ขอนแก่น


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ขอนแก่น "พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวบึงแก่นนคร"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


บึงแก่นนคร ภาพโดย คุณ เก็จวลี พวงกนก
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดขอนแก่น : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ขอนแก่น เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสาน เป็นดินแดนที่เคยมีชุมชนมาก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นแหล่งค้นพบซากไดโนเสาร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเมืองใหญ่ของภาคอีสานที่มีความเจริญรุ่งเรือง และมีมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจดังปรากฏร่องรอยให้เห็นในปัจจุบัน เช่น ภาพเขียนสีที่ถ้ำฝ่ามือแดง อำเภอภูเวียง เมืองโบราณสมัยทวารวดีที่อำเภอชุมแพ เสมาหินที่เมืองชัยวาน ศาสนสถานสมัยขอมที่อำเภอมัญจาคีรี และปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่อำเภอเปือยน้อย
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน : ผ้าฝ้าย, ผ้าไหม, หมอนขิต, เครื่องเงิน และเครื่องจักสาน
สินค้าประเภทอาหาร : กุนเชียง, หมูแผ่น, หมูยอ, หมูหยอง, แหนม, ถั่วตัด, ขนมตุ๊บตั๊บ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 445 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
พระธาตุขามแก่น เป็นรูปเจดีย์ ตั้งอยู่บนตอมะขาม
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" กัลปพฤกษ์ " Cassia Bakenana Craib.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 10,886 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดอุดรธานี, หนองบัวลำภู และเลย
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์ และมหาสารคาม
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และชัยภูมิ

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอภูเวียง
 3. อำเภอบ้านไผ่
 4. อำเภอพล
 5. อำเภอน้ำพอง
 6. อำเภอชุมแพ
 7. อำเภอมัญจาคีรี
 8. อำเภอหนองเรือ
 9. อำเภอกระนวน
 10. อำเภอหนองสองห้อง
 11. อำเภอชนบท
 12. อำเภอสีชมพู
 13. อำเภอแวงน้อย
 14. อำเภอแวงใหญ่
 15. อำเภออุบลรัตน์
 16. อำเภอบ้านฝาง
 17. อำเภอเขาสวนกวาง
 18. อำเภอพระยืน
 19. อำเภอเปือยน้อย
 20. อำเภอภูผาม่าน
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอหนองนาคำ
 2. กิ่งอำเภอซำสูง
 3. กิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 043 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 244-498-9
โรงพยาบาลขอนแก่น 336-789
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม