ลำปาง


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


รถม้า ภาพโดย คุณผีน้อย
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดลำปาง : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ลำปาง เป็นจังหวัดทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น กุกกฎนคร (นครไก่), ศรีดอนชัยสัมภะกัมปะนคร, เขลางค์นคร
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าทอ งานแกะสลัก เครื่องเคลือบดินเผา
กระดาษสา เครื่องเขินประยุกต์ รถม้าจำลอง
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 602 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปไก่ยืนอยู่ในมณฑป
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" มะจาว " Holoplelea Integrifolla (Roxb) Planch.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 12,533.961 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอเกาะคา
 3. อำเภอแจ้ห่ม
 4. อำเภอแม่ทะ
 5. อำเภอเถิน
 6. อำเภองาว
 7. อำเภอห้างฉัตร
 8. อำเภอวังเหนือ
 9. อำเภอแม่พริก
 10. อำเภอเสริมงาม
 11. อำเภอสบปราบ
 12. อำเภอแม่เมาะ
 13. อำเภอเมืองปาน
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 054 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 (053) 248-604
ไปรษณีย์เมืองลำปาง 224-069
โรงพยาบาลเมืองลำปาง 223-625-31, 226-154
โรงพยาบาลเขลางค์ 225-100-3
สภ.อ.เมืองลำปาง 218-530, 218-599
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 223-733
สำนักงานจังหวัดลำปาง 218-800
ศูนย์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง 218-823
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม