ลำพูน


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลำพูน "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี งามประเพณี จามเทวีศรีหริภุญชัย"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดลำพูน : : :
ข้อมูลทั่วไป :
ลำพูน เป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือ เดิมมีชื่อว่า " นครหริภุญชัย " สร้างเมื่อ พ.ศ .1200 โดยฤาษีวาสุเทพได้เกณฑ์พวกเนงคบุตรเชื้อสายมอญมาสร้างระหว่างแม่น้ำ 2 สายคือ แม่น้ำปิงและแม่น้ำกวง เมื่อสร้างเสร็จได้เชิญพระธิดาพระมหากษัตริย์แห่งกรุงละโว้พระนามว่า " จามเทวี " มาปกครองเมือง จนมาถึงสมัยกรุงธนบุรี เจ้ากาวิละได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้ากรุงธนบุรีทำการขับไล่พม่าจนสำเร็จได้ครองเมืองเชียงใหม่ และให้คำมั่นน้องชายของตนครองเมืองลำพูน ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ลำพูนมีฐานะเป็นเมืองขึ้น มีเจ้าผู้ครองนครสืบต่อกันมาจนถึง พลตรีเจ้าจักรกำขจรศักดิ์เป็นเจ้าผู้ครองนคร และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยกเลิกตำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหมยกดอก ผ้าฝ้ายทอมือ
งานไม้แกะสลัก ลำไย กระเทียม
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 689 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปพระธาตุหริภุญชัย
Top
อาณาเขต

มีพื้นที่ 4,505.882 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดลำปาง
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอป่าซาง
  3. อำเภอบ้านโฮ่ง
  4. อำเภอแม่ทา
  5. อำเภอลี้
  6. อำเภอทุ่งหัวช้าง
  7. อำเภอบ้านธิ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
  1. กิ่งอำเภอเวียงหนองล่อง
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 053 )
ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 248-604, 248-607
สถานีตำรวจภูธร 511-042, 555-046
สถานีขนส่ง 511-173
สถานีรถไฟลำพูน 511-016
ไปรษณีย์จังหวัดลำพูน 511-800, 530-330
ประชาสัมพันธ์จังหวัด 511-555
สำนักงานจังหวัดลำพูน 511-000, 560-284
โรงพยาบาล 510-020-22
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม