อุทยานแห่งชาติเขาแหลม กาญจนบุรี


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กาญจนบุรี
 ก า ญ จ น บุ รี
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า แ ห ล ม : : :

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม
มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอสังขละบุรี
และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม มีสัตว์ป่านานาชนิด สถานที่สวยงามเหมาะแก่การท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้ และเป็นอุทยานแห่งชาติ 1 ในจำนวน 5 แห่งของโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ เพื่อการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ประมาณ 814.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 509,156.25 ไร่

เขื่อนเขาแหลม ภาพโดย คุณอำนาจ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดโครงการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ภาคละ 1 แห่ง รวม 5 แห่ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้เสนอกำหนดพื้นที่บริเวณป่าเหนือเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี ต่อคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2529 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2529 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติต่อไป

กองอุทยานแห่งชาติ ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0713/4940 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 เสนอกรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 2090/2529 ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2529 ให้นายอาคม เวทย์สุภาสุข นักวิชาการป่าไม้ 5 ไปทำการสำรวจและจัดตั้งพื้นที่บริเวณป่าเหนือเขื่อนเขาแหลม จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอุทยานแห่งชาติ และสำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง ได้มีหนังสือ ที่ กษ 0714 (บป)/188 ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2530 เสนอจัดตั้งบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นกัน ตามรายงานการสำรวจของนายศรศักดิ์ วิริยะเอกกูล เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 และ นายประพันธ์ นิลยาภรณ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ 2 สำนักงานป่าไม้เขตบ้านโป่ง ซึ่งอุทยานฯ ได้มีหนังสือที่ กษ 0713 (ปข)/3 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2530 และที่ กษ 0713 (ปข)/21 ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2530 รายงานผลการสำรวจบริเวณดังกล่าว ปรากฏว่าประกอบด้วยส่วนที่เป็นพื้นดินอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาพระฤาษี ป่าเขาบ่อแร่ และป่าห้วยเขย่ง ป่าเขาช้างเผือก และส่วนที่เป็นพื้นน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลม มีลักษณะภูมิประเทศและทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้รับการประกาศให้เป็น อุทยานแห่งชาติ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 108 ตอนที่ 195 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 67 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

อ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม เป็นทะเลสาปขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ประกอบด้วยเกาะแก่งต่างๆ เขาหินที่มีหน้าผาสูงชันสวยงาม เหมาะสำหรับนั่งเรือชมภูมิทัศน์เป็นอย่างยิ่ง

ถ้ำเกริงกะเวีย เป็นถ้ำที่อยู่ทางตอนเหนือของบ้านเกริงกะเวีย มี หินงอกหินย้อย และธารน้ำไหลผ่านภายในถ้ำสวยงามมาก มีความลึกประมาณ 300-400 เมตร อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิ 40 กิโลเมตร

น้ำตกเกริงกะเวีย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 5 เมตร แต่มีชั้นเล็กๆ อยู่ทั่วไปตามลำห้วย บรรยากาศร่องน้ำตกร่มรื่นน่าพักผ่อน น้ำไหลตลอดปี อยู่ริมถนนสายทองผาภูมิ - สังขละบุรี อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิประมาณ 45 กิโลเมตร

น้ำตกไดช่องถ่อง ทางเข้าน้ำตกอยู่เยื้องกับน้ำตกเกริงกะเวียเข้าไป 1.5 กิโลเมตร แล้วมีทางเดินต่อไปถึงน้ำตกอีก 500 เมตร เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีความสูงประมาณ 15 เมตร ที่มีความสวยงาม อยู่ห่างจากอำเภอทองผาภูมิประมาณ 47 กิโลเมตร

เจดีย์โบอ่อง มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงมอญ สร้างอยู่บนเขาเล็กๆ มีบึงใหญ่ล้อมรอบในบริเวณบึงมีบัวนานาชนิด เป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไป ในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 ของทุกปีจะมีประชาชนไปนมัสการเป็นจำนวนมาก

น้ำตกกระเต็งเจ็ง จากที่ทำการอุทยานฯ เดินเข้าไปยังน้ำตก 4 กิโลเมตร ควรขอเจ้าหน้าที่นำทาง เนื่องจากเส้นทางไม่ชัดเจนนัก ทางผ่านไปท่ามกลางป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เล็ก เถาวัลย์ ระหว่างทางมีนกป่าให้ดูหลายชนิด น้ำตกกระเต็งเจ็งไหลตกมาจากเขาหินปูน สูง 30 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้นเล็กๆ จำนวนมาก ลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง น้ำตก มีน้ำไหลตลอดปี

ดูนกบึงเกริงกะเวีย เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีนกอาศัยอยู่หลายชนิด เช่น เป็ดแดง นกกวัก นกอีล้ำ นกยาง ฯลฯ ทุ่งหญ้าตามริมขอบบึงก็มีนก เช่น นกกระปูด นกจาบคา ฯลฯ ในป่ารอบบึงยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกป่า จำนวนมาก เช่น นกหัวขวาน นกโพระดก นกกก จึง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจดูนกมาก ทางเข้าอยู่ก่อนถึงน้ำตกเกริงกะเวียเล็กน้อย

จุดชมวิวป้อมปี่ เป็นจุดชม พระอาทิตย์ตก ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทย
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศอยู่ในแนวเทือกเขาตะนาวศรี มีเทือกเขาสลับซับซ้อน ทอดตัวตามแนวเหนือใต้ มีความสูงประมาณ 200-1,700 เมตร และโดยเฉลี่ยมีความสูงประมาณ 950 เมตร จากระดับน้ำทะเล ส่วนใหญ่จะเป็นหินปูน หินลูกรัง เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำแควน้อย แหล่งสำคัญของอ่างเก็บน้ำเขื่อนเขาแหลม มีล้ำน้ำที่สำคัญ ได้แก่ ห้วยเกริงกะเวีย ห้วยน้ำมุด ห้วยสีพี แม่น้ำรันตี ห้วยสะนีล๊อก แม่น้ำปีคลี่ใหญ่ เป็นต้น ส่วนที่เป็นพื้นน้ำครอบคลุมบริเวณอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลม เช่น ทะเลสาป เกาะแก่งต่างๆ
 

สภาพภูมิอากาศ :-
สภาพภูมิอากาศอยู่ในเขตโซนร้อนที่มีอิทธิพลของลมตะวันออกเฉียงใต้ และลมจากทะเลอันดามัน แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - ตุลาคม จะมีฝนตกชุกในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม มีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส
ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 37-38 องศาเซลเซียส ในช่วงเดือนเมษายน
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้ยาง แดง ประดู่ ตะเคียนทอง ตะคร้อ เต็ง รัง เหียง พลวง
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ไม้ไผ่ต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ หมี เสือ กระทิง ช้างป่า เลียงผา กวาง เก้ง ลิง ค่าง ชะนี หมูป่า กระต่ายป่า ไก่ป่า เม่น กระรอก กระแต และ นกนานาชนิด จำนวนมาก
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตู้ ปณ.15 ปท.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์ 034-532099 , 08-6131-3443


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-

จากกรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติเขื่อนเขาแหลม.. ระยะทางประมาณ 303 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนเพชรเกษม ( ทางหลวงหมายเลข 4 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนสายปิ่นเกล้า - นครชัยศรี ( ทางหลวงหมายเลข 338 ) มุ่งหน้าสู่นครปฐม จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรี

ทั้งสองเส้นทางด้านบนจะต้องผ่านแยกนครชัยศรี

จากแยกนครชัยศรี ขับตรงไป โดยจะผ่านแยกบ้านแพ้ว ผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐม ผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นจะถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ( สะพานนี้จะอยู่เลนซ้ายสุด )

จากแยกนครชัยศรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี.. ระยะทางประมาณ 24.4 กิโลเมตร

หมายเหตุ : -
.. ตามแยกต่างๆ ไม่ต้องเลี้ยวนะครับ ให้ขับตรงไป ให้ไปขึ้นสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี


ระยะทางจากแยกนครชัยศรี - แยกบ้านแพ้ว ประมาณ 8.5 กม.
ระยะทางจากแยกบ้านแพ้ว - สะพานไปตัวเมืองนครปฐม ประมาณ 0.5 กม.
ระยะทางจากสะพานไปตัวเมืองนครปฐม - แยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี ประมาณ 6.4 กม.
ระยะทางจากแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรี - สะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 9 กม.


เมื่อถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรี ( หลักกิโลเมตรที่ 68 - 69 ) ให้ท่านขับขึ้นสะพานไป หลังลงสะพานแล้ว จากนั้นขับตรงไปประมาณ 11.2 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ( แยกซ้ายไปบ้านโป่ง ตรงไปไปถ้ำค้างคาว เลี้ยวขวาไปกาญจนบุรี ) ให้ท่านเลี้ยวขวา แล้วขับตรงไป ประมาณ 15 กิโลเมตร จะถึงตัวอำเภอท่ามะกา จากนั้นให้ขับตรงไปประมาณ 18.5 กิโลเมตร จะถึงแยกซ้ายไปตัวอำเภอท่าม่วง ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปประมาณ 11.1 กิโลเมตร จะผ่านศาลากลางจังหวัด ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 2.4 กิโลเมตร จะผ่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคกลาง เขต 1 ( ททท ) ซึ่งอยู่ด้านขวามือของท่าน เลยจาก ททท ไปประมาณ 200 เมตร ทางด้านขวามือของท่าน คือ สถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้นขับตรงไปประมาณ 3.9 กิโลเมตร ท่านจะผ่านแยกซ้ายมือเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแคว ไม่ต้องเลี้ยวให้ขับตรงไป จากแยกซ้ายเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควขับตรงไปประมาณ 2.6 กิโลเมตร ท่านจะพบสี่แยก ถ้าตรงไปจะไปน้ำตกเอราวัณ + เขื่อนศรีนครินทร์ ให้ท่านเลี้ยวซ้ายที่แยกนี้ มุ่งหน้าสู่อำเภอไทรโยค เมื่อเลี้ยวซ้ายแล้ว ให้ขับตรงไป ( ไม่ต้องเลี้ยวที่แยกไหนนะครับ ขับตรงอย่างเดียว มุ่งหน้าสู่อำเภอทองผาภูมิ ) ประมาณ 135.7 กิโลเมตร ( หลักกิโลเมตรที่ 125 ทางหลวงหมายเลข 323 ) ท่านจะพบสามแยก ( ตรงไปไปอำเภอทองผาภูมิ + เขื่อนเขาแหลม ถ้าเลี้ยวขวาไปอำเภอสังขละบุรี )ให้ท่านเลี้ยวขวามือไป สังขละบุรี

เมื่อเลี้ยวขวามือแล้ว ขับไปตามเส้นทาง ซึ่งเป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขา เป็นทางโค้ง ต้องขับรถด้วยความระมัดระวัง ประมาณ 38 กิโลเมตร (หลักกิโลเมตรที่ 38 - 39 บนถนนสายทองผาภูมิ - สังขละบุรี) ก็จะถึง อุทยานแห่งชาติเขาแหลม


...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเท่าที่ผมรู้นะครับ

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย คนไปเที่ยวเยอะหรือเปล่า
เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ

 
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติเขาแหลม :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม