อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ขอนแก่น

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ขอนแก่น
 ข อ น แ ก่ น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ พ อ ง : : :

อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
มีพื้นที่ครอบคลุม จังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดชัยภูมิ บางส่วน มีเนื้อที่ประมาณ 197 ตารางกิโลเมตร หรือ 123,125 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง เป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ( เดิมชื่อว่าอ่างเก็บน้ำน้ำพอง ) เป็นอุทยานแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่น แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า " น้ำพอง - ภูเม็ง " เพราะมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเทือกเขาภูเม็ง อุทยานแห่งชาติน้ำพองตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ติดกับเขื่อนอุบลรัตน์ ครอบคลุมพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโสกแต้ ป่าภูเม็ง ป่าโคกหลวง ป่าโคกหลวงแปลงที่สาม ป่าภูผาดำ ป่าภูผาแดง ในเขต อำเภออุบลรัตน์ อำเภอบ้านฝาง อำเภอหนองเรือ อำเภอมัญจาคีรี และกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งพื้นที่บางส่วนของ อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ พื้นที่บริเวณหน้าที่ทำการอุทยานฯ มีบ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องสุขา ไว้บริการผู้มาเยือน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ภาพวิถีชีวิตของชาวประมงที่ล่องเรือหาปลาในคุ้งน้ำด้านล่าง หรือความงดงาม ยามตะวันลับฟ้า ในช่วงเย็น บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ การแค้มป์ปิ้งแรมคืน ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ

จุดชมวิวหินช้างสี กลุ่มหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสันเขาป่าโสกแต้เหนือที่ทำการอุทยานแห่งชาติขึ้นไป เป็น จุดชมวิวยามเช้า - เย็น ที่พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตก ที่สวยงามที่สุดของน้ำพอง เหตุที่ชื่อ " หินช้างสี " เพราะครั้งอดีตมีช้างป่ามาใช้ลำตัวสีกับก้อนหินขนาดใหญ่และทิ้งร่องรอยของดินติดไว้ ด้านบนของจุดชมวิวหินช้างสี เป็นลานหินกว้างขนาดใหญ่ จุดสูงสุดมีก้อนหินสัณฐานคล้ายหัวกะโหลกตั้งโดดเดี่ยวเป็นเอกเทศ ด้านบนลานหินนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้โดยรอบ ทั้งทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ที่ถูกปูพรมด้วยผืนป่าอันเขียวขจี หรือตัวเมืองขอนแก่นที่อยู่ไกลลิบๆ ออกไป ส่วนด้านทิศตะวันตกจะพบกับทัศนียภาพของธรรมชาติอันงดงามและกว้างไกลของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์จนสุดสายตาที่เทือกเขาภูเวียงและภูเก้า ยามเช้าในฤดูหนาวที่สายหมอกล่องลอยไล่เลี่ยพื้นน้ำและราวป่าคล้ายกับลูกคลื่นในท้องทะเล ส่งผลให้จุดชมวิวหินช้างสีมีเสน่ห์และน่าหลงไหลสำหรับผู้ที่ได้พบเห็นมากยิ่งขึ้น บริเวณนี้จึงเหมาะสำหรับการตั้งแคมป์ค้างแรมของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและต้องการสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้บริเวณหินช้างสียังพบ ภาพเขียนเรขาคณิต อันเป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย

.... จุดชมวิวหินช้างสีตั้งอยู่ไม่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติมากนัก ใช้เวลาเดินเท้าลัดเลาะไปตามสันเขาประมาณ 3 ชั่วโมง หรือขับรถอ้อมไปขึ้นทางด้านบ้านคำหญ้าแดงอีกด้านหนึ่งก็ได้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ต่อด้วยการเดินเท้าอีกประมาณ 10 กว่านาที


พลาญชาด หรือ ลานชาด อยู่ห่างจากหินช้างสีใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 30 นาที ลักษณะเป็นลานหินกว้าง มีพันธุ์ไม้พื้นบ้านชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเรียกว่า " ต้นชาด " ขึ้นอยู่บนลาน จากจุดนี้สามารถมองเห็นสภาพผืนป่าทั่วๆ ไปของน้ำพองได้อย่างชัดเจน ผู้ที่เดินทางไปยังหินช้างสีจึงน่าจะแวะชมพลาญชาดด้วยเพราะอยู่ในเส้นทางแนวเดียวกัน

คำโพน เป็นบ่อหินกลมคล้ายปล่องภูเขาไฟ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5 เมตร เกิดจากสภาพธรรมชาติทางธรณีวิทยา คำโพนตั้งอยู่ไม่ห่างจากพลาญชาดและหินช้างสีมากนัก

ผาสวรรค์ เป็นลานหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกไปทางทิศเหนือและทิศตะวันตก ถือได้ว่าเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้หินช้างสี ตั้งอยู่ห่างจากหินช้างสีไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร โดยการเดินเท้า การเดินทางเข้าไปค่อนข้างลำบากจึงเหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางไปพักค้างแรมมากกว่าไปเช้าเย็นกลับ

ยอดเขาภูเม็ง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการอุทยานฯ มีสภาพเป็นป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้งที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งสมุนไพรและป่าต้นน้ำชั้นดีของน้ำพอง มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุม จึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมชาติและสมุนไพรอย่างแท้จริง

หน้าผาต่างๆ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ไม่มากนัก เดินเท้าขึ้นไปตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ คำโพน พลาญชาด หินช้างสี จะมีหน้าผาตลอดเส้นทาง หน้าผาแต่ละแห่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ สภาพผืนป่า หรือทิวเขาต่างๆ ทางด้านทิศตะวันตกได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นวงกลม ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

นอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดังกล่าวแล้ว ยังมีสถานที่ที่น่าสนใจอีกหลายแห่งกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเขตอุทยาน อาทิ ถ้ำฝ่ามือแดง ซึ่งเป็นร่องรอยทางโบราณคดีของมนุษย์ก่อนยุคประวัติศาสตร์ หรือ การล่องเรือ ชมวิวในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นต้น แต่ละแห่งมีความสวยงามน่าสนใจแตกต่างกันไป
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะสัณฐานเป็นเทือกเขาหินทราย สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คล้ายกับเทือกเขาทั่วๆ ไปของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ทอดตัวเป็นแนวยาวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ ขนานกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารส่วนหนึ่งของลำน้ำที่สำคัญหลายสาย เช่น ลำน้ำพอง ลำน้ำเชิญ ลำน้ำชี เป็นต้น แบ่งพื้นที่ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่ในเทือกเขาภูพานคำ ด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้อยู่ในเทือกเขาภูเม็ง พื้นที่ด้านทิศตะวันตกมีสภาพลาดชันสลับกับหน้าผาในบางช่วงจดที่ราบอ่างเก็บน้ำด้านล่าง ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบเชิงเขา มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 600 เมตร
 

พรรณไม้ :-
พื้นที่ประมาณร้อยละ 80 ของอุทยานแห่งชาติน้ำพองปกคลุมไปด้วย ป่าเต็งรัง โดยมี ป่าเบญจพรรณ และ ป่าทุ่งหญ้า ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในบางพื้นที่ ลึกเข้าไปบริเวณตอนกลางของอุทยานทั้งในเทือกเขาภูพานคำและเทือกเขาภูเม็งมีสภาพเป็น ป่าดิบแล้ง ที่สมบูรณ์ จัดเป็นป่าต้นน้ำลำธารที่ไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและแหล่งสมุนไพรที่สำคัญของอุทยานอีกด้วย

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง เหียง กระบก มะพอก ตะเคียนหิน
ไม้พื้นล่าง ได้แก่ ปรงป่า เถาวัลย์ ไม้หนามชนิดต่างๆ รวมทั้งสมุนไพรนานาพันธุ์อีกมากมาย
 

สัตว์ป่า :-
สำหรับสัตว์ป่าส่วนใหญ่มักอาศัยอยู่ในป่าดิบแล้ง บริเวณเทือกเขาภูเม็ง เพราะเป็นแหล่งหากินที่อุดมสมบูรณ์และถูกรบกวนจากมนุษย์น้อยมาก สัตว์ป่าที่พบเห็นเป็นสัตว์ขนาดกลางและขนาดเล็ก อาทิ หมูป่า เก้ง สุนัขจิ้งจอก เม่น นิ่ม กระต่ายป่า ไก่ป่า งู และ นกชนิดต่างๆ เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ และมีสถานที่กางเต็นท์บริเวณหินช้างสี
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง ตู้ ปณ. 13 (ดอนโมง) อ. หนองเรือ จ. ขอนแก่น 40240
โทรศัพท์ 043-358074

หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำพอง สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
เส้นทางแรก..... จากตัวเมืองขอนแก่นตามทางหลวงหมายเลข 12 ( ไปอำเภอชุมแพ ) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 30 จะมี แยกขวา เข้าบ้านผือ เดินทางต่อไปอีกประมาณ 19 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขาด้านขวามือ รวมระยะทางประมาณ 49 กิโลเมตร

เส้นทางที่สอง..... จากขอนแก่น - อำเภออุบลรัตน์ ตามทางหลวงหมายเลข 2 ( ไปจังหวัดอุดรธานี ) แยกซ้ายเข้า อำเภออุบลรัตน์ ถึงตัวอำเภอจะมี แยกเลี้ยวซ้าย ตามเส้นทาง รพช. สาย ขก. 3034 ( หนองแสง - ท่าเรือ ) เดินทางเลาะริมเขื่อนอุบลรัตน์มาอีกประมาณ 20 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำพอง รวมระยะทางประมาณ 65 กิโลเมตร

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยใช้เส้นทางสายแรก ( ขอนแก่น - ชุมแพ ) ..... สามารถเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ก่อนที่จะเดินทางย้อนกลับมาแวะชมไดโนเสาร์ ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง หลังจากนั้นท่านเดินทางต่อมาพักผ่อนหย่อนกาย ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของอ่างเก็บน้ำ หรืออาจเดินทางขึ้นไปนอนชมฝนดาว ดูฟ้าสางที่จุดชมวิวหินช้างสีของอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ก็จะได้รับบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไป

..... ในช่วงการเดินทางกลับ ควรใช้เส้นทางสายที่สอง ( ขอนแก่น - อุบลรัตน์ ) ..... ขับรถลัดเลาะชมธรรมชาติของเขื่อนอุบลรัตน์ หรือแวะทานอาหาร ชิมปลาน้ำจืด อันเลิศรส ก็มีร้านอาหารตลอดเส้นทาง เขื่อนอุบลรัตน์ตั้งอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติน้ำพอง ประมาณ 20 กิโลเมตร เสร็จจากชมเขื่อนฯ ขับรถไปอีกประมาณ 18 กิโลเมตร ตามเส้นทาง อ. โนนสัง ก็จะถึงอุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ

นักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยใช้เส้นทางสายที่สอง ( ขอนแก่น - อุบลรัตน์ ) ..... ก็สามารถท่องเที่ยวในลักษณะที่เป็นรูปวงกลมนี้ได้ อาจเริ่มที่อุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำ - เขื่อนอุบลรัตน์ - อุทยานแห่งชาติน้ำพอง - อุทยานแห่งชาติภูเวียง - อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ก่อนที่จะเดินทางกลับทางด้าน อ. ชุมแพ การท่องเที่ยวในลักษณะนี้ นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่งดงาม แตกต่างกันออกไป
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำพอง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม