อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว ) จ.เลย

น้ำตกมิตรภาพไทย-ลาว|ชมวิวทะเลหมอกภูหัวห้อม

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย
   เ ล ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู ส ว น ท ร า ย : : :

อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
เดิมชื่อ อุทยานแห่งชาตินาแห้ว ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลนาแห้ว ตำบลแสงภา ตำบลเหล่ากอหอ อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ด้วยสภาพขุนเขาที่สูงสลับซับซ้อนกันในพื้นที่อำเภอนาแห้ว ประกอบกับเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น ซึ่งมีที่ราบน้อย จุดที่สูงที่สุดประมาณ 1,408 เมตร จากระดับน้ำทะเล สภาพอากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติซึ่งมีพันธุ์ไม้อยู่หนาแน่น ในช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็น มีเนื้อที่ประมาณ 117.16 ตารางกิโลเมตร หรือ 73,225 ไร่

น้ำตกมิตรภาพไทย-ลาว ภาพโดย นักเดินทาง
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ความเป็นมาและสถานภาพทางกฎหมาย ป่าผืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติป่าภูเนือย ป่าภูขี้เถ้าและป่าภูเรือ ตามกฎกระทรวงที่ 1041 ( พ.ศ. 2527 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 101 ตอนที่ 69 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นป่าโครงการไม้กระยาเลย บ้านนาท่อน - บ้านบุ่ง ( ลย.8 ) ตอนที่ 7 และ 8 ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ตัดฟันไม้ออกแล้ว แต่ราษฎรตำบลแสงภา ได้รวมตัวกันเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2530 - เดือนมกราคม พ.ศ. 2531 คัดค้านมิให้ทำไม้ออก ทางราชการได้พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้ แล้วเห็นชอบตามราษฎร จึงระงับการทำไม้ไว้ก่อน ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2532 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกเลิกการทำไม้ตามสัมปทานเสียทั้งหมด จึงเป็นการยุติการทำไม้ออกตามสัมปทานโดยสิ้นเชิง

การจัดตั้งป่าผืนนี้ให้เป็นป่าอนุรักษ์ในรูปอุทยานแห่งชาติ เป็นไปตามความต้องการของผู้บริหารกองอำนวยการพัฒนาพื้นที่เพื่อความมั่นคง อำเภอนาแห้ว ฝ่ายทหารเริ่มแรกต้องการให้เป็นปอดของสมาชิกราษฎรอาสาป้องกันชายแดน แต่เมื่อตระหนักถึงประโยชน์ในการพักผ่อนในลักษณะป่าเขาลำเนาไพรแล้ว เห็นว่าน่าจะอำนวยประโยชน์แก่ราษฎรโดยทั่วกันอีกด้วย จึงตัดสินใจหาลู่ทางกำหนดให้ป่านาแห้วเป็นอุทยานแห่งชาติดังกล่าว ประกอบกับเนื่องในวโรกาสครบ 3 รอบหรือ 36 พระชนมพรรษาของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2534 ซึ่งกรมป่าไม้เห็นชอบด้วยเป็นอย่างยิ่ง และตอบสนองความต้องการอนุรักษ์ป่าผืนนี้อย่างจริงจัง การสำรวจเบื้องต้นบนส่วนหนึ่งของพื้นที่จึงเริ่มขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 111 ตอนที่ 52ก หน้า 54-56 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 79 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกคิ้ง อยู่ในลำน้ำแพร่ มีลักษณะเป็นแก่งหินลดหลั่นกันลงมา 2 - 3 ชั้น ตั้งอยู่ริมทางหลวงสายแสงภาเหล่ากอ จุดนี้ทางราชการได้ก่อสร้างเรือนประทับถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

น้ำตกช้างตก อยู่เหนือน้ำตกคิ้งขึ้นไปประมาณ 500 เมตร อยู่ในลำน้ำแพร่เช่นกัน แต่มีความลาดชันมากกว่า

น้ำตกวังตาด อยู่เหนือน้ำตกช้างตกขึ้นไปประมาณ 1.5 กิโลเมตร อยู่ในลำน้ำแพร่เช่นกัน

น้ำตกตาดเหือง ( น้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ) อยู่ในลำน้ำเหือง ลดหลั่นกัน 3 ชั้น สูงประมาณ 50 เมตร มี น้ำไหลตลอดปี สภาพป่าบริเวณรอบๆ ร่มรื่นดีมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อน เป็นน้ำตกแบ่งเขตพรมแดนระหว่างไทย - ลาว

น้ำตกตาดผา เป็นน้ำตกสูงประมาณ 60 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้น ซึ่งอยู่ใกล้บ้านแสงภา

น้ำตกผาค้อ อยู่ในลำน้ำเหือง ใช้ลำน้ำนี้เป็นเส้นแบ่งเขตพรมแดนระหว่างไทย - ลาว สภาพโดยทั่วไปรอบพื้นที่น้ำตก มีต้นไม้ที่สมบูรณ์ อากาศร่มรื่นดีมากเหมาะแก่การพักผ่อนอย่างแท้จริง

หินสี่ทิศ อยู่บนเทือกเขาภูตีนสวนทราย ด้านทิศใต้ จะมีหินอยู่ 4 ก้อน โผล่ขึ้นกลางป่าดงดิบ เป็นเสมือนประตูภูตีนสวนทราย ชาวบ้านขึ้นสักการะบูชาทุก 3 ปี ภาษาชาวบ้านเรียกว่า 2 ปีหาม 3 ปีครอบ คือขึ้นไปทำบุญ 1 ครั้ง แล้วเว้นไปอีก 2 ปี ขึ้นไปสักการะอีกเรียกว่า บุญภูใหญ่ หรือ บุญสวนเมี่ยง จะทำปลายเดือน 3 ต้นเดือน 4 ไม่กำหนดวันที่แน่นอน

หินก่วยหล่อ อยู่บนภูตีนสวนทราย เป็นหินทรายรูปร่างคล้ายดอกเห็ดตูมก้อนเดียวโผล่ขึ้นมากลางป่าดงดิบ ความโตโดยรอบประมาณ 19 เมตร สูงประมาณ 4 เมตร รอบๆ หิน มีร่องรอยเหมือนมีคนมาขุดเป็นร่องน้ำไว้ แต่โดยความจริงธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาเอง

จุดชมวิวเนิน 1408 เมื่อมองลงไปทางทิศตะวันออกและทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จะเห็นบ้านบ่อเหมืองน้อย ทิวทัศน์ของป่าเต็งรังบ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จุดนี้หากขึ้นไปรอดู พระอาทิตย์ขึ้น ในยามเช้าจะสวยงามมาก บริเวณนี้เป็นที่ราบสันเขายาวเหมาะที่จะเดินพักผ่อนยิ่งนัก นับว่าเป็นใจกลางของอุทยานแห่งชาตินาแห้ว อย่างแท้จริง

จุดชมวิวเนิน 1205 เป็นจุดชมวิวในระยะใกล้ จะเห็นบ้านห้วยน้ำผัก อยู่ด้านล่างและเห็น วิวภูสอยดาว ภูเวียงในประเทศลาว เป็นวิวทางด้านทิศเหนือจะเห็นภูเขาสลับซับซ้อนกันสุดสายตา ที่จุดชมวิวมีลมพัดตลอด เย็นสบายมาก

ภูหัวห้อม จุดชมวิวลาว ( LAOS VIEW POINT ) เป็น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้น และ จุดชมทะเลหมอก ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
เป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน สันเขามีลักษณะเป็นที่ราบสูง มีความลาดเท ตั้งแต่ 2 % จนถึงมากกว่า 50 % ด้านตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่ป่าผืนใหญ่ จะมีความลาดชันมาก พื้นที่ราบเชิงเขาเกือบจะไม่มี ด้านตะวันออกจะมีความลาดชันน้อย ลาดเทลงไปทางด้านตะวันออก มีที่ราบเชิงเขาอยู่บ้าง พื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางตั้งแต่ 600 - 1,408 เมตร
 

สภาพภูมิอากาศ :-
อากาศค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี
 

พรรณไม้ :-
เป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ สภาพป่าโดยส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้น
 

สัตว์ป่า :-
มีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิด ดังนี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( Mammals ) ได้แก่ เลียงผา เก้ง กวาง กระจง หมูป่า หมี เสือโคร่ง หมาไน อีเห็น ควายป่า บ่าง กระรอก ในป่านี้มีสัตว์ชนิดหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า ตัวหอน มีลักษณะคล้ายเม่น อยู่เป็นกลุ่ม หากินกลางคืน อาศัยตามหลืบหิน โพรงหิน ไม่ขุดรูอยู่ด้วยตนเองเหมือนเม่น

นก ( Avian Fauna ) ประกอบด้วย นกเหยี่ยว นกกระจิบ นกโพระดก นกกาเหว่า ไก่ป่า ไก่ฟ้า นกเขว้าปัง นกเขว้าโคก นกกก นกแซงแซว เป็นต้น และมีนกชนิดหนึ่ง เรียกว่า นกกองกอด ลักษณะเด่น คือ ที่ขามีเดือยมากกว่า 1 เดือย หางคล้ายนกยูง

สัตว์เลื้อยคลาน ( Reptiles ) ประกอบด้วย เต่าปูลู กิ้งก่า กะท่าง แย้ จิ้งเหลน ตะกวด แลน และงูชนิดต่างๆ ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ประเภทงูมักพบในป่าเบญจพรรณ

ปลา ( Fishes ) พบในลำน้ำเหืองและแม้แต่ลำห้วยเล็กๆ ก็มีปลาน้ำจื้ดอาศัยอยู่ในลำห้วย มีพวกปลาประเภทที่มีเกล็ด เช่น ปลาตะเพียน ปลากะสูบ ปลาช่อน ปลาซิวและปลาขนาดเล็กอื่นๆ ปลาไม่มีเกล็ด เช่น ปลาไหล ปลาหลด ไม่มีปลาขนาดใหญ่
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาตินาแห้ว มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยว
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาตินาแห้ว ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 42170
โทรศัพท์ 042-807616


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว ) สามารถเดินทางได้ดังนี้

จากกรุงเทพฯ - อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว ).. ระยะทาง 484 กิโลเมตร

ทางรถยนต์ :-
..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) เมื่อเลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปมุ่งหน้าอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ 269.4 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 203 ขับตรงไปประมาณ 55.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 2014 ขับตรงไปประมาณ 10.5 กิโลเมตร จะถึง อำเภอด่านซ้าย

จาก อำเภอด่านซ้าย ให้ท่านใช้ถนนสาย 2113 ให้ขับตรงไปประมาณ 35.8 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนน 1268 จากนั้นขับตรงไปประมาณ 6.9 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไป ภูหัวห้อม และน้ำตกตาดเหือง หรือน้ำตกมิตรภาพไทย - ลาว ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไปตามเส้นทางอีก 14 กิโลเมตร ก็จะถึง อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย ( นาแห้ว )
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาตินาแห้ว :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม