แม่ฮ่องสอน


ลิงก์ผู้สนับสนุน : -
 
กลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
แม่ฮ่องสอน "หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง"
 ห น้ า แ ร ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :
- -> ภาพจากนักเดินทางโดย กล้องดิจิตอล Cyber - shot U รุ่น DSC-U10 ของ Sony <- -

 • วัดพระธาตุดอยกองมู
 • ทุ่งดอกบัวตอง
 • ปาย ( อำเภอปาย )
 • สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด
 • อุทยานแห่งชาติแม่เงา
 • อุทยานแห่งชาติสาละวิน
 • อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
 • อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา - ผาเสื่อ
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์

 • สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
   

 • วัดพระธาตุดอยกองมู ภาพโดย คุณบุญเลิศ
  แนะนำที่เที่ยวให้เรา

  ลิงก์ผู้สนับสนุน : -


  ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
  มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
  ฝากข่าว
  โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
  โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
  ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
  : : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
  เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
  ตั้งกระทู้ใหม่
   
  : : : จังหวัดแม่ฮ่องสอน : : :
  ข้อมูลทั่วไป :
  แม่ฮ่องสอน ได้ชื่อว่า " เมืองสามหมอก " เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และภูเขาแดนลาว ดังนั้นจึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดปี มีทิวทัศน์อันสวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์ จนนักท่องเที่ยวกล่าวขานกันสม่ำเสมอว่า เปรียบเสมือน สวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย
   
  Top
  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
  ของที่ระลึกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีทั้งประเภท อัญมณี
  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นเมืองต่างๆ เช่น ใบชา น้ำผึ้งป่า หมวกชาวไต มูลี่ทำจากไม้ไผ่
  เสื่อทอไทยใหญ่ ผ้าซิ่นไหมลายฝีมือพม่า
  อัญมณี เช่น ทับทิม หยก
  และเครื่องใช้ประเภทเสื่อ ผ้าทอฝีมือกะเหรี่ยง
  ประเภทของขบเคี้ยว เช่น ถั่วแป๊ะหล่อ แป๊ะยี เป็นต้น
   
  เส้นทางคมนาคม
  ห่างจากกรุงเทพฯ 924 กิโลเมตร
   
  ตราประจำจังหวัด
  รูปช้างเล่นน้ำ
  Top
  ต้นไม้ประจำจังหวัด
  " กระพี้จั่น " Millettia Brandlsiana Kurz.
   
  อาณาเขต

  มีพื้นที่ 12,681 ตารางกิโลเมตร

  ทิศเหนือ           : ติดต่อกับรัฐฉาน แห่งสหภาพพม่า
  ทิศใต้               : ติดต่อกับอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
  ทิศตะวันออก    : ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
  ทิศตะวันตก      : ติดต่อกับสหภาพพม่า

  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ
  1. อำเภอเมือง
  2. อำเภอแม่สะเรียง
  3. อำเภอขุนยวม
  4. อำเภอปาย
  5. อำเภอแม่ลาน้อย
  6. อำเภอสบเมย
  7. อำเภอปางมะผ้า
  Top

  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ( รหัสทางไกล 053 )
  ททท. สำนักงานภาคเหนือ เขต 1 248-604, 248-607
  สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน 612-156, 612-176
  ประชาสัมพันธ์จังหวัด 611-808
  โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 611-378, 611-398
  สถานีตำรวจภูธร อ.เมือง 611-259
  ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 612-079
  ตำรวจท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน 611-812
  ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน 612-156, 612-176
  ที่ว่าการอำเภอเมือง 611-357
  ที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง 681-220, 681-231
  ที่ว่าการอำเภอขุนยวม 691-108
  ที่ว่าการอำเภอปาย 699-196
  แนะนำเบอร์โทรศัพท์ได้ที่นี่จ้า || Top

  - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
  ค้นหาคำว่า :
  Add Web
   
  -:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

   บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

  ส่งและดูภาพทั่วไทย
  ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

  ส่งการ์ดท่องเที่ยว
  ส่งการ์ดท่องเที่ยว

  ปฏิทินท่องเที่ยว
  ปฏิทินท่องเที่ยว

  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
  อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

  เล่าเรื่องเที่ยว
  เล่าเรื่องเที่ยว

  - - - - - - - - - - - - - - - -

      
   
  Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม