เลย


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


พระอาทิตย์ยามเช้าที่ภูเรือ ภาพโดย คุณฉัตรชัย
แนะนำที่เที่ยวให้เรา

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดเลย : : :
ข้อมูลทั่วไป :
เลย ในอดีตเป็นดินแดนหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งเลยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร "ล้านช้าง" ต่อมาในสมัยอยุธยา ล้านช้างเสื่อมอำนาจลงจึงมาขึ้นกับอยุธยาเมื่อครั้งรัชสมัยพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยากับพระเชษฐาแห่งกรุงศรีสัตนาคนหุตของลาว ได้มีการปักเขตกั้นแดน และสร้างพระธาตุศรีสองรักไว้เป็นสักขีพยาน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้ตั้งหมู่บ้านเล็กๆ คือ        "เมืองเลย"

เลย เป็นจังหวัดในภาคอีสานตอนบน มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นเขตแดนระหว่างไทยและลาว เป็นเมืองภูเขา ดินฟ้าอากาศหนาวเย็นคล้ายภาคเหนือ เป็นจังหวัดที่เคยมีอุณหภูมิลดลงต่ำถึง 0 องศาเซลเซียส
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าห่มนวม, มะพร้าวแก้ว จากอำเภอเชียงคาน
ส้มสีทอง, มะขาวหวาน, เห็ดหอมสด จากอำเภอนาแห้ว
ไม้ดอกไม้ประดับ จากอำเภอภูเรือ
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 520 กิโลเมตร
สามารถนั่งรถจากสายเหนือ ( หมอชิต 2 ) สายกรุงเทพ - เมืองเลย
 
ตราประจำจังหวัด
พระธาตุศรีสองรัก มีภูกระดึงอยู่เบื้องหลัง
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" สนสามใบ " Pinus Desiya Royle Gordon.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 11,434 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดหนองคาย และอุดรธานี
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดพิษณุโลก

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอวังสะพุง
 3. อำเภอปากชม
 4. อำเภอเชียงคาน
 5. อำเภอท่าลี่
 6. อำเภอภูเรือ
 7. อำเภอด่านซ้าย
 8. อำเภอภูกระดึง
 9. อำเภอนาแห้ว
 10. อำเภอนาด้วง
 11. อำเภอภูหลวง
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอผาขาว
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 042 )
ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 5 325-406-7
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อ.ภูเรือ 801-716
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - :- - - -- - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม