กาฬสินธุ์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กาฬสินธุ์ เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไทย
ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


พิพิธภัณฑ์แหล่งขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว ภาพโดย ด.ช.ภูตะวัน
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดกาฬสินธุ์ : : :
ข้อมูลทั่วไป :

กาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์จังหวัดหนึ่งของภาคอีสาน จากหลักฐานทางด้านโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าละว้าที่มีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปีมาแล้ว ซึ่งหลักฐานทางด้านประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่เป็นเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อปี พ.ศ. 2336 โดยท้าวโสมพะมิตรได้อพยพมาจากดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง และได้มาตั้งรกรากริมแม่น้ำปาวซึ่งเรียกว่า "บ้านแก่งสำโรง" ได้นำเครื่องบรรณาการเข้าถวายสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และต่อมาได้รับโปรดเกล้าฯ ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และได้พระราชทานนามว่า "เมืองกาฬสินธุ์" เพราะอยู่ใกล้ลำน้ำก่ำ ซึ่งแปลว่า "น้ำดำ" พร้อมทั้งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ท้าวโสมพะมิตรเป็น "พระยาชัยสมุทร" ครองเมืองกาฬสินธุ์เป็นบุคคลแรกเรื่อยมาจนถึงบุคคลปัจจุบัน
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหมแพรวาที่บ้านโพน อำเภอคำม่วง
กระเป๋าสานไม้ไผ่ลายขิตจากบ้านหนองห้าง อำเภอกุฉินารายน์
โปงลาง, ผ้ามัดหมี่, ผ้าขิต, เครื่องจักสาน, เนื้อทุบ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 550 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปบึงใหญ่ติณชาติ และเมฆพยับฝน
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะหาด " Antocarpus Lakoocha Roxb.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 6,957.800 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี และสกลนคร
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และมุกดาหาร
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม, ขอนแก่น และอุดรธานี

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอยางตลาด
 3. อำเภอกมลาไสย
 4. อำเภอสหัสขันธ์
 5. อำเภอสมเด็จ
 6. อำเภอกุฉินารายน์
 7. อำเภอท่าคันโท
 8. อำเภอเขาวง
 9. อำเภอห้วยเม็ก
 10. อำเภอคำม่วง
 11. อำเภอหนองกุงศรี
 12. อำเภอร่องคำ
 13. อำเภอห้วยผึ้ง
 14. อำเภอนามน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 043 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 244-498-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม