กระบี่

 

Island Tour ( ไอส์แลนด์ทัวร์ )
Island Tour (ไอส์แลนด์ทัวร์)
บริการนำเที่ยว ภูเก็ต พังงา
พีพี สิมิลัน บริการรถเช่า

www.tour-phuket.com

สนใจลงโฆษณาตรงนี้ เดือนละ 300 บาท ติดต่อ 08-1629-3354 โจ 

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
กระบี่ แหล่งถ่านหิน ถิ่นหอยเก่า เขาตระหง่าน ธารสวย รวยเกาะ เพาะปลูกปาล์ม
งามหาดทราย ใต้ทะเลสวยสด มรกตอันดามัน สวรรค์เกาะพีพี
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

 • เขาขนาบน้ำ
 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา
 • อุทยานแห่งชาติธารโบกธรณี
 • อุทยานแห่งชาติเขาพนมเบญจา
 • อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • กระบี่ ภาพโดย คุณหน่อง
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดกระบี่ : : :
  ข้อมูลทั่วไป :

  กระบี่ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานโบราณคดีสันนิษฐานว่า บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้เดิมคือเมืองไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตรที่ใช้ตราลิงเป็นตราประจำเมืองขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  กรงนกเขา, เสื่อเตยปาหนัน
  อาหารทะเลสด - แห้ง
  ผลิตภัณฑ์เปลือกหอย, คุกกี้, เมล็ดมะม่วงหิมพานต์
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 814 กิโลเมตร
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปกระบี่ไขว้ เบื้องหลังคือภูเขา
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " ทุ้งฟ้า " Alstonia Macrophylla Wall.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 4,808 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดพังงา และสุราษฎร์ธานี
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดตรัง และทะเลอันดามัน
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดตรัง และนครศรีธรรมราช
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดพังงา และทะเลอันดามัน

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภออ่าวลึก
  3. อำเภอเขาพนม
  4. อำเภอคลองท่อม
  5. อำเภอเกาะลันตา
  6. อำเภอปลายพระยา
  7. อำเภอลำทับ
  8. อำเภอเหนือคลอง
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 075 )
  ททท.สำนักงานภาคใต้ เขต 4 (076) 211-036, 212-213, 217-138
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

      
   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม