กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก"
 ลำ ป า ง
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ถ้ำ ผ า ไ ท : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่ อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม อำเภองาว จังหวัดลำปาง มีลักษณะภูมิประเทศทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์มาก มีสวนสักกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จำนวนมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร ชั้นที่ 160 มีจุดเด่นและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญคือ ถ้ำผาไท หล่มภูเขียว บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม ถ้ำออกรู ห้วยแม่พลึง นอกจากนี้ยังมีน้ำตกขนาดเล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คือ ศูนย์ฝึกลูกช้าง มีเนื้อที่ประมาณ 1243.3 ตารางกิโลเมตร หรือ 777,070 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ตามคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ 1627/2532 ให้ นายพูนสถิตย์ วงศ์สวัสดิ์ นักวิชาการป่าไม้ 5 กองอุทยานแห่งชาติดำเนินการสำรวจเพิ่มเติม และจัดตั้งพื้นที่ป่าบริเวณอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และบริเวณป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ยาง - ป่าแม่งาว ป่าแม่ต๋า - ป่าแม่มาย ป่าแม่งาวฝั่งขวา และป่าแม่โป่ง ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแจ้ห่ม และอำเภองาว จังหวัดลำปาง เพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยให้ทำหน้าที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแห่งนี้ด้วย

ผลการสำรวจพื้นที่ที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท พบว่าเป็นป่าธรรมชาติที่ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ มีสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งประชาชนและหน่วยงานต่างๆ รู้จักเป็นอย่างดี ได้แก่ เขื่อนกิ่วลม และถ้ำผาไท โดยได้ขออนุมัติใช้ชื่ออุทยานแห่งชาติ ตามหนังสืออุทยานแห่งชาติ ที่ กษ 0713(ผท)/20 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ว่า " อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท " ซึ่งอธิบดีกรมป่าไม้ ( นายไพโรจน์ สุวรรณกร ) อนุมัติให้ใช้ชื่อ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2534

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ถ้ำผาไท เกิดจากภูเขาหินปูน มีความลึกจากบริเวณปากถ้ำเข้าไปประมาณ 367 เมตร มี หินงอกหินย้อย ที่สวยงามอยู่ตลอดเส้นทางเดิน มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมเข้าไปเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยที่ตั้งของถ้ำผาไทอยู่ตรงกิโลเมตรที่ 665 ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) ซึ่งจะมีทางแยกเข้าไปเป็นทางลูกรัง ระยะทางประมาณ 600 เมตร

หล่มภูเขียว เป็นแอ่งน้ำ มีเนื้อที่ประมาณ 1 - 2 ไร่ อยู่บนเขา มีลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ น้ำในแอ่งลึกมากจนมองเห็นเป็นสีเขียว มีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สภาพป่าเป็นป่าดิบแล้ง มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ตั้งของหล่มภูเขียวอยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) จากเส้นทางสายลำปาง - พะเยา เข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางแยกไปสู่หมู่บ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง เส้นทางเป็นทางลูกรัง จากบ้านอ้อน มี ทางเดินเท้า ไปหล่มภูเขียว ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร

บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม เกิดจากการสร้างเขื่อนกิ่วลมกั้น แม่น้ำวัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งมีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง นักท่องเที่ยวนิยมล่องแพหรือเรือชมทิวทัศน์ สองข้างทางของอ่างเก็บน้ำ โดยมีสถานที่สำหรับจอดเรือและแพอยู่ 2 แห่ง คือ บริเวณสันเขื่อนกิ่วลม ซึ่งจะมีทางแยกเข้าไป 14 กิโลเมตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ( ถนนพหลโยธิน ) ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดลำปางถึงทางแยกประมาณ 20 กิโลเมตร ที่สำหรับจอดเรือและแพอีกแห่งหนึ่งคือ ท่าเรือสำเพาทอง ซึ่งมีทางแยกจากทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1055 ( ถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม ) เข้าไปประมาณ 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นทางลูกรัง

ถ้ำออกรู้ ห้วยแม่พลึง อยู่ใกล้ที่ทำการสวนป่าแม่พลึง

น้ำตกขนาดเล็ก อยู่กระจัดกระจายตามพื้นที่สำรวจ โดยมีน้ำตกเฉพาะช่วงฤดูฝน

น้ำตกแม่แจ้ฟ้า หรือน้ำตกตาดเหมย เป็นน้ำตกที่มีน้ำใสสะอาดไหลลงแอ่งน้ำรองรับลงมาเป็นชั้นๆ มีความสูงรวม 9 ชั้น ที่ตั้งอยู่ห่างจากบ้านทุ่งฮ้าง หมู่ 1 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง เป็น ทางรถยนต์ เข้าไปประมาณ 8 กิโลเมตร

น้ำตกห้วยตาดน้อย เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีน้ำใสไหลตลอดปี ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านห้วยปง อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง การเดินทางใช้ เส้นทางรถยนต์ จากถนนสายลำปาง - แจ้ห่ม แยกไปสู่น้ำตก ประมาณ 25 กิโลเมตร

น้ำตกแม่ส้าน ( ตาดหมอก ) เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 2 ชั้น มีน้ำใสไหลตลอดปี ตั้งอยู่บริเวณหมู่บ้านแม่ส้าน อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง การเดินทางต้องใช้ ทางเดินเท้า จากหมู่บ้านแม่ส้าน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

น้ำตกแม่แก้ เป็นน้ำตกขนาดเล็ก เกิดจากลำห้วยแม่แก้ ตั้งอยู่บริเวณบ้านแม่แก้ อ.งาว จ.ลำปาง การเดินทางใช้ เส้นทางรถยนต์ จากอำเภองาวถึงบริเวณน้ำตกระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร

ถ้ำราชคฤห์ เป็นถ้ำหินปูนอีกแห่งหนึ่ง มี หินงอกหินย้อย ที่สวยงาม ตั้งอยู่ใกล้หมู่บ้านแม่แก้ อ.งาว จ.ลำปาง การเดินทางใช้เส้นทางรถยนต์จากอำเภองาวถึงหมู่บ้านแม่แก้ ระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร และ เดินทางเท้า เข้าไปยังถ้ำประมาณ 300 เมตร

ภาพเขียนประวัติศาสตร์บ้านพักห้วยหก เป็นภาพเขียนสีแดงของกลุ่มคนเดินเรียงแถว เป็นภาพเขียนที่มีอายุประมาณ 2,000 - 3,000 ปี เป็นยุคสมัยของสังคมเร่ร่อน และลักษณะของภาพเขียนดังกล่าวไม่ค่อยได้พบเห็นมากนักในประเทศไทย สำหรับการเดินทางต้องใช้ ทางเดินเท้า จากหมู่บ้านห้วยหก ระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพป่าเป็นป่าเบญจพรรณและพื้นที่ถูกบุกรุกแผ้วถาง มีสวนสักกระจายอยู่ทั่วไป ยอดเขาสูงที่สำคัญ คือ ดอยกิ่วลม สูง 1,202 เมตร รองลงมาคือ ดอยสันกลาง สูง 1,022 เมตร ดอยผาหาด สูง 975 เมตร ซึ่งมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณสลับกับป่าเต็งรัง ส่วนทิศใต้ ได้แก่ ดอยหลวง สูง 1,100 เมตร ทางทิศตะวันออกของพื้นที่เป็นแหล่งผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมที่สำคัญ ส่วนทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง น้ำจากลำห้วยและลำธารสายต่างๆ ที่ไหลไปทางทิศตะวันตกจะไหลลงสู่แม่น้ำวัง ส่วนที่ไหลไปทางด้านทิศตะวันออกจะไหลลงสู่แม่น้ำงาวเป็นส่วนใหญ่
 

สภาพภูมิอากาศ :-
แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม จะร้อนจัด มีลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ฝนตกสม่ำเสมอ มีลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ บางครั้งมีพายุพัดแรงมาก
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศหนาวจัด ในตอนกลางคืนและตอนเช้ามีหมอกปกคลุมทั่วไป ลมหนาวพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 

พรรณไม้ :-
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าไม้ที่พบได้แก่

ป่าดิบแล้ง Dry Evergreen Forest
พันธุ์ไม้ที่พบ คือ ตะเคียน ไม้ตระกูลยาง ไม้ตระกูลไม้ก่อ ยมหอม อบเชย ดีหมี ฯลฯ

ป่าเบญจพรรณ และ ป่าเต็งรัง
พันธุ์ไม้ที่พบเห็น คือ ประดู่ มะค่าโมง แดง อ้อยช้าง ชิงชัน ไผ่ชนิดต่างๆ ตุ้มกว้าว อุโลก สะแก หญ้าแพก ฯลฯ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่พบ ได้แก่ กระทิง หมูป่า ลิง เม่นใหญ่ ตุ่น อีเห็น อ้น กระต่ายป่า นกนานาชนิด

สัตว์เลื้อยคลาน ( Reptiles ) เช่น แย้ กิ้งก่า ตุ๊กแกป่า งูหลายชนิด

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ( Amphibious ) เช่น กบ เขียด อึ่งอ่าง คางคก

ปลา ( Fishes ) ปลาชนิดต่างๆ หลายชนิด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ได้จัดสถานที่กางเต็นท์ไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท หมู่ 3 ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง 52110


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... เส้นทางที่ 1 : ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดลำปาง - เชียงราย อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท อยู่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 665 ห่างจากตัวจังหวัดลำปางมาทางจังหวัดพะเยา ประมาณ 65 กิโลเมตร

..... เส้นทางที่ 2 : โดยใช้เส้นทางสายแพร่ - อำเภองาว จังหวัดลำปาง ( ทางหลวงหมายเลข 103 ) ก่อนถึงอำเภองาว แยกซ้าย สู่จังหวัดลำปางประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม