อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

นอนเต็นท์ ณ อุทยานภูเรือ ชมวิว ผาโหล่นน้อย

ภูนาคำ รีสอร์ท|ภูผาน้ำ รีสอร์ท

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
เลย
   เ ล ย
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู เ รื อ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

อุทยานแห่งชาติภูเรือ
มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอท่าลี่และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีอาณาเขตทางด้านทิศเหนือติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว รูปพรรณสันฐานของภูเรือมีรูปร่างลักษณะเหมือนเรือใหญ่บนยอดดอยสูง เป็นภูผาสีสันสะดุดตา หินบางก้อนมีลักษณะเหมือนถูกปั้นแต่งไว้ ชาวบ้านเรียกว่า กว้านสมอ โดยรอบๆ จะเห็นยอดดอยเป็นขุนเขาน้อยใหญ่ ใกล้เคียงเป็นฝ้าขาวด้วยละอองน้ำ หมอกปกคลุมไว้ท่ามกลางป่าอันอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 121 ตารางกิโลเมตร หรือ 75,525 ไร่

อุทยานแห่งชาติภูเรือ ภาพโดย คุณบุญเลิศ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

ประวัติความเป็นมา :-
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2519 อธิบดีกรมป่าไม้ ( นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์ ) เดินทางมาราชการที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ปลัดจังหวัดเลย ( นายสุจินต์ เพชรดี ) ได้ให้ความเห็นว่า ควรส่งเสริมป่าภูเรือให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัด จากนั้นจังหวัดเลยจึงให้ทางอำเภอภูเรือสำรวจพื้นที่ป่าภูเรือ ซึ่งอำเภออภูเรือได้รายงานถึงจังหวัดเลย ตามหนังสือ ที่ ลย.58/2165 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2519 ว่าพื้นที่ป่าภูเรือมีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม สำคัญหลายแห่ง เช่น ป่าไม้ น้ำตก ทิวทัศน์ เหมาะที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติได้ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้มีคำสั่งที่ 391/2520 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2520 ให้นายมโน มนูญสราญ พนักงานป่าไม้ 2 ไปทำการสำรวจหาข้อมูลเบื้องต้นของป่าภูเรือ ท้องที่อำเภอภูเรือและอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ปรากฎว่าป่าแห่งนี้อยู่ในเขตป่าหมายเลข 23 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2506 ให้รักษาไว้เป็นป่าถาวรของชาติ

พื้นที่ป่าภูเรือ ประกอบด้วยทิวเขาสูง สลับซับซ้อนเรียงรายเป็นรูปต่างๆ น่าพิศวง สลักกับที่ราบเป็นบางส่วน สาเหตุที่ขนานนามว่า " ภูเรือ " เพระมีภูเขาลูกหนึ่งมีชะโงกผายื่นออกมาดูคล้ายสำเภาใหญ่ และที่ราบบนยอดเขามีลักษณะคล้ายท้องเรือ ตลอดจนมีธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสมที่จะจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจ ลงวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2520

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2521 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2521 เห็นชอบให้กำหนดพื้นที่ป่าดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าภูเรือ ในท้องที่ตำบลอาชี ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ และตำบลลาดค่าง ตำบลหนองบัว ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 124 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 16 ของประเทศไทย
 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

ทะเลหมอก ผาโหล่นน้อย ผาโหล่นน้อย เป็นจุดชม พระอาทิตย์ขึ้น และทะเลหมอก ที่สวยงาม สามารถมองเห็น ภูหลวง ภูผาสาด ภูครั่ง และทะเลภูเขา อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 4 กิโลเมตรผาซำทอง เป็นหน้าผาสูงชันและเป็นแหล่งน้ำซับประกอบกับมีไลเคนที่มีสีเหลืองคล้ายสีทอง ซึ่งเรียกว่า ผาซำทอง อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 2.5 กิโลเมตร

น้ำตกห้วยไผ่ เป็นน้ำตกสูงชัน สูงประมาณ 30 เมตร สายน้ำพุ่งแรงใสสะอาด อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในการใช้ทำน้ำประปาในอำเภอภูเรือ

จุดชมวิว ยอดภูเรือ ยอดภูเรือ เป็นจุดสุงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติ อยู่สูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นหน้าผาสูงชัน จากจุดนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามได้รอบด้าน กระทั่งเห็นแม่น้ำเหือง และแม่น้ำโขง ซึ่งกั้นพรมแดนไทย - ลาว


สถานที่เที่ยวอื่นๆ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น ถ้ำหินแตก หินค้างหม้อ หินวัวนอน หินพานขันหมาก หินพระศิวะ สวนหินเต่า ศาลารับเสด็จ ลานเหมือนแอ ลานสาวเอ้ สวนหินพาสี ทุ่งหินเหล็กไฟ และสระสวรรค์ ตามตำนานรักภูทุ่ง ( ภูเรือ ) และภูสวรรค์ เป็นต้น
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน ประกาอบด้วยเขาหินทรายเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนั้นเป็นหินแกรนิตสลับกันไป ลักษณะเช่นนี้จึงทำให้มีที่ราบสูงสลับกับยอดเขาสูงทั่วไป มียอดเขาสูงที่สุด คือ ยอดภูเรือ มีความสูงประมาณ 1,365 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยังมียอดเขาที่สำคัญ คือ ยอดเขาภูสัน มีความสูง 1,035 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ ยอดภูกุ มีความสูง 1,000 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเช่นนี้เองจึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ก่อให้เกิดลำธารหลายสาย เช่น ห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ ที่สวยงามแห่งหนึ่ง
 

สภาพภูมิอากาศ :-
ด้วยอุทยานแห่งชาติภูเรืออยู่ที่จังหวัดเลย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศไทย และอยู่บนยอดเขาสูง จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะหนาวเย็นมาก จนกระทั่ง น้ำค้างบนยอดหญ้าจะแข็งตัวกลายเป็นเกล็ดน้ำแข็ง ซึ่งมีภาษาพื้นเมืองเรียกว่า " แม่คะนิ้ง " นักท่องเที่ยวจะไปพักผ่อนควรเตรียมตัวให้พร้อมที่จะผจญกับความหนาวเย็น
 

พรรณไม้ :-
ภูเรือ มีสภาพป่าหลายชนิดปะปนกันอย่างสวยงาม ทั้งป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดงดิบ ป่าสนเขา โดยเฉพาะยอดภูเรือ ประกอบด้วยป่าสนเขา สลับกับสวยหินธรรมชาติแซมด้วยพุ่มไม้เตี้ยสลับด้วยทุ่งหญ้าเป็นระยะ

ไม้พื้นล่าง
ที่พบโดยทั่วไป ได้แก่ กุหลาบป่า มอส เฟิร์น และกล้วยไม้ที่สวยงาม เช่น ม้าวิ่ง สามปอย ไอยเรศ เอื้องคำ เอื้องผึ้ง เอื้องเงิน ซึ่งขึ้นตามต้นไม้และโขดหิน กล้วยไม้เหล่านี้จะออกดอกบานสะพรั่งให้ชมสลับกันไปตลอดทั้งปี
 

สัตว์ป่า :-
ป่าภูเรือ ยังมีสัตว์ป่าที่ชุกชุมพอสมควร ที่พบบ่อย เช่น หมี เก้ง กวาง หมูป่า หมาไน ลิง พญากระรอกดำ ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ป่า และชุกชุมไปด้วยกระต่ายป่า เต่าเดือย เต่าปูลู และ นกชนิดต่างๆ ที่สวยงามอีกมากมาย โดยเฉพาะฤดูหนาวจะอพยพมาจากประเทศจีนเป็นจำนวนมาก
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติภูเรือ มีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-801716, 042-807625


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูเรือ สามารถเดินทางได้ดังนี้


ทางรถยนต์ :-
เส้นทางที่ 1 : จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี ประมาณ 16 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ( ทางหลวงหมายเลข 21 ) แล้วขับตรงไป ประมาณ 146 กิโลเมตร จะพบสี่แยก ( แยกซ้ายไปจังหวัดนครสวรรค์ ถนนหมายเลข 225 แยกขวาไปจังหวัดชัยภูมิ ตรงไปจะไปจังหวัดเพชรบูรณ์ ) ให้ท่านขับตรงไป ประมาณ 76 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองเพชรบูรณ์ จากตัวเมืองเพชรบูรณ์ให้ท่านขับตรงไปมุ่งหน้าสู่อำเภอหล่มสัก ประมาณ 47.4 กิโลเมตร จะถึงตัวอำเภอหล่มสัก พอถึงตัวอำเภอหล่มสักให้ท่านเลี้ยวซ้ายไปทางอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย จากนั้นขับตรงไป 76.6 กิโลเมตร ( ใน 76.6 กิโลเมตรนี้ จะมีอยู่ประมาณ 41 กิโลเมตร ที่ท่านจะพบเส้นทางที่เป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขา เป็นทางโค้ง ขึ้นเขาบ้าง ลงเขาบ้าง ความเร็วช่วงนี้ทำได้ระหว่าง 60 - 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรืออาจมากกว่านี้นิดหน่อย ขึ้นกับความสามารถในการขับรถของท่าน สำหรับคนที่ชำนาญอาจทำความเร็วได้ถึง 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ( เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง และคนที่นั่งมาในรถ ไม่ควรขับเร็วจนเกินไปนัก ในความเห็นของผม ไม่ควรเกิน 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง จะปลอดภัย ) จากนั้นให้เลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูเรือ ( ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเป็นเส้นทางไปอำเภอด่านซ้าย )

... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - ตัวเมืองเพชรบูรณ์ 76 กม.
... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - แยกซ้ายไปเขาค้อ ( ถนนหมายเลข 2258 ) 90.2 กม.
... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - แยกขวาไปน้ำหนาว ( ถนนหมายเลข 12 ) 115.9 กม.
... จากแยกซ้ายไปนครสวรรค์ - แยกซ้ายไปภูเรือ ( ถนนหมายเลข 203 ) 123.4 กม.


เมื่อท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูเรือเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปประมาณ 9.4 กิโลเมตร ( ถ้าเลี้ยวขวาตรงนี้จะเป็นเส้นทางไปเกษตรที่สูงภูเรือ ) ไม่ต้องเลี้ยว ให้ขับตรงไปอีกประมาณ 8.3 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.65 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมให้ขับตรงไป ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ก็จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ให้ท่านลงมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่พัก สถานที่กางเต็นท์ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการพักแรม หรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่นี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ตกดิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น และจุดชมทะเลหมอก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน ฯ

... ทางเข้าชาโต เดอ เลย หลักกิโลเมตรที่ 61 เลี้ยวขวามือ
... ทางเข้าเกษตรที่สูงภูเรือ หลักกิโลเมตรที่ 57 - 58 เลี้ยวขวามือ
... ทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ หลักกิโลเมตรที่ 49 เลี้ยวซ้ายมือ


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - อุทยานแห่งชาติภูเรือ
..ระยะทางประมาณ 459 กิโลเมตร

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทาง

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ทะเลหมอกมีมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
เส้นทางที่ 2 : จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) ใช้ถนนพหลโยธิน ( ทางหลวงหมายเลข 1 ) มุ่งหน้าสู่จังหวัดสระบุรี ประมาณ 75 กิโลเมตร จะถึงตัวเมืองสระบุรี เมื่อถึงตัวเมืองสระบุรีแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) จากนั้นมุ่งหน้าสู่จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 89 กิโลเมตร จะถึงทางเข้าเขื่อนลำตะคอง ถ้าเลี้ยวซ้ายท่านจะเข้าไปยังตัวเขื่อน ไม่ต้องเลี้ยว ให้ท่านขับตรงไปอีกประมาณ 14 กิโลเมตร จะพบกับป้ายบอกทางถนนสาย 201 201 กับ ถนนสาย 24 ( ที่ป้ายเขาจะเขียนว่า อำเภอโชคชัย ) ให้เลี้ยวซ้ายไปทางถนนสาย 201 จากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 132 กิโลเมตร ก็จะถึงตัวเมืองชัยภูมิ จากตัวเมืองชัยภูมิให้ท่านใช้ถนนหมายเลข 201 มุ่งหน้าสู่อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประมาณ 97 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงแยกชุมแพ ( ถ้าเลี้ยวขวาจะไปจังหวัดขอนแก่น ) ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ จากนั้นขับตรงไป ประมาณ 12.7 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาไปทางอำเภอภูกระดึง ( ถนนหมายเลข 201 )


เมื่อท่านเลี้ยวขวามือไปทางอำเภอภูกระดึงเรียบร้อยแล้ว ให้ขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดเลย ประมาณ 114 กิโลเมตร ท่านก็จะถึงตัวจังหวัดเลย ( ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นเส้นทางไปแก่งคุดคู้ ) ตรงนี้ให้ท่านเลี้ยวซ้ายมือ ไปทางอำเภอภูเรือ จากนั้นขับตรงไปอีกประมาณ 49.2 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวขวาเข้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ จากนั้นขับตรงไปประมาณ 1.65 กิโลเมตร จะถึงด่านเก็บค่าธรรมเนียม จากด่านเก็บค่าธรรมเนียมให้ขับตรงไป ประมาณ 2.2 กิโลเมตร ก็จะถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของท่าน ให้ท่านลงมาติดต่อเกี่ยวกับเรื่องที่พัก สถานที่กางเต็นท์ และจ่ายค่าธรรมเนียมในการพักแรม หรือว่าจะสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้จากที่นี่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ตกดิน สถานที่ดูพระอาทิตย์ขึ้น และจุดชมทะเลหมอก และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ภายในอุทยาน ฯ

... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - ผานกเค้า 32.9 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกซ้ายไปอำเภอภูกระดึง (ถนนหมายเลข 2019) 38.9 กม.
... จากเลี้ยวขวามือไปภูกระดึง - แยกซ้ายไปสวนหินผางาม 69.4 กม.


..จากกรุงเทพฯ ( ห้างฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต ) - อุทยานแห่งชาติภูเรือ
..ระยะทางประมาณ 587 กิโลเมตร

...รถเก๋งไปได้นะครับ ...เป็นทางราดยางตลอดเส้นทาง..

หมายเหตุ :-..
บางครั้งการเขียนอธิบายเส้นทางอาจทำให้ท่านสับสน
อ่านแล้วไม่เข้าใจตรงไหน โทรมาที่ 08-1629-3354 โจ ( เจ้าของเว็บหามานานดอทคอม )
ยินดีให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเส้นทาง

อย่าโทรมาถามว่า ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้าง ฝนตกมั๊ย ทะเลหมอกมีมั๊ย เพราะผมแค่เคยไปเที่ยว บ้านผมอยู่นครปฐม ครับผม..ขอบคุณครับ
 
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติภูเรือ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม