อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ แม่ฮ่องสอน

ลิงก์ผู้สนับสนุนกลับหน้าแรกหามานานท่องเที่ยวทั่วไทย
แม่ฮ่องสอน
 แ ม่ ฮ่ อ ง ส อ น
   เ ท ศ ก า ล / ป ร ะ เ พ ณี
   โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ที่ พั ก
   ร้ า น อ า ห า ร
   ร้ า น ค้ า
   บ ริ ษั ท ทั ว ร์ / ร ถ เ ช่ า
   ส มุ ด เ ยี่ ย ม ช ม
   ส ม า ชิ ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว
   ภ า พ ถ่ า ย
   ก า ร เ ดิ น ท า ง
   แ ผ น ที่


   แ จ้ ง แ ก้ ไ ข ข้ อ มู ล
 
แลกลิงค์กับหามานานดอทคอม
แ ล ก ลิ ง ค์ กั บ เ ร า
: : : อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ น้ำ ต ก แ ม่ สุ ริ น ท ร์ : : :

อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
ตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอขุนยวมและอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพพื้นที่เป็นป่าเขาเรียงรายสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและหน้าผาน้อยใหญ่สูงชันในลักษณะที่แตกต่างกันและคล้ายกันที่สวยงามหลายแห่ง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่อุดมสมบูรณ์ ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น น้ำตกต่างๆ มีเนื้อที่ประมาณ 396.60 ตารางกิโลเมตร หรือ 247,875 ไร่

ตรงนี้รอรูปจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 
ฤดูกาลท่องเที่ยว
... ฤดูหนาวและฤดูร้อน ฤดูฝนการเดินทางไม่สะดวก
 

ประวัติความเป็นมา :-
ด้วยกรมป่าไม้ ได้รับหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน มส 09/71 ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2523 แจ้งว่าจังหวัดได้รับหนังสืออำเภอขุนยวม ที่ มส 0953/3338 ลงวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2522 เรื่องขอจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ เพื่ออนุรักษ์บริเวณน้ำตกแม่สุรินทร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงาม ไว้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจตามที่ นายสกุล อนันตกุลกำเนิด เจ้าพนักงานป่าไม้ 3 เสนอโครงการจัดตั้งวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ประกอบกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( ดร.เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์ ) ได้บินตรวจป่าพบว่าบริเวณป่าของอำเภอขุนยวม และอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะเด่นตามธรรมชาติ และมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง จึงให้กองอุทยานแห่งชาติเดิม ดำเนินการสำรวจ กองอุทยานแห่งชาติได้มีหนังสือ ที่ กส 0708/1140 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เสนอกรมป่าไม้ให้เจ้าหน้าที่สำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงทำการสำรวจ ซึ่งสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียงได้มีคำสั่งที่ 180/2523 ลงวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2523 ให้ นายอุดม ธัมทะมาลา เจ้าพนักงานป่าไม้ 4 ทำการสำรวจ ปรากฎว่าป่าน้ำตกแม่สุรินทร์เป็นภูเขาสลับซับซ้อน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลำน้ำหลายสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดอยปุยมีลักษณะเป็นยอดเขาสูง มีรูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนเป็นที่ราบ อากาศหนาวจัด ทั้งมีน้ำตกสวยงาม 2 แห่ง คือ น้ำตกแม่สุรินทร์และน้ำตกผาบ่อง เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามรายงานผลการสำรวจหนังสือสำนักงานป่าไม้เขตแม่สะเรียง ที่ กส 0709 (มร)/2360 ลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2523

กองอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้เดิม ได้นำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในการประชุมครั้งที่ 3/2523 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2523 เห็นชอบให้กำหนดบริเวณที่ดินฝั่งซ้ายและป่าแม่สุรินทร์ ในท้องที่ตำบลปางหมู ตำบลผาบ่อง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง และตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2524 ซึ่งประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 180 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2524 เป็น อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 37 ของประเทศไทย

 
Top
: : : ส ถ า น ที่ น่ า ส น ใ จ : : :

สถานที่น่าสนใจ :-

น้ำตกแม่สุรินทร์ เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่สวยงามมาก มี น้ำไหลตลอดปี นับว่าเป็นน้ำตกที่สูงแห่งหนึ่งของประเทศไทย เกิดจากแม่น้ำสุรินทร์ มีธรรมชาติรอบด้านเป็นภูเขาสูงชัน ไหลลงมาเป็นสายยาวจากหน้าผาสู่หุบเขา สูงประมาณ 80 เมตร การเดินทางใช้ได้เฉพาะฤดูแล้งและฤดูหนาว ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอขุนยวม ประมาณ 38 กิโลเมตร

น้ำตกดำข่อน ( น้ำตกผาบ่อง ) เป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากห้วยดำข่อน ซึ่งเป็นหน้าผาสูงชันเป็นชั้นๆ ลดหลั่นลงมาถึง 3 ชั้น มีความสูงประมาณ 40 เมตร และด้านซ้ายของน้ำตกนี้ยังแยกเป็นน้ำตกเล็กๆ ห่างจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ 12 กิโลเมตร เดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี

แม่น้ำปาย มีชายหาดที่สวยงามเหมาะสำหรับ ตั้งค่ายพักแรม พักผ่อนหย่อนใจ และ การล่องแพ ตามลำน้ำที่น่าตื่นตาตื่นใจ

หนองเขียว มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบนสันเขา บริเวณโดยรอบมีที่ราบกว้างประมาณ 200 ไร่ มีป่าสนเขาเป็นพื้น การเดินทางใช้เส้นทาง เดินเท้า จากน้าตกแม่สุรินทร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

ยอดดอยปุย เป็นยอดเขารูปร่างคล้ายฝาชี ข้างบนยอดแบนราบคล้ายภูกระดึง อากาศหนาวจัด มีพันธุ์ไมเมืองหนาวขึ้นอยู่ทั่วไป

น้ำฮู้หายใจ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติที่แปลก กล่าวคือ ทุกๆ 25 นาที จะมีสายน้ำพุ่งออกมาจากรูผนังถ้ำ ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากแรงดันของธารน้ำในชั้นหินตามรอยร้าวของเปลือกโลก อยู่ในตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ใช้เวลา เดินเท้า ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง จากบ้านห้วยน้ำแม่สะเก็ด
 
 
เพิ่มเติมข้อมูลให้เรา
 

ภาพถ่าย :-
  • รอภาพถ่ายจากคุณไงครับ
ส่งภาพถ่ายให้เรา
 

สภาพภูมิประเทศ :-
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีภูเขาหินและภูเขาบางลูกจะมีหน้าผาสูงชัน โดยเฉพาะที่ดอยวิดจา ดอยปุงถุ่น เป็นต้น และเป็นต้นน้ำลำธารต่างๆ หลายสาย ซึ่งลำธารเหล่านี้ไหลลงสู่แม่น้ำปาย มีสภาพป่าที่แตกต่างกันไปหลายชนิด คือ ป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบ ป่าเต็งรัง ป่าสนเขา จะอยู่ในบริเวณสันเขาสูง ชนิดไม้ที่พบ เช่น สนสองใบ นอกจากนี้ยังสามารถพบกล้วยไม้หลายชนิดที่สวยงาม ได้แก่ ฟ้ามุ่ย พวงมาลัย หางกระรอก ช้างกระ เอื้องคำ เป็นต้น
 

สภาพภูมิอากาศ :-
มีอากาศเย็นสบายตลอดปี โดยเฉพาะฤดูหนาวบนยอดเขาอากาศเย็นมาก ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกทำให้การเดินทางไม่สะดวก
 

พรรณไม้ :-
สภาพป่าประกอบด้วย

ป่าเบญจพรรณ Dry Mixed Decidous Forest ส่วนใหญ่อยู่บริเวณที่ราบต่ำ ใกล้ลำห้วยใหญ่ๆ ที่มีความชื้นสูงมาก และมีพื้นที่ค่อนข้างสูง
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ยาง สมอพิเภก ตุ้มแต๋น ฯลฯ

ป่าสนเขา จะอยู่บริเวณสันเขาสูง
พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ สนสองใบ และสนสามใบ
 

สัตว์ป่า :-
ประกอบไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมี กวาง เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง ชะนี ไก่ป่า และ นกชนิดต่างๆ เป็นต้น
 

สถานที่พักแรม :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มีสถานที่กางเต็นท์และมีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ :-
อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ ตู้ ปณ.16 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ 053-061073 (VoIP)


หรือที่เว็บไซต์ http://www.dnp.go.th
 

ข้อควรปฏิบัติในการเที่ยวอุทยานฯ :-
  1. ไม่ทำการยึดถือ ครอบครอง แผ้วถางป่า นำออกไปซึ่งแร่, ดิน, หิน, พรรณไม้ และสัตว์ป่า ตลอดจนของป่าทุกชนิด
  2. ไม่ล่าสัตว์และไม่นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ
  3. ไม่ทำเสียงดังจนเป็นที่รบกวนแก่นักท่องเที่ยวและสัตว์
  4. ต้องช่วยระมัดระวังมิให้เกิดไฟไหม้ป่า หากมีความจำเป็นต้องก่อไฟ เมื่อเสร็จแล้วกรุณาช่วยดับให้เรียบร้อย
  5. หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่
 

การเดินทาง :-
การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ สามารถเดินทางได้ดังนี้

ทางรถยนต์
..... จากอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเดินทางไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 ไปอำเภอขุนยวม เป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากอำเภอขุนยวมจึงเดินทางต่ออีกประมาณ 40 กิโลเมตร เข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์
 
 

แผนที่ที่ตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ :-

 

: : : ส ถ า น ที่ ท่ อ ง เ ที่ ย ว น่ า ส น ใ จ : : :

แนะนำที่เที่ยวให้เรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ : : : ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ : : :
มีข่าวอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้บอกเราได้เลย เราจะนำมาลงให้นะครับ ขอบคุณที่ส่งข่าว
ฝากข่าว
โฆษณา : : : โ ฆ ษ ณ า สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร : : :
โฆษณาตรงนี้จะปรากฎทั้ง 76 จังหวัดภายในเว็บแห่งนี้
ติดต่อโฆษณาคลิกที่นี่
: : : อ ะ ไ ร ดี ๆ จ า ก บ อ ร์ ด ท่ อ ง เ ที่ ย ว : : :
เก็บอะไรดีๆ ในจังหวัดนี้จากบอร์ดหามานท่องเที่ยวมาฝากครับ...
ตั้งกระทู้ใหม่
 

- : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : - - - - - - - : -
ค้นหาคำว่า :
Add Web
 
-:-เลือกจังหวัดที่ต้องการ-:-

 บอร์ดหามานานท่องเที่ยว

ส่งและดูภาพทั่วไทย
ส่ง + ดูภาพทั่วไทย

ส่งการ์ดท่องเที่ยว
ส่งการ์ดท่องเที่ยว

ปฏิทินท่องเที่ยว
ปฏิทินท่องเที่ยว

อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว
อ่านและฝากข่าวท่องเที่ยว

เล่าเรื่องเที่ยว
เล่าเรื่องเที่ยว

- - - - - - - - - - - - - - - -

 

 
Copyright © 2002 All right reserved. webmaster@hamanan.com ไปหน้าแรกหามานานดอทคอม