อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ กาญจนบุรี

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กาญจนบุรี
 ก า ญ จ น บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ฉ ลิ ม รั ต น โ ก สิ น ท ร์ : : :

อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีเนื้อที่ไม่มาก แต่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์และมีจุดเด่นและธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตก หน้าผา และถ้ำธารลอด ที่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดจากการยุบตัวของหินปูน ประกอบกับการกัดเซาะของน้ำ ทำให้เขาหินปูนกลายเป็นสะพานธรรมชาติขนาดมหึมา และมีหลักฐานแสดงถึงประวัติศาสตร์ เป็นทางเดินทัพของพม่าและกองทหารญี่ปุ่น มีเนื้อที่ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือ 36,875 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
กรมป่าไม้ ได้มีหนังสือ ที่ กส 0708/8531 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2516 ถึงจังหวัดกาญจนบุรี ให้ความเห็นชอบในการสำรวจป่าโครงการทำไม้กระยาเลยหนองรี - ห้วยแม่พลูฝั่งซ้าย ( กจ.6 ) เพื่อกำหนดพื้นที่บางส่วนเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2517 กรมป่าไม้ได้จัดตั้งวนอุทยานถ้ำธารลอดขึ้น ต่อมา กองอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือที่ กส 0808/656 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519 ให้วนอุทยานถ้ำธารลอด ( นายช่อ พงษ์รุ่งทรัพย์ หัวหน้าวนอุทยานดถ้ำธารลอด ) ทำการสำรวจป่าถ้ำธารลอดเพื่อยกฐานะเป็นอุทยานแห่งชาติ ปรากฏว่าพื้นที่ดังกล่าวมีจุดเด่นและมีธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง โดยเฉพาะถ้ำธารลอดมีลำห้วยไหลผ่านทะลุภูเขา เกิดเป็นถ้ำที่มีเพดานเป็นรูปโดมขนาดใหญ่สวยงาม เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เด่นเป็นพิเศษ มีสภาพป่าที่สมบูรณ์เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจ ที่ กส 0808 (ถล)/14 ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2519 ตลอดจนมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าเป็นทางเดินทัพของพม่าและกองทัพญี่ปุ่น กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2519 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดพื้นที่บริเวณที่ดินป่าหนองรี ในท้องที่อำเภอเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 97 ตอนที่ 20 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 17 ของประเทศไทย โดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอด

ต่อมาคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นว่าในวาระการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ และการที่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ในอดีตได้ใช้เป็นเส้นทางในการรบพุ่งกันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพพม่า ซึ่งมีหลักฐานปรากฏ เช่น ซากอาวุธโบราณ โครงกระดูกและเครื่องรางของขลังต่างๆ และพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เคยประทับในสมัยที่มีการรบทัพจับศึกกับพม่าในเขตจังหวัดกาญจนบุรีอยู่บ่อยครั้ง จึงได้มีมติเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2524 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ว่าสมควรที่จะขอพระราชทาน พระนามาภิไธยของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เป็นชื่ออุทยานแห่งชาติแห่งนี้ โดยใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ และเป็นสิริมงคลแก่อุทยานแห่งนี้สืบไป ซึ่งสำนักเลขาธิการ ได้มีหนังสือ ที่ รล 0002/6924 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 ว่าได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออุทยานแห่งชาติถ้ำธารลอดใหม่ว่า อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ทำพิธีเปิดป้ายอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2525 โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธี เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 17 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ถ้ำธารลอดน้อย ตัวถ้ำมีความยาวประมาณ 300 เมตร ปากถ้ำกว้างประมาณ 25 เมตร สูงประมาณ 10 เมตร ภายในถ้ำมี หินงอกหินย้อย ปรากฏเป็นรูปต่างๆ ยามเมื่อกระทบกับแสงไฟจะส่องประกายระยิบระยับงามจับตามาก ส่วนธารน้ำไหลที่ไหลลอดใต้ถ้ำ ก็ทำให้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย จากถ้ำธารลอดน้อยจะมีทางเดินไปถึงถ้ำธารลอดใหญ่ได้

ถ้ำธารลอดใหญ่ จากถ้ำธารลอดน้อยมีทางเดินไปถึงถ้ำธารลอดใหญ่ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะ คล้ายสะพานธรรมชาติ มีความสวยงาม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานปรากฏว่าบริเวณนี้เป็นที่ฝังศพของมนุษย์โบราณ จากการค้นพบโครงกระดูกเป็นจำนวนมาก

น้ำตกไตรตรึงษ์ มีจำนวน 3 ชั้น อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยาน ฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

น้ำตกธารเงิน - ธารทอง มีจำนวน 7 ชั้น มีความสวยงามมาก

ในด้านประวัติศาสตร์ มีหลักฐานที่น่าสนใจ กล่าวคือ สันนิษฐานว่า บริเวณนี้อยู่ในเส้นทางที่กองทัพพม่ายกมาตีกรุงศรีอยุธยา พบซากอาวุธโบราณ โครงกระดูก เครื่องรางของขลังอยู่กระจายทั่วไป และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 กองทัพญี่ปุ่นก็ได้เดินทัพผ่านบริเวณนี้เช่นกัน
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ส่วนใหญ่เป็นภูเขาหินปูน จุดสูงสุด คือ ยอดเขากำแพง มีความสูงประมาณ 1,260 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ของลุ่มน้ำแม่กลอง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่แห่งนี้ มีอากาศค่อนข้างร้อนชื้น มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,146 มม./ปี มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 37-38 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน และมีอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 17-18 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนธันวาคม - มกราคม
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าส่วนใหญ่ประกอบด้วย ป่าดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ บางส่วนเป็นป่าไผ่ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์มาก

พันธุ์ไม้ที่พบมาก ได้แก่ ตะเคียน ยาง มะค่าโมง ประดู่ ก่อ และกำยาน เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
สำหรับสัตว์ป่าพบว่ายังมีชุกชุมทั้งชนิดและปริมาณ เนื่องจากมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ และพื้นที่ได้รับการคุ้มกันอย่างดี

สัตว์ป่าที่พบเสมอ ได้แก่ หมีควาย หมีขอ เสือดาว วัวแดง กระทิง กวาง เก้ง ลิง สมเสร็จ และสัตว์จำพวกนกอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่หายากอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่า หมาน้ำ หรือ เขียดว๊าก มีลักษณะคล้ายคางคก มีเสียงร้องคล้ายสุนัขเห่า จะพบได้ในบริเวณลำห้วยและบริเวณถ้ำธารลอด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ มีบ้านพักไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ ปท.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี 71220
โทรศัพท์ 034-547020 (VoIP) , 034-519606


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
โดยรถยนต์จากตัวเมืองออกไปทางถนนสายกาญจนบุรี - เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร เลี้ยวขวาที่ตลาดอำเภอลาดหญ้าไปทางอำเภอบ่อพลอยอีกประมาณ 32 กิโลเมตร ถึงหนองปรือ และมุ่งสู่ถ้ำธารลอดอีก 18 กิโลเมตร รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 196 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม