ลำพูน "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี งามประเพณี จามเทวีศรีหริภุญชัย"
 ลำ พู น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ด อ ย ขุ น ต า ล : : :
- - - - > แลกเปลี่ยนประสบการณ์ < - - - -

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นบรรยากาศที่เงียบสงบ และอุโมงค์ขุนตาลซึ่งเป็น อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยชาวเยอรมัน มีเนื้อที่ประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 159,556.25 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ป่าดอยขุนตาลแห่งนี้เป็นป่า 1 ใน 14 แห่ง ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าดอยขุนตาลในท้องที่บางส่วนของ ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยขุนตาล ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 116 ( พ.ศ. 2506 ) และในท้องที่บางส่วนของตำบลบางตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติดอยขุนตาลตามกฎกระทรวงฉบับที่ 359 ( พ.ศ. 2511 ) เดิมกองบำรุง กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 40/2508 ลงวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2508 ให้ นายวรเทพ เกษมสุวรรณ ไปทำการสำรวจจัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติต่อไป ต่อมากรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 5/2517 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 ให้กำหนดป่าขุนตาลเป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงมี คำสั่งที่ 1160/2517 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ให้ นายนฤทธิ์ ตันสุวรรณ ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลโดยยึดถือตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผลการสำรวจตามบันทึกลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2517 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 ปรากฎว่า ป่าดอยขุนตาลมีทรัพยากรธรรมชาตมีค่าหลายชนิด เช่น พันธุ์ไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจ กล้วยไม้ สมุนไพร สัตว์ป่านานาชนิด บรรยากาศที่ร่มรื่นที่เงียบสงบ และมี อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้ดำเนินการเพิกถอนป่าดอยขุนตาลจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติ จัดตั้งป่าดอยขุนตาลเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดอยขุนตาล ในท้องที่ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง ตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2518 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 9 ของประเทศไทย

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ทำพิธีเปิดอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2519 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) เป็นประธานในพิธีเปิด

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

อุโมงค์ขุนตาล เป็น อุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือ ยาว 1,352 เมตร มีสวนไม้ดอกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ศาลเจ้าพ่อขุนตาล และอนุสาวรีย์ ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แก่ชาวเยอรมันผู้ดำเนินการควบคุมการสร้าง

ตามยอดเขาสูง เป็นจุดเด่นที่เหมาะสำหรับการ พักค้างแรม เป็นอย่างยิ่ง เช่น จากที่ทำการอุทยานฯ ด้วยทางเท้า ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จะถึง ย.1 เป็นที่ตั้งบ้านพักรับรองของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเรือนพักรับรองไว้สำหรับบริการนักท่องเที่ยว ย.2 มีสนเขาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้บริเวณนั้นมีความร่มเย็น สวยงามตามธรรมชาติ บริเวณที่ใกล้ๆ ยอดเขามีบ้านพักรับรอง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มีรั้วรอบ ภายในบริเวณบ้านปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว และจัดตกแต่งสถานที่สวยงาม มีสวนลิ้นจี่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จไปพักผ่อนอิริยาบทที่เรือนรับรองนี้ 2 ครั้ง ส่วน ย.3 ห่างจาก ย.2 ประมาณ 3,500 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาขุนตาล ( ม่อนส่งกล้อง ) สามารถมองเห็นทัศนียภาพตัวเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน ก่อนถึงยอดเขานี้ จะผ่านป่าธรรมชาติที่ร่มรื่นและเย็นสบายตลอดทาง และจะผ่านบ้านพักของมิชชินนารี จำนวน 7 หลัง ซึ่งสามารถขอเช่าได้ที่มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่ลอง น้ำตกนี้อยู่ทางทิศใต้ของสถานีขุนตาล ห่างไปประมาณ 10 กิโลเมตร โดยลงรถไฟที่สถานีแม่ตาลน้อย แล้วเดินเท้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีน้ำตกอยู่ ตลอดปี สภาพป่าร่มเย็นตลอดทั้งปี

น้ำตกตาดเหมย น้ำตกนี้อยู่แยกจากเส้นทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางจาก ย.2 ไป ย.3 โดยต้องเดินทางลงไปในหุบเขาแม่ยอนหวาย ประมาณ 300 เมตร

นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง คือ น้ำตกผาตูม น้ำตกห้วยแม่ไพร
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีที่ราบอยู่บ้างตามสันเขา เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีลำน้ำที่สำคัญ เช่น ห้วยแม่ตาล ห้วยแม่ไทร เป็นต้น มี ดอยขุนตาล เป็น ยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 1,304 เมตร ประกอบด้วยป่าชนิดต่างๆ คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ขึ้นอยู่ในที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร ขึ้นไป ป่าสนเขาและป่าเบญจพรรณ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตรขึ้นไป
 

สภาพภูมิอากาศ :-
แบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน บนยอดเขาดอยขุนตาลในฤดูร้อนอากาศจะเย็นสบาย ไม่ร้อนอบอ้าว
ฤดูฝน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม จะมีฝนตกชุกในระยะเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม
ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - มกราคม อากาศจะค่อนข้างหนาวจัดตลอดทั้งวัน
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วย ป่าดิบชื้น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ และ ป่าสนเขา

พันธุ์ไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้มะค่าโมง ยมหอม กระบาก ตะแบก จำปาป่า มะม่วงป่า สนสองใบ สนสามใบ กว้าน ประดู่ ตะคร้อ ไม้ไผ่ต่างๆ
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ประกอบด้วย เก้ง กวาง หมูป่า ลิง ค่าง กระรอกบิน ไก่ป่า นกนานาชนิด
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว ดังนี้
 
* ชื่อบ้านพัก ห้องพัก/ห้องน้ำ จำนวนคน บาท/คืน/หลัง สิ่งอำนวยความสะดวก
1 บ้านชมดารา 2/1 6 1,200 มีเตียง, เครื่องนอน
2 บ้านชมอัสดง 2/2 6 1,200 มีเตียง, เครื่องนอน
3 บ้านชมดอย 3/2 9 1,800 มีเตียง, เครื่องนอน
4 บ้านชมดง 3/2 9 1,800 มีเตียง, เครื่องนอน
5 บ้านชมไพร 3/4 9 1,800 มีเตียง, เครื่องนอน
6 บ้านชมอาทิตย์ 2/2 8 1,600 มีเตียง, เครื่องนอน
7 บ้านรับรองชมวิว 3/2 7 1,600 มีเตียง, เครื่องนอน

หมายเหตุ :-
หากปรากฏว่ามีผู้เข้าพักแรมเกินจำนวนที่กำหนด ต้องจ่ายค่าตอบแทนที่พักสำหรับจำนวนที่เกินอีก ในอัตราคนละ 100 บาท/คน/คืน โดยไม่มีเครื่องนอนหรือของใช้อื่นๆ เพิ่มอีก
 

@ ประเภทกิจกรรม จำนวนคน บาท หมายเหตุ
1 ห้องประชุม 50 1,000/วัน มีเครื่องฉายสไลด์, เครื่องโอเวอร์เฮด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
งานบ้านพัก ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2579-5734, 0-2579-7223 ต่อ 724 หรือ 725

หรือติดต่อที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล หมู่ 8 ต.ท่าม่วงดุก อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51140
โทรศัพท์ 0-5351-9216


หรือที่เว็บไวต์ http://www.forest.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถไฟ
..... ตามเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยลงที่สถานีขุนตาล แล้วเดินประมาณ 1.3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
เพิ่มเว็บไซต์เข้าระบบค้นหา
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม