ลพบุรี

ทุ่งทานตะวันลพบุรี สระบุรี + เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
ลพบุรี วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง
เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot รุ่น DSC-F828 ของ Sony <- -

 • ศาลพระกาฬ
 • ทุ่งดอกทานตะวัน
 • ทุ่งดอกทานตะวัน ช่องสาริกา
 • หุบเขาทานตะวัน บ้านชอนน้อย
 • ทุ่งดอกทานตะวัน ( รถไฟท่องเที่ยว )
 • เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
 • พระปรางค์สามยอด
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์
 • งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • พระปรางค์สามยอด ภาพโดย นักเดินทาง
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดลพบุรี : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  ลพบุรี เป็นเมืองลูกหลวงของอยุธยามาก่อน กล่าวคือ เมื่อสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงสร้างเมืองอยุธยาแล้วได้โปรดให้พระราเมศวร พระราชโอรส ไปครองเมืองลพบุรีในปี พ.ศ. 1893 กระทั่งถึงสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเห็นว่าอยุธยาใกล้ทะเลเกินไปอาจถูกกองเรือต่างชาติโจมตีง่าย จึงโปรดให้สร้างลพบุรีเป็นราชธานีแห่งที่สอง
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  ดินสอพอง, ผ้ามัดหมี่, ผ้าไหม, ผ้าฝ้าย, ผ้าขาวม้า, เสื่อกก
  ไข่เค็มดินสอพอง, เครื่องจักสาน, โลหะหล่อ, น้อยหน่า
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 153 กิโลเมตร
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปพระนารายณ์สี่กรประทับยืน เบื้องหลังมีปรางค์สามยอด
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " พิกุล " Mimusops Elengi Linn.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 6,199 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และนครสวรรค์
  ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดสระบุรี และพระนครศรีอยุธยา
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดสิงห์บุรี, อ่างทอง และนครสวรรค์

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอโคกสำโรง
  3. อำเภอบ้านหมี่
  4. อำเภอชัยบาดาล
  5. อำเภอท่าวุ้ง
  6. อำเภอพัฒนานิคม
  7. อำเภอท่าหลวง
  8. อำเภอสระโบสถ์
  9. อำเภอโคกเจริญ
  10. อำเภอลำสนธิ
  11. อำเภอหนองม่วง
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 036 )
  ททท. สำนักงานภาคกลาง เขต 7 422-768-9
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - :- - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - - :- - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

   

   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม