กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
มหาสารคาม "พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่า ตักศิลานคร"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -


ลิง วนอุทยานโกสัมพี ภาพโดย หนุ่ย
แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 
: : : จังหวัดมหาสารคาม : : :
ข้อมูลทั่วไป :

มหาสารคาม ครั้งรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นเมืองที่ต้องขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด ต่อมารัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ยกฐานะเมืองมหาสารคามเป็นมณฑล และเป็นจังหวัดในเวลาต่อมา

มหาสารคาม เปรียบเสมือนเมืองใจกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสงบและศูนย์กลางการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนได้ชื่อว่า "ตักศิลาแห่งอีสาน"
 
Top
สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ผ้าไหม, ผ้ามัดหมี่, ผ้าขิต, หมอนขิต
เครื่องจักสาน, เสื่อกก นอกจากนี้ยงมีเกลือสินเธาว์
 
เส้นทางคมนาคม
ห่างจากกรุงเทพฯ 470 กิโลเมตร
 
ตราประจำจังหวัด
รูปต้นไม้ใหญ่ในทุ่งนา
Top
ต้นไม้ประจำจังหวัด
" พฤกษ์ " Albizia Lebbeck Benth.
 
อาณาเขต

มีพื้นที่ 5,392 ตารางกิโลเมตร

ทิศเหนือ           : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น และกาฬสินธุ์
ทิศใต้               : ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์ และสุรินทร์
ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด
ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับจังหวัดขอนแก่น

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ คือ
 1. อำเภอเมือง
 2. อำเภอกันทรวิชัย
 3. อำเภอโกสุมพิสัย
 4. อำเภอวาปีปทุม
 5. อำเภอบรบือ
 6. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
 7. อำเภอนาเชือก
 8. อำเภอเชียงยืน
 9. อำเภอนาดูน
 10. อำเภอแกดำ
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 กิ่งอำเภอ คือ
 1. กิ่งอำเภอยางสีสุราช
Top

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 043 )
ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 3 244-498-9
แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม