กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
 ลำ ป า ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ม่ ว ะ : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติแม่วะ อยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลแม่วะ ตำบลเถินบุรี ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่ปะ ตำบลแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ชุกชุมไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด มีทิวทัศน์ที่งดงามเป็นเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ เช่น น้ำตกแม่วะ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป การคมนาคมสะดวก อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเถินประมาณ 19 กิโลเมตร อุทยานแห่งชาติแม่วะ มีเนื้อที่ประมาณ 589 ตารางกิโลเมตร หรือ 368,125 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
กองอุทยานแห่งชาติ ได้รับหนังสือจากจังหวัดลำปาง ที่ ลป 09/7227 ลงวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2525 เรื่องโครงการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อชุมชน ความว่าป่าดอยม่านกลางพื้นที่บริเวณป่าแม่วะ ห้วยแม่มอก ป่าดอยแม่ตอน ปาขุนเจือ ป่าแม่เติน ป่าแม่ถอด ป่าแม่ลอง ป่าดอยฝั่งมั่น และท้องที่อำเภอเถิน และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์สวยงาม มีไม้สนเขาขึ้นอยู่มากมายสวยงามมาก เป็นที่รู้จักกันทั่วไป รวมทั้งนักบินที่สังกัดในหน่วยบินเกษตร ก็ได้รายงานให้กองอุทยานแห่งชาติทราบถึงความสวยงามของพื้นที่ เหมาะที่จะจัดเป็นอุทยานแห่งชาติต่อไป

กรมป่าไม้ จึงมีคำสั่งที่ 540/2530 ให้ นายตระกูล คุณาพัทธ์ นักวิชาการป่าไม้ 7 ทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดการวนอุทยาน และนายนิยม ย้อมแสง ลูกจ้างประจำฝ่ายจัดการวนอุทยานไปสำรวจข้อมูลเบื้องต้นในบริเวณท้องที่ป่าแม่วะ ห้วยแม่มอก ป่าดอยแม่ตอน ป่าดอยขุนเจือ ป่าแม่เติน แม่ถอด แม่ลอง ป่าดอยฝั่งมั่น และป่าดอยม่อนกลาง อำเภอเถิน และอำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง เพื่อนำข้อมูลมาประกอบ การพิจารณาจัดตั้งเป็นวนอุทยาน หรืออุทยานแห่งชาติ ผลการสำรวจพบว่า สภาพป่าอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่วะ สภาพป่าสมบูรณ์ ประกอบด้วยเทือกเขาใหญ่สูงสลับซับซ้อน มีสภาพธรรมชาติสวยงาม เช่น น้ำตก ถ้ำ และมีสัตว์ป่าชุกชุม สมควรที่จัดเป็นวนอุทยานหรืออุทยานแห่งชาติได้

กองอุทยานแห่งชาติ ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากพื้นที่นี้มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ชุกชุมด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เพื่อรักษาธรรมชาติซึ่งเป็นที่น่าสนใจให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพื่อสงวนไว้ให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเพื่อความรื่นรมย์ของประชาชน จึงเห็นควรกำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0712.3/19921 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 ตามที่ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่เจิม ป่าแม่ปะ ป่าแม่วะ ป่าแม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่มอก ตำบลเตินบุรี ตำบลเรียงผอก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ตำบลพระบาทวังตอง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และป่าแม่สลิด ป่าโป่งแดง ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ( อุทยานแห่งชาติแม่วะ ) เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2542 อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

ในการประชุมตรวจพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2542 ณ ห้องประชุม 200 ( สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ) ที่ประชุมได้มอบหมายให้ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( กรมป่าไม้ ) รับไปตรวจสอบแก้ไขแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ ดังนี้

แก้ไขชื่อร่างพระราชกฤษฎีกาฯ เป็น ร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่เจิม ป่าแม่ปะ และป่าแม่วะ ป่าแม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่มอก ตำบลเตินบุรี ตำบลเรียงผอก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ตำบลพระบาทวังตอง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และป่าแม่สลิด ป่าโป่งแดง ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีหนังสือ ที่ นร 0601/375 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ยืนยันมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาและตรวจพิจารณาแก้ไขร่างฯ และแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น

อุทยานแห่งชาติแม่วะ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าแม่เจิม ป่าแม่ปะ และป่าแม่วะ ป่าแม่มอก ในท้องที่ตำบลแม่ปะ ตำบลล้อมแรด ตำบลแม่มอก ตำบลเตินบุรี ตำบลเรียงผอก ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน ตำบลพระบาทวังตอง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง และป่าแม่สลิด ป่าโป่งแดง ในท้องที่ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา และตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2543 " อุทยานแห่งชาติแม่วะ " ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 117 ตอนที่ 108 ก วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกแม่วะ อยู่ในเขตพื้นที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง บริเวณโดยรอบของน้ำตกแม่วะประกอบไปด้วยภูเขาสูงชัน มีดอยแปลหลวง เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกนี้ และจะไหลลงสู่แม่น้ำวังในที่สุด น้ำตกแม่วะประกอบไปด้วย น้ำตกชั้นต่างๆ ทั้งหมด 8 ชั้น ระหว่างกิโลเมตรที่ 498 - 499 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) จะมีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 100 เมตร อยู่ห่างจากจังหวัดลำปาง ประมาณ 105 กิโลเมตร มีน้ำไหลตลอดปี

ถ้ำพระเจดีย์ อยู่ในเขตท้องที่บ้านน้ำดิบ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำหินปูนขนาดกลาง ภายในถ้ำมี หินงอก รูปทรงเจดีย์อยู่บนพื้น และรูปอ่างเก็บน้ำเป็นชั้นๆ ราษฎรบ้านน้ำดิบได้ร่วมกันพัฒนาบริเวณถ้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำหมู่บ้าน บริเวณใกล้เคียงกับถ้ำพระเจดีย์ ยังมี ถ้ำช้าง และ ถ้ำเล็กถ้ำน้อยอีกหลายแห่ง ซึ่งถ้ำเหล่านี้อยู่ห่างจากบ้านน้ำดิบประมาณ 3 กิโลเมตร

ถ้ำน้ำป่าผางาม อยู่ในเขตท้องที่บ้านวังสำราญ ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มีทางวกไปวนมาและมีความลึกมาก ภายในถ้ำมีน้ำไหลผ่าน และมี หินงอกหินย้อย ที่สวยงามตระการตา

ทิวทัศน์และสภาพป่า บริเวณยอดดอยขุนห้วยปง ดอยกิ่งคอด ดอยตาจี่ ซึ่งอยู่บริเวณตอนกลางถึงตอนใต้ของพื้นที่ที่สำรวจเป็นที่ราบกว้างใหญ่ มีต้นสนสองใบ สนสามใบ ขนาดใหญ่ขึ้นกระจัดกระจายปะปนกับไม้ก่อชนิดต่างๆ ส่วนพื้นล่างจะมีหญ้าคาขึ้นอยู่ ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสำหรับเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติ
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทางตอนกลางถึงตอนใต้ของพื้นที่เป็นเทือกเขาสูง โดยบริเวณยอดเขาจะเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่ ซึ่งมีต้นสนเขาขนาดใหญ่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป ทำให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม ส่วนทางทิศตะวันตกของพื้นที่เป็นภูเขาหินปูน ความสูงประมาณ 300 - 400 เมตร จากระดับน้ำทะเล
 

สภาพภูมิอากาศ :-
เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในช่วงฤดูฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงฤดูหนาว

ฤดูร้อน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม
ฤดูฝน เริ่มกลางเดือนพฤษภาคม - กันยายน มีฝนตกหนักในเดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคม - กลางเดือนกุมภาพันธ์
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าในพื้นที่สำรวจนี้ ได้แก่ ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ มะค่าโมง แดง ประดู่ ตะแบก ชิงชัน มะกอกป่า ยมหิน รกฟ้า กระโดน ตะเคียนทอง กระบาก เต็ง รัง เหียง สนสองใบ สนสามใบ เป็นต้น
 

สัตว์ป่า :-
เนื่องจากสภาพป่าอยู่ในเขตภูเขาสลับซับซ้อน อีกทั้งสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำกระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ จึงมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก เช่น เสือโคร่ง กระทิง หมีควาย กวางป่า เก้ง หมูป่า กระต่ายป่า จำพวกนก ได้แก่ เหยี่ยว นกฮูก นกกระปูด นกเค้าแมว กบ และปลาชนิดต่างๆ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติแม่วะ ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง 52230
โทรศัพท์ 0-5429-2510


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแม่วะ สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... เดินทางจากจังหวัดลำปางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) สายจังหวัดลำปาง - ตาก ระหว่างกิโลเมตรที่ 498 - 499 จะมีทางแยกเข้าไปอีกประมาณ 10 กิโลเมตร นอกจากนี้บริเวณทางทิศเหนือของพื้นที่ป่าที่สำรวจมีอาณาเขตจดทางหลวงหมายเลข 1048 จากอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปอำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแม่วะ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม