ผาหล่มสัก อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม"
   เ ล ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ผ า ห ล่ ม สั ก : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ผาหล่มสัก อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 9 กิโลเมตร เป็นลานหินกว้างและมีสนต้นหนึ่งขึ้นอยู่ชิดริมผาใกล้กับชะง่อนหินที่ยื่นออกไปในอากาศทางทิศใต้ บริเวณผาหล่มสักนี้มองเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาสลับซับซ้อนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และเป็นจุดหนึ่งที่จะชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างชัดเจนที่สุด บรรดาช่างภาพ สื่อมวลชน นิยมไปถ่ายภาพ ณ จุดนี้กันมาก เพราะยามตะวันตกดินจะเกิดทัศนียภาพงดงามที่สุด

พระอาทิตย์ตกที่ผาหล่มสัก ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
อาหาร
... มีอาหาร และเครื่องดื่มขาย
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ผานกแอ่น
- ผาหมากดูก
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากผาหล่มสัก :- ชมพระอาทิตย์ตก 29 พฤศจิกายน
ป้ายผาหล่มสัก วิวที่มองจากผา ถ่ายรูปกันหน่อย ผาหล่มสัก
มีคนเอาว่าวมาเล่น ผาหล่มสัก พระอาทิตย์ตก หลังพระอาทิตย์ตก
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว

... พระอาทิตย์ตก..ประมาณ 17.30 น...
... ขากลับ..ต้องเดิน 9 กิโลเมตร..กลับที่พัก..จะมืดกลางทาง..ต้องเอาไฟฉาย..ไปด้วย..
... ขากลับ..อากาศจะหนาวเย็นมาก..อย่าลืม..เอาเสื้อกันหนาว..ไปด้วย..นะครับ..
 

สถานที่พักแรม :-


แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

การเดินทาง :-

เดินเท้า :-
จากที่พักถึงผาหล่มสักประมาณ 9 กิโลเมตร โดยจะต้องเดินเท้าอย่างเดียว ระยะทางไปกลับก็ประมาณ 18 กิโลเมตร

...สงสัยตรงไหนโทรมาที่เบอร์นี้ครับ 08-1629-3354...โจ

 
 
.... อ่าน + ลงนามสมุดเยี่ยมชม คลิกที่นี่ ....
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม