อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลำพูน

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลำพูน "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำใยดัง กระเทียมดี งามประเพณี จามเทวีศรีหริภุญชัย"
 ลำ พู น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ แ ม่ ปิ ง : : :

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง
มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และอำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นป่าที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่านที่สำคัญคือ ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อ และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามโดยเฉพาะพื้นที่ป่าตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของลำน้ำปิงตอนเหนือของอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล มีเนื้อที่ประมาณ 1,003 ตารางกิโลเมตร หรือ 626,875 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
เนื่องจากคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยว สภาจังหวัดลำพูน ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เสนอแนะให้จังหวัดลำพูน จัดตั้งวนอุทยานในบริเวณป่าแม่หาด - แม่ก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งทางสำนักงานป่าไม้เขตเชียงใหม่ได้ให้ นายเฉลียว นิ่มนวล ไปสำรวจพื้นที่และมีความเห็นควรจัดเป็นวนอุทยานขึ้น จึงรายงานให้กรมป่าไม้ดำเนินการ ประกอบกับทางจังหวัดลำพูนได้เสนอให้กรมป่าไม้ จัดพื้นที่ป่าแม่หาด - แม่ก้อ เป็นแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติเช่นกัน ตามรายงานการสำรวจของ นายจีรเดช บารมี เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 ประจำอำเภอลี้ ดังนั้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2522 กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งที่ 2294/2522 ให้ นายสัมพันธ์ มิเดหวัน เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 ไปทำการสำรวจอีกครั้งหนึ่ง ปรากฎว่าพื้นที่ป่าแม่หาด - แม่ก้อ เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าสมบูรณ์ดี มีทิวทัศน์สวยงามดี และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น น้ำตกแม่ก้อ ทุ่งหญ้า มีสัตว์ป่าชุกชุม เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามหนังสือรายงานการสำรวจ ที่ กส 0708(มก)/51 ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2523

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2523 ให้กำหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหดนบริเวณที่ดินป่าแม่หาดและป่าแม่ก้อ ในท้องที่ตำบลดอยเต่า ตำบลโปร่งทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลแม่ลาน ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านนา ตำบลยกกะบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 98 ตอนที่ 115 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 32 ของประเทศไทย

อนึ่งในระหว่างการดำเนินการจัดตั้งได้ใช้ชื่อว่า อุทยานแห่งชาติแม่หาด - แม่ก้อ ต่อมาเมื่อได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมป่าไม้จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น " อุทยานแห่งชาติแม่ปิง " เพราะแนวเขตอุทยานแห่งชาติซีกซ้ายทั้งหมดครอบคลุมลำน้ำแม่ปิง ซึ่งเป็นเส้นน้ำสายใหญ่ และมีธรรมชาติที่สวยงามเป็นจุดเด่นที่สำคัญของอุทยานแห่งชาติ

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกก้อหลวง ห่างจากที่ทำการประมาณ 20 กิโลเมตร รถสามารถเข้าไปถึง เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีของชาวจังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียง น้ำตกก้อหลวงเป็นน้ำตกหินปูนที่เกิดจากลำน้ำในห้วยแม่ก้อ ไหลผ่านหินดินดานเทาดำและหินทรายของหน้าผาที่มีความสูงต่างระดับกันลดหลั่นกันลงมา มีทั้งหมด 7 ชั้น

...... จากบริเวณดังกล่าวมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดปี จึงทำให้บริเวณน้ำตกมี หินงอกหินย้อย มากมาย และมีความสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาด ไม่มีสิ่งใดรบกวน ทำให้มีปลาชนิดต่างๆ อาศัยอยู่มากมาย


ทุ่งกิ๊ก มีลักษณะเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติกว้างใหญ่ อยู่ด้านทิศตะวันออกของอุทยานฯ ภูมิประเทศเป็นที่ราบเนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าสลับป่าเต็งรัง มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำพวก เก้ง กวาง กระต่าย และไก่ป่าชนิดต่างๆ มากมาย บริเวณทุ่งกิ๊กนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ จากบริเวณทุ่งกิ๊กเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร จะพบ น้ำตกก้อน้อย ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน

ห้วยถ้ำ อยู่ในเขตท้องที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็น จุดชมวิว ที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติบริเวณอ่างเก็บน้ำดอยเต่าได้อย่างสวยงาม ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีโครงการที่จะจัดสร้างที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ และบ้านพักบริเวณดังกล่าว รถยนต์สามารถเดินทางเข้าไปถึงบริเวณดังกล่าวได้

ผาดำ - ผาแดง มีลักษณะเป็นหน้าผาสูง สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยป่าธรรมชาติที่ยังไม่มีการทำลาย จากจุดดังกล่าวสามารถมองเห็นทัศนียภาพชัดเจนระยะไกล การเดินทางต้องใช้วิธีเดินเท้าเท่านั้น

ถ้ำยางวี อยู่ในเขตท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ มี หินงอกหินย้อย สวยงามมาก เป็นที่อาศัยของค้างคาว การเดินทางเข้าไปต้องใช้ ไฟฉาย ส่องนำทางเข้าไป ไม่ไกลจากบริเวณถ้ำยางวีมีป่าที่มีลักษณะเป็นป่าสนเขา มีลักษณะธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เรียกว่า " ป่าพระบาทยาวี " ซึ่งเหมาะแก่การอยู่ค่ายพักแรมของนักท่องเที่ยวผู้รักธรรมชาติและการผจญภัย การเดินทางไปถึงได้เฉพาะ การเดินเท้า เท่านั้น

แก่งก้อ เป็นบริเวณอ่างเก็บน้ำที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติฯ ได้จัดตั้งที่ทำการหน่วยพิทักษ์ฯ ( หน่วยที่ 2 ) ที่บริเวณแก่งก้อ และจัดสร้าง ที่พักเรือนแพ ไว้บริการนักท่องเที่ยว จากจุดที่พักแก่งก้อซึ่งอยู่ช่วงกลางระหว่างอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล ผู้ไปเที่ยวสามารถ นั่งเรือ ชมลักษณะภูมิประเทศ และสถานที่ที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย เช่น น้ำตกอุ้มแป น้ำตกอุ้มปาด เกาะคู่สร้างคู่สม ผาเต่า ผาพระนอน ผาคันเบ็ด แก่งสร้อย ถ้ำแก่งสร้อย พระธาตุแก่งสร้อย พระบาทบ่อลม เขื่อนภูมิพล เป็นต้น
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ภูเขาส่วนใหญ่มีความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 900 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง มียอดเขาที่สูงที่สุด คือ ดอยห้วยหลาว อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสูงประมาณ 1,238 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ตามเทือกเขาเหล่านี้เป็นต้นน้ำลำธารของห้วยแม่หาด ห้วยแม่ก้อ ห้วยม่วง ห้วยขุนแม่น ห้วยไคร้ เป็นต้น ห้วยต่างๆ เหล่านี้จะไหลลงสู่ แม่น้ำปิง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
โดยทั่วไปอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีลักษณะอากาศคล้ายคลึงกันกับท้องถิ่นใกล้เคียงของจังหวัดในภาคเหนือ กล่าวคือมี ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แต่เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและป่าปกคลุมเป็นพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล จึงทำให้สภาพลักษณะภูมิอากาศในบางส่วนแตกต่างไปจากบริเวณใกล้เคียงบ้าง
 

พรรณไม้ :-
พื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็น ป่าผลัดใบ ประมาณ 80 % ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะตามเทือกเขาที่เป็นดินปนทรายและมีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ส่วนที่เหลือประมาณ 20 % เป็น ป่าดงดิบ ขึ้นอยู่ตามริมห้วย

พันธุ์ไม้ที่พบบ่อย ได้แก่ สัก เต็ง รัง มะค่าโมง ประดู่ ตะแบก เหียง สนเขา สมพง มะขามป้อม รกฟ้า ตะเคียนหิน ตะเคียนทอง สมอไทย สมอพิเภก ไผ่ป่า สลัดได หวาย เฟิร์น
 

สัตว์ป่า :-
สัตว์ป่ามีอยู่ชุกชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามฝั่งแม่น้ำปิง เช่น เก้ง วัวแดง หมูป่า หมีควาย เลียงผา กวางผา เสือปลา ไก่ป่า ชะมดเช็ด ลิง ค่างเทา ชะนี สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า กระรอก นอกจากนี้ยังมี นกชนิดต่างๆ ทั้งนกประจำถิ่น และย้ายถิ่นอีกมากมาย ภายในเขตอุทยานแห่งชาติยังเป็นแหล่งพันธุ์ปลาน้ำจืดที่สำคัญ เช่น ปลานิล ปลาสวาย ปลาตะเพียน ปลาบู่ ปลาแรด ฯลฯ
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตู้ ปณ.18 อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
โทรศัพท์ 053-518060


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติแม่ปิง สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมีทางแยกจากถนนพหลโยธิน บริเวณอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เข้าไปตามถนนหมายเลข 1087 สายลี้ - ก้อ โดยที่ทำการตั้งอยู่ทางฝั่งซ้ายของถนน บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 20 - 21

ทางเรือ
..... เนื่องจากภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นน้ำตามลำน้ำปิงยาวประมาณ 100 กิโลเมตร มีสภาพเป็นเกาะแก่ง หน้าผา หินงอกหินย้อย ตามสองฝั่งแม่น้ำเป็นจำนวนมาก การเดินทางสามารถเดินทางได้จากอ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านลำน้ำปิง ไปยังอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก หรือจะเดินทางจากอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปยังอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติแม่ปิง :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม