กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย "เมืองแห่งทะเลภูเขา สุดหนาวในสยาม"
   เ ล ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ผ า น ก แ อ่ น : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

ผานกแอ่น อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากหลังแป 2.5 กิโลเมตร ผานกแอ่นเป็นลานหินเล็กๆ มีสนขึ้นโดดเด่นริมหน้าผาต้นหนึ่ง เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามยิ่ง อากาศก็สดชื่นเย็นสบาย มองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างเป็นท้องทุ่งและเทือกเขา เห็นผานกเค้าได้ชัดเจน ริมทางเดินใกล้ผานกแอ่นเป็นสวนหินมีดอกกุหลาบป่าขึ้นอยู่เป็นดงใหญ่ จะบานสะพรั่งเต็มต้นในเดือนมีนาคม - เมษายน

พระอาทิตย์ขึ้นที่ผานกแอ่น ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
อาหาร
... มีแต่ขนม และเครื่องดื่ม เช่น โอวัลติน กาแฟ ไมโล และน้ำเปล่า
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
- ผาหมากดูก
- ผาหล่มสัก
- อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

แนะนำลิงค์ที่เกี่ยวข้องที่นี่ครับ
 
ภาพทั้งหมดจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony

ภาพถ่ายจากผานกแอ่น :- ชมพระอาทิตย์ขึ้น 28 พฤศจิกายน
ป้ายผานกแอ่น ที่ต้มน้ำร้อน เจ้าหน้าที่ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
ถ่ายรูปกันหน่อย พระอาทิตย์เริ่มขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น
พระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น นักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่

... พระอาทิตย์ขึ้น..ประมาณ 06.30 น...
... ขาไป..ต้องเอาไฟฉาย..ไปด้วย..เพราะยังมืดอยู่..มองไม่เห็นทางเดิน ...
Top

ภาพถ่ายจากผานกแอ่น :- ชมพระอาทิตย์ขึ้น 29 พฤศจิกายน
พระอาทิตย์เริ่มขึ้น พระอาทิตย์ขึ้น ตะวันสาดแสง บรรยากาศ
ถ่ายเลย..แชะ ไม่เอา..อย่าถ่าย นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว
Top

ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


 
 

สถานที่พักแรม :-


แนะนำสถานที่พักแรมที่นี่ครับ
 

การเดินทาง :-

เดินเท้า :-
จากที่พักถึงผานกแอ่นประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะต้องเดินเท้าอย่างเดียว ระยะทางไปกลับก็ประมาณ 4 กิโลเมตร

...สงสัยตรงไหนโทรมาที่เบอร์นี้ครับ 08-1629-3354...โจ

 
 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

 
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

ลงโฆษณาคลิกที่นี่
 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม