ จ น บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : เ มื อ ง บ า ด า ล : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

เมืองบาดาล
อยู่ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี

โบสถ์ ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน เป็นช่วงที่น้ำในเขื่อนลดลงต่ำสุด
 
ค่าธรรมเนียมเข้าชม
... ไม่เสียค่าเข้าชม แต่ต้องเช่าเรือไปชม ราคา 500 บาท / 10 ท่าน / เรือ 1 ลำ
... เช่าเรือได้ที่ แพซองกาเรียน้อย และ ซองกาเลียรีสอร์ท
 
ข้อมูลเพิ่มเติม : -
" เมืองบาดาล " เป็นสถานที่ที่จัดอยู่ใน Unseen in Thailand มุมมองใหม่เมืองไทย
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- แพซองกาเรียน้อย ที่พักใกล้กับเมืองบาดาล
- ซองกาเลียรีสอร์ท ที่พักใกล้กับเมืองบาดาล

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony

ภาพถ่ายจากเมืองบาดาล :- 24 ตุลาคม
โบสถ์ (จมน้ำ) ภายในโบสถ์(จมน้ำ) สะพานมอญ หมู่บ้านมอญ
นั่งเรือ..เมืองบาดาล เจดีย์ (จมน้ำ) ต้นตาล (โคนจมน้ำ) เจดีย์พุทธคยา

... นั่งเรือชมเมืองบาดาล..จะได้เห็น..สะพานมอญ..หมู่บ้านมอญ..เจดีย์พุทธคยา...
 

ภาพถ่ายจากเมืองบาดาล :- 20 กุมภาพันธ์
โบสถ์..ยามน้ำลด โบสถ์..ด้านหน้า โบสถ์..ด้านหน้า โบสถ์..ด้านหน้า
โบสถ์..ด้านหน้า โบสถ์..ด้านหน้า เศียรพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป
เศียรพระพุทธรูป เจดีย์ เจดีย์ ประตู..โบสถ์
โบสถ์..ด้านใน เศียรพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป เศียรพระพุทธรูป
บาตร เศียรพระพุทธรูป โบสถ์..ด้านข้าง  
โบสถ์..ด้านข้าง โบสถ์..ด้านข้าง โบสถ์..ด้านข้าง ต้นไม้

...ช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ..น้ำในเขื่อนจะลดลง..ทำให้เห็นโบสถ์..เต็มหลัง...
 

สถานที่ใกล้เคียง
สะพานมอญ
เจดีย์พุทธคยา
วัดวังก์วิเวการาม ( วัดหลวงพ่ออุตตมะ )

 
 

สถานที่พักแรม :-

- แพซองกาเรียน้อย ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
                             โทร 034-595396 , 08-1294-9308

- ซองกาเลียรีสอร์ท ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
                            โทร 034-595023-4, 08-1834-5660, 08-9927-5430
 
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - เมืองบาดาล.. ระยะทางประมาณ 340 กิโลเมตร

แผนที่การเดินทางไปยังเมืองบาดาล

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจะถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ( สะพานนี้จะอยู่เลนซ้ายสุด )

จากแยกนครชัยศรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี.. ระยะทางประมาณ 24.4 กิโลเมตร

หมายเหตุ : -
.. ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปขึ้นสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี


ระยะทางจากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว ประมาณ 8.5 กม.
ระยะทางจากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม ประมาณ 0.5 กม.
ระยะทางจากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 6.4 กม.
ระยะทางจากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กม.


เมื่อถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ( หลักกิโลเมตรที่ 68 - 69 ) ให้ท่านขับขึ้นสะพานไป หลังลงสะพานแล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 11.2 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ( แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปไปถ้ำค้างคาว เลี้ยวขวาไปกาญจนบุรี ) ให้ท่านเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงตัวอำเภอท่ามะกา จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 18.5 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายไปตัวอำเภอท่าม่วง ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปประมาณ 11.1 กิโลเมตร จะผ่านศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2.4 กิโลเมตร จะผ่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 1 ( ททท ) ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน เลยจาก ททท ไปประมาณ 200 เมตร ทางด้านขวามือของท่าน คือ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.9 กิโลเมตร ท่านจะผ่านแยกซ้ายมือเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ต้องเลี้ยวให้ขับตรงไป จากแยกซ้ายเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ถ้าตรงไปจะไปน้ำตกเอราวัณ + เขื่อนศรีนครินทร์ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ มุ่งหน้าสู่อำเภอไทรโยค เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ขับตรงไป ( ไม่ต้องเลี้ยวที่แยกไหนนะครับ ขับตรงอย่างเดียว มุ่งหน้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ) ประมาณ 135.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวงหมายเลข 323 ) ท่านจะพบสามแยก ( ตรงไปไปอำเภอทองผาภูมิ + เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลี้ยวขวาไปอำเภอสังขละบุรี )ให้ท่านเลี้ยวขวามือไป สังขละบุรี

เมื่อเลี้ยวขวามือแล้ว ขับไปตามเส้นทาง ซึ่งเป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขา เป็นทางโค้ง ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ประมาณ 74 กิโลเมตร จะถึง สังขละบุรี เลยตัวอำเภอสังขละบุรีประมาณ 1 กิโลเมตร ให้ท่านสังเกตทางด้านซ้ายมือ จะมีป้ายชื่อที่พัก ซองกาเลีย รีสอร์ท ให้ท่านเลี้ยวซ้ายเข้าไปจอด ณ ลานจอดรถ จากนั้นสามารถติดต่อขอเช่าเรือไป เมืองบาดาล ได้จากซองกาเลียรีสอร์ท

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

...สอบถามเส้นทางได้จาก 08-1629-3354...โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )


ทางรถโดยสารประจำทาง :-
จากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยสามารถนั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-กาญจนบุรี แล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้นนั่งรถสายกาญจนบุรี - ทองผาภูมิ - สังขละบุรี ( รถไม่มีแอร์ ) แล้วไปลงที่ท่ารถสังขละบุรี ใช้เวลาในการเดินทางจากตัวเมืองถึงสังขละบุรีประมาณ 4 ชั่วโมง จากนั้นต่อรถมอเตอร์ไซต์รับจ้าง ค่ามอเตอร์ไซต์รับจ้าง 10 บาท ไปที่ ซองกาเลีย รีสอร์ท จากนั้นสามารถติดต่อขอเช่าเรือไป เมืองบาดาล ได้จากซองกาเลียรีสอร์ท


ใช้บริการรถ ของบริษัท เอเซียไทรโยคเดินรถ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตัวเมือง
* อัตราค่าโดยสาร รถตู้ปรับอากาศ 118 บาท, รถปรับอากาศใหญ่ 151 บาท
* เวลารถ 7.30-16.30 น ทุก 1 ชั่วโมง
* ระยะเวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที
* จากท่ารถสังขละบุรี นั่งรถมอเตอร์ไซต์ 10 บาท ไปยัง ซองกาเลีย รีสอร์ท


หมายเหตุ    รถปรับอากาศชั้น 1 สายกรุงเทพ - กาญจนบุรี ค่าโดยสาร 99 บาท
................ รถปรับอากาศชั้น 2 สายกรุงเทพ - กาญจนบุรี ค่าโดยสาร 73 บาท
 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-


 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 


ข้อมูลจาก 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม www.hamanan.com )
 

Custom Search
 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม